Komu przysługuje odprawa emerytalna?

Wszystko co musisz wiedzieć o odprawie emerytalnej...

 

"Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia" (artykuł 92.1 Kodeksu pracy).

Tak więc odprawa emerytalna to jednorazowe świadczenie pieniężne, które przysługuje pracownikowi od pracodawcy w związku z jego przejściem na emeryturę (rentę). Otrzyma ją pracownik, który rozwiąże stosunek pracy i bez znaczenia jest to, czy odchodzi on na emeryturę wcześniejszą, czy ustawową.

 

Odprawę emerytalną można dostać tylko raz. Jeżeli pracownik odchodzi na emeryturę i ma niewykorzystany w pełni urlop wypoczynkowy, no należy mu się wypłata ekwiwalentu pieniężnego - niezależnie od odprawy.

 

Jak dostać odprawę emerytalną?

 

Zwykle jest wypłacana przez pracodawcę od razu. Jeżeli będzie się on ociągał z wypłatą, to pracownik może napisać wniosek o przyznanie odprawy emerytalnej (rentowej). Prosi wtedy o wypłacenie odprawy, gdyż w dniu (należy podać datę) ustał stosunek pracy w związku z przejściem na emeryturę (rentę z tytułu niezdolności do pracy).

 

Pracodawca nie chce wypłacić odprawy emerytalnej

 

W takim wypadku należy złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy, a gdy pracodawca nie zastosuje się do zaleceń inspekcji, to pozostanie proces sądowy. Gdy pracownik go wygra, to będzie należała mu się odprawa wraz z odsetkami.

 

Odprawa emerytalna nie będzie przysługiwała w przypadku rozwiązania przez pracownika umowy

o pracę bez wypowiedzenia (art. 55 par. 11 k.p.). Podobnie, gdy pracodawca rozwiązuje z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy (art. 52 k.p.). Wtedy stosunek pracy nie ustaje w związku z przejściem pracownika na emeryturę lub rentę, choćby spełniał on warunki do nabycia takiego świadczenia. Odprawa nie będzie także przysługiwała pracownikowi, który uzyskał po rozwiązaniu umowy o pracę rentę rodzinną.

 

Wysokość odprawy emerytalnej

 

Wysokość odprawy emerytalnej to zwykle równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę.

 

Może się jednak tak zdarzyć, że zakłady pracy ustalą, iż odprawa będzie wyższa - regulacje takie może wprowadzić na przykład regulamin wynagradzania w danym zakładzie lub zbiorowych układów pracy.

 

Niektóre zakłady pracy wręczają również odprawy w ramach tzw. programów dobrowolnych odejść.

 

Inaczej wygląda to też u niektórych grup zawodowych (np. żołnierzy i policjantów).

 

Odprawa emerytalna dla żołnierzy zawodowych

Żołnierze zawodowi maja prawo do odprawy emerytalnej:

 

 • po roku służby - 100 % kwoty ostatniego uposażenia zasadniczego wraz ze stałymi dodatkami;
 • po 5 latach służby - 200 % zarobków;
 • po 10 latach służby - 300 % zarobków.

 

Wysokość tej odprawy emerytalnej zwiększa się o 20 % uposażenia za każdy rok służby wojskowej, która jest pełniona ponad 10 lat, nie więcej jednak niż do wysokości 600 % ostatniego uposażenia.

 

Żołnierzom, których zwalnia się z zawodowej służby wojskowej nie przysługują obligatoryjne nagrody.

 

Podstawa prawna: art. 94 ustawy z dnia 11 września 2003r.

 

Odprawa emerytalna dla policjantów

Policjant, który w dniu zwolnienia ze służby spełniał warunki do uzyskania świadczenia otrzymuje:

 

 • odprawę;
 • ekwiwalent
 • pieniężny za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe lub dodatkowe, a także
 • za niewykorzystany czas wolny od służby (nie więcej jednak niż za
 • ostatnie trzy lata kalendarzowe);
 • zwrot
 • kosztów przejazdu policjanta i członków jego rodziny oraz przewozu
 • urządzenia domowego do nowego miejsca zamieszkania w kraju.


Wysokość odprawy emerytalnej zależna jest od rodzaju służby:

 

 • policjant
 • w służbie czynnej ma prawo do trzymiesięcznej pensji wraz ze stałymi
 • dodatkami. Odprawa zwiększa się o 20 % ostatniej pensji wraz z dodatkami
 • za każdy kolejny pełny rok wysługi po pięciu latach pracy.

 

Maksymalnie może on dostać sześciomiesięczną odprawę; policjant w służbie przygotowawczej dostaje jednomiesięczną odprawę wraz ze stałymi dodatkami.

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych