Sprawa u komornika

Gdy masz sprawę u komornika...

 


We wniosku wierzyciel określa sposób, w jaki ma dojść do egzekucji (np. komornik może ją prowadzić z majątku ruchomego, z wynagrodzenia albo z rachunku bankowego).

Uwaga! Ma prawo wybrać kilka sposobów egzekucji długu, ale komornik powinien zastosować taki, który jest najmniej uciążliwy dla dłużnika.


Dla przykładu: jeśli zajęcie jednej lub dwóch pensji wystarczy na pokrycie zadłużenia, nie ma potrzeby zabierać dłużnikowi jego mienia (np. telewizora czy komputera).

Komornik musi zawiadomić dłużnika

Jeżeli komornik dostał od wierzyciela (np. od operatora telefonii komórkowej) zlecenie ściągnięcia niezapłaconych rachunków, musi zawiadomić o tym dłużnika.

Uwaga! Na jego żądanie musi także okazać oryginalny tytuł wykonawczy. 


W sytuacji, gdy tytułu nie ma albo jest on już nieaktualny (bo np. sąd uchylił nakaz zapłaty) dłużnik powinien złożyć wniosek do komornika o umorzenie egzekucji.

Uwaga! Jeśli taki wniosek zostanie oddalony, dłużnik może wtedy wnieść skargę do sądu rejonowego, przy którym działa komornik.

Współpraca z komornikiem

Z komornikiem warto współpracować, bo nie ma konkretnego terminu, w którym musi wyegzekwować kwotę, powinien to zrobić "jak najszybciej". Dłużnik może zatem próbować z nim pertraktować, np. proponując ratalną spłatę żądanej sumy.

Uwaga! Utrudnienie pracy komornika może skutkować tym, że kolejnym razem przyjdzie do nas w asyście policji i przy tej pomocy może zarządzić np. otwarcie mieszkania dłużnika czy przeszukanie jego rzeczy.

Co nie podlega egzekucji komorniczej?

Komornik nie może zająć urządzeń domowych, pościeli i codziennych ubrań. Chronione są także miesięczne zapasy żywności i opału. Komornik nie może zabrać dłużnikowi narzędzie niezbędnych do pracy (np. krawcowej nie zabierze maszyny do szycia), z wyłączeniem pojazdów mechanicznych. 

Nie zabierze też przedmiotów niezbędnych do nauki i praktyk religijnych ani takich, które mogłyby być sprzedane tylko znacznie poniżej wartości.  Komornik nie zajmie też wszystkich środków zgromadzonych na bankowym koncie oszczędnościowym dłużnika.

Uwaga! Powinien tam zostawić do trzech średnich pensji.

Jeśli chodzi o wynagrodzenie za pracę, to komornik może zająć tylko jego połowę. 

Uwaga! Gdy wynagrodzenie to jest równe płacy minimalnej (obecnie to 1680 zł), nie potraci dłużnikowi nic. Jedynie, gdy egzekucja dotyczy alimentów, komornik może zająć nawet do 60% wynagrodzenia (niezależnie od dochodu).

Windykator to nie komornik

To zatrudniony przez wierzyciela pracownik, który zajmuje się ściąganiem długów. Windykator ma prawo dochodzić roszczeń w imieniu wierzyciela, ale musi to robić zgodnie z prawem.

Nie wolno mu np. stosować środków przymusu, wchodzić do domu dłużnika, zastraszać go, windykator nie ma prawa ściągać zadłużenia z konta dłużnika czy jego wynagrodzenia.

Uwaga! Jeśli windykator żąda zapłaty starych długów, to przed ich spłaceniem zawsze warto się upewnić, czy nie doszło do ich przedawnienia.

Licencja: Creative Commons