Jak napisać pismo procesowe?

Pismo procesowe... jak napisać?

 


Pisma procesowe to pozwy, odpowiedzi na pozwy , wnioski oraz oświadczenia stron postępowania, która składa się poza rozprawą. To, jak powinny one wyglądać (jaką powinny zawierać treść), opisuje kodeks postępowania cywilnego (kpc) i należy tego przestrzegać, bo pominięcie jednej z potrzebnych w piśmie informacji sprawia, że sąd nakaże je uzupełnić.

Co powinno zawierać pismo procesowe?


Zgodnie z art. 126 kpc. powinno zawierać:

  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowane, imię, nazwisko lub siedzibę stron postępowania, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników (jeśli są), np. mamy adwokata;
  • oznaczenie rodzaju pisma - np. wniosek o stwierdzenie nabycia spadku;
  • podpis strony, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
  • wymienienie załączników, czyli dokumentów, które zostaną dołączone do pisma, np. aktu urodzenia, aktu własności nieruchomości.

Uwaga! Wszystkie te elementy powinny być napisane po kolei, czyli na górze dokumentu jest oznaczenie sadu, na samym dole należy wymienić załączniki.

Pisma specjalne - pozew i apelacja


Przy tych dokumentach przewidziano dodatkowe wymagania formalne i według art. 187 kpc., pisząc pozew oprócz elementów, które zostały opisane powyżej należy też wskazać dokładnie określone żądanie (np. pozew o alimenty).

W sprawach o prawa majątkowe należy też oznaczyć wartość przedmiotu sporu (np. w sprawie o alimenty jest to roczna suma oczekiwanych alimentów.

Uwaga! Należy dokładnie opisać fakty, które uzasadnią nasze żądania (np. wydatki na utrzymanie dziecka w pozwie o alimenty). W pozwie można też zawrzeć wnioski, np. o przesłuchanie świadków. 


Dodatkowe wymogi formalne powinna też spełniać apelacja. Jeśli nie zgadzamy się z wyrokiem, który zapadł w naszej sprawie, to wtedy mamy prawo się od niego odwołać do sądu wyższej instancji.

W piśmie apelacyjnym musi się znaleźć:

  • oznaczenie wyroku, od którego wnosimy apelację, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części;
  • zwięzłe przedstawienie zarzutów, a potem ich uzasadnienie;
  • powołanie w razie potrzeby nowych faktów i dowodów, wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe, albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później;
  • wniosek o zmianę lub uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu zmiany lub uchylenia.

Kiedy korzystamy z urzędowego formularza? 


Sprawy mniejszej wagi, które np. dotyczą roszczeń wynikających z umów, jeśli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł rozpatruje się w postępowaniu uproszczonym. 

Pozwy w takich sprawach (zwykle jest to pozew o nakaz zapłaty) wnosi się na urzędowych formularzach. Również odpowiedź na taki pozew (sprzeciw od wyroku zaocznego) przesyła się do sądu na formularzu.

Uwaga! Druki dostępne są we wszystkich sądach oraz na stronie ms.gov.pl (zakładka formularze/formularze pism procesowych w postępowaniu cywilnym).


Trzeba też pamiętać o tym, ze składając pismo procesowe wraz z załącznikami, trzeba też złożyć jego kopię oraz kopię załączników - otrzyma je przeciwna strona postępowania.

Licencja: Creative Commons