JustPaste.it

Most Popular Words with "Y-Glides" Separating Two Consecutive Vowel Sounds

by Tom Zurinskas    Using the Truespel Phonetics Converter Database for US English at http://truespel.com 

(Note: A similar "w-glide" analysis had only 36 words with 51,308 total instances)  http://justpaste.it/w-glides 

Most Popular Words with "Y-Glide" Separating Two Consecutive Vowel Sounds
From the Collins Cobuild Database of top 5k Words of English in Text (about 90% of words on a page)
127  words Out of  the top 5, 000 words of English
149,836 instances Out of the total 15.4M insstances in the database
Instances tradspel truespel
15,379 being ~beeyeeng
4,958 society ~sussieyitee
4,847 idea ~ieddeeyu
4,277 trying ~trieyeeng
3,843 usually ~yuezhyulee
3,817 saying ~saeyeeng
3,559 particular ~paarttikyuler
3,558 area ~aireeyu
3,518 experience ~iksppeereeyints
3,010 period ~peereeyood
2,725 nuclear ~nuekleeyer
2,513 industrial ~inddustreeyool
2,495 areas ~aireeyuz
2,403 soviet ~soeveeyit
2,381 serious ~seereeyis
2,326 higher ~hieyer
2,274 various ~vaireeyis
2,259 earlier ~erleeyer
2,105 immediately ~immeedeeyitlee
2,026 material ~mutteereeyool
1,867 usual ~yuezhyuwool
1,857 playing ~plaeyeeng
1,702 obvious ~aabveeyis
1,645 science ~sieyints
1,559 seeing ~seeyeeng
1,519 radio ~raedeeyoe
1,500 quiet ~kwieyit
1,410 reality ~reeyyalitee
1,408 lying ~lieyeeng
1,325 royal ~roiyool
1,324 theatre ~thheeyuter
1,282 previous ~preeveeyis
1,251 iron ~ieyern
1,206 realized ~reeyuliezd
1,199 carrying ~kaireeyeeng
1,139 violence ~vieyulints
1,135 audience ~audeeyints
1,116 created ~kreeyyaetid
1,112 scientific ~sieyinttifik
1,106 variety ~vurrieyitee
1,058 India ~indeeyu
1,054 create ~kreeyyaet
1,035 appropriate ~uproeprreeyaet
1,029 immediate ~immeedeeyit
1,014 easier ~eezeeyer
996 quietly ~kwieyitlee
979 trial ~trieyool
978 Indian ~indeeyin
977 diet ~dieyit
933 reaction ~reeyyakshin
918 association ~usoesheeyyaeshin
909 curious ~kyereeyis
898 realize ~reeyuliez
889 materials ~mutteereeyoolz
806 scientists ~sieyintists
771 associated ~ussoesheeyaetid
766 media ~meedeeyu
761 dying ~dieyeeng
756 Israel ~izreeyool
750 ideology ~ideeyyaalujee
724 beings ~beeyeengz
723 flying ~flieyeeng
697 paying ~paeyeeng
696 violent ~vieyulint
664 periods ~peereeyoodz
652 anxiety ~angzzieyitee
649 crying ~krieyeeng
637 highest ~hieyist
630 realized ~reeyuliezd
628 giant ~jieyint
626 buying ~bieyeeng
614 previously ~preeveeyislee
610 creation ~kreeyyaeshin
594 unusual ~unyyuezhyuwool
569 players ~plaeyerz
559 Indians ~indeeyinz
557 staying ~staeyeeng
542 enthusiasm ~entthhuezeeyazim
540 museum ~myuezzeeyim
527 Victorian ~vikttoreeyin
523 superior ~sueppeereeyer
521 studying ~studeeyeeng
504 employers ~emplloiyerz
468 realize ~reeyuliez
468 lawyer ~lauyer
467 Vietnam ~veeyetnnaam
466 biological ~bieyullaajikool
462 mysterious ~mistteereeyis
461 player ~plaeyer
454 piano ~peeyyanoe
450 creative ~kreeyyaetiv
442 interior ~intteereeyer
427 alliance ~ullieyints
402 psychiatric ~siekeeyyatrik
396 curiosity ~kyereeyyaasitee
395 lawyers ~lauyerz
390 enjoying ~enjjoiyeeng
380 studio ~stuedeeyoe
358 employees ~emploiyyeez
349 layer ~laeyer
346 worrying ~wereeyeeng
344 reliable ~rillieyubool
344 prior ~prieyer
341 medium ~meedeeyim
337 reactions ~reeyyakshinz
336 via ~veeyu
332 invariably ~invvaireeyublee
332 earliest ~erleeyist
330 barrier ~baireeyer
323 priority ~prieyyoritee
323 loyalty ~loiyoolee
321 lion ~lieyin
315 guardian ~gaardeeyin
311 sciences ~sieyintsiz
303 realistic ~reeyullistik
303 alien ~aeleeyin
302 curiously ~kyereeyislee
300 psychiatrist ~siekkieyutrist
299 variations ~vaireeyyaeshinz
299 brian ~brieyin
293 twentieth ~twenteeyithh
288 diary ~dieyuree
283 scientist ~sieyintist
283 liable ~lieyubool
272 ratio ~raesheeyoe
272 chaos ~kaeyaas
271 trivial ~triveeyool