Wymordowanie Katarów przez kk jako likwidacja opozycji

W kościele św. Marii Magdaleny zabito 7000 ludzi, w tym kobiety i dzieci. Arnaud pisał do Innoc. III Dzisiaj Wasza Świątobliwość, dwadzieścia tysięcy mieszkańców wydano mieczowi.

 

 

Dla wielu, obecna społeczno-polityczna sytuacja Polski jest dowodem, 
ze głównym czynnikiem który tą sytuacje wytworzył i jako katalizator 
pomaga tą sytuację utrzymać i  umocnic są działacze kościoła katolickiego.
Głównym celem jest utrzymanie władzy i prawa podejmowania decyzji
które dają personelowi kk niczym nieograniczone przywileje życia
doczesnego obiecując w zamian poddanym awanse i dobra
w ich życiu pozagrobowym.
Jest jasne, że żaden z notabli kk w Polsce nie ma wpływu
na życie pozarobowe kogokolwiek. 
Mogą więc obiecywać bezgranicznie, co oczywiście czynią
......
Niestety wielu Polaków, przez wiekowe działanie kk, zostało tak
całkowicie zindoktrynowanych, że nie mają już zdolności odróżnić
faktów od fikcji co czyni, ze pokładają swoje życie  w "ręce drewnianej
lub gipsowej figury" wierząc że ta spełni ich życzenia jeszcze w tym życiu.
Indoktrynacja oraz dobroć i łatwowierność ludzi nie pozwala im myśleć logicznie.
No bo jak można nie wierzyć Papiezowi, kardynałom, biskupom
ktorych wykwintne szaty i gołym okiem widoczne bogactwo musi być 
dowodem że mają kontakt z samym bogiem który kocha i wspiera ich
osobiście, a to oznacza bez wątpienia, że tym ludziom należy być 
posłusznym i czynić tak jak oni przykazują.
......
Bliskostojący wielebny jest tylko transporterem tych boskich darów
i przywilejów dla poddanego czego dowodem są wielorakie sakramenty 
które spływaja na niego z nieba ale obowiązkowo przez samozwańczych 
reprezentantow boga na ziemi. Jednym z tych jest opłatek który 
pozwala Polakowi zjeść kawałek samego boga.
No i jak może ktokolwiek wątpić, że ksiądz to boski reptezentant ?
Personel kk jest w pełni świadom, że ich działalność w stosunku do
poddanych jest wielkim oszustwem. Prałat którego boli ząb lub złamał palec
nie leczy urazu modlitwą tylko idzie do lekarza który być może jest ateistą.
Modły i wiarę w cuda prałat zostawia "ubogim cichym" i bezgranicznie naiwnym.
......
Działalność w zapewnieniu sobie samym dobrobytu i przywilejów
opanowali do perfekcji i dalsze kroki w tym kierunku zmierzają,
aby te efekty powiększyć i utrzymać.
Działalność w stosunku do wiernych zmierza do powiększenia 
i utrzymania władzy nad nimi.
......
Na dowód jeden przykład-przypadek z życia byłego ministranta.
Ministrant opwiada: Miałem 14 lat kiedy ksiądz wysłał mnie abym kupił
mu papierosy. Sam fakt, że ksiądz pali, przyjąłem ze zdziwieniem.
Ale poszedłem i kupiłem papierosy.
Wiedząc gdzie mieszka poszedłem z papierosami do jego domu.
Po wejściu do jednego pokoju widzę księdza ktory pierdoli kobietę
powiedzmy w pozycji 22 !
Szok spowodował, że rzuciłem papierosy i z niekontrolowanym krzykiem
wybiegłem na ulice i biegłem całą drogę do domu.
Od tamtego czasu nie byłem nigdy w kościele.
......
Były ministrant jest dzisiaj dziennikarzem w Trójmiescie.
Ta część społeczeństwa która zna prawdę i wypadki potwierdząjace
rabunkowo przestępczą działalność kk ma patriotyczny obowiązek
przekazać swoją wiedzę i poinformować społeczeństwo o ich działalności.
Inforamacje mogą być aktualne lub historyczne.
Muszą zawierć fakty z podaniem źródeł i udokumentowane.
......
Sam przedstawię teraz histortyczne fakty mówiące jak, kiedy i dlaczego
kk bestialsko wymordował c:a 1 000 000 ludzi odłamu wiary tzw Katarów.
......
Zaczynam od info z samej eioby topp 100
......
1208 r. - Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za broń, oprócz prolongaty spłat i boskiego zbawienia, również ziemię i majątek heretyków oraz ich sprzymierzeńców. Rozpoczęła się krucjata, której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje się,
iż krucjata pochłonęła milion istnień ludzkich, nie tylko Katarów, ale dotknęła większą część populacji południowej Francji.
......
Katarzy (katarowie) (od gr. katharoi – "czyści" – przedstawiciele dualistycznego ruchu religijnego działającego w XI-XIII wieku w upołudniowej Francji i północnych Wloszech skierowanego przeciw ustrojowi feudalnemu i hierarchii kościelnej, głoszącego i praktykującego zasadę dobrowolnego ubóstwa, nieuznawania czci krzyżowi i idei czyśćca. Zwalczani przez papiestwo(m.in. przez krucjaty i inkwizycje) które doprowadziło do ich zniszczenia. Uznawani przez kk za heretykow.
......
Auktorytet duchowy tego ruchu wzrósł na gruncie krytyki zaangażowania papiestwa w politykę oraz braku wykształcenia wśród niższego duchowieństwa. Wierni byli przyciągani do tego ruchu dzięki postawie tak zwanych doskonalych, pełniących funkcje duchownych i nauczycieli katarskich, którzy żyli skromnie (później często w ukryciu), przestrzegając ścisłych postów i prowadząc ożywioną działalność misyjną. Szeregowi adepci nie byli zmuszeni do podobnych wyrzeczeń, a mogli liczyć na duchowe pocieszenie, będące warunkiem zbawienia w obliczu śmierci.
......
Doktryna katarska została stosunkowo dobrze poznana, głównie dzięki zachowanym dokumentom z dochodzeń inkwizycji. (zeznania podczas tortur)
......
Kataryzm miał dwie odmiany tzw, dualizm umiarkowany oraz absolutny
który m. in. odrzucał monoteizm.
O ile dualizm umiarkowany był do pogodzenia z doktryną chrześcijańską o tyle dualizm absolutny,
jako sprzeciwiający się monoteizmowi był dla katolików nie do przyjęcia.
......
Kataryzm uważano za poważną "konkurencję” dla chrześcijaństwa, bowiem nie była to gnoza, którą wyznawała najbiedniejsza
część społeczeństwa, ale także elity społeczne. Świadczy choćby o tym, fakt założenia w końcu XIII w. w Padwie
Towarzystwa Braci Apostolskich. Katarzy uważali ascezę, a nie łaskę bożą i silną wiarę jako konieczną do zbawienia.
......
Zarazem jednak, buntując rzesze przeciwko Kościołowi, ściągali na siebie kościelne ekskomuniki.Po raz pierwszy grupę
katarów spalono na stosie w 1022 roku,
......
Kościół na różne sposoby próbował podejmować kroki przeciwko odstępcom, co widać szczególnie w postanowieniach średniowiecznych.
......
Już na Soborze Laterańskim III który odbył się w roku 1133 wystosowano kanon 23. przeciwko odrzucającym sakramenty
Potępiono na nim Arnolda z Brescii, uznając go za heretyka i skazując na wygnanie. Rozprzestrzenianie się herezji miał powstrzymać przepis o tym, że ten, kto będzie chronił heretyka, ma być objęty ekskomuniką przez własnego biskupa.
Sobór ten traktował jednak odstępców jeszcze w sposób marginalny, poświęcając im niewiele uwagi i nie wymieniając ich nazwy.
......
Na kolejnym rzymskim soborze powszechnym, zwołanym na 1179 rok przez papieża Aleksandra III, sprawie katarów, których wymieniano już imiennie, poświęcono niewiele więcej miejsca. Zredagowano kanon 27. O heretykach*, w którym zwrócono
uwagę na umocnienie się „przeklętej fałszywej doktryny heretyków"
......
Napisano tam również, że przestali oni się ukrywać i jawnie głoszą swoje nauki, przeciągając na swoją stronę „ludzi prostych
i słabych w wierze”. Ustalono, że sami katarzy, jak i ich protektorzy będą obłożeni klątwą (anatema) a również ci, którzy będą
z nimi utrzymywać jakiekolwiek stosunki, w tym również handlowe, spotkają się z karą ekskomuniki. Sądzeniem miały się zająć instancje kościelne, a wymierzanie kary pozostawiono ramieniu świeckiemu. Grzechem było też przyjmowanie katarów
w swoich domach i wspieranie w jakikolwiek sposób. Następstwa złamania tych zakazów były bardzo groźne dla żyjących
w wierze chrześcijańskiej, gdyż obejmowały one brak jakiejkolwiek łaski i niemożność odwołania się do żadnych przywilejów świeckich. Za człowieka sprzyjającego lub tylko będącego w kontakcie z katarami nie można było odprawić mszy,
ani pochować go na chrześcijańskim cmentarzu.
Ci, którzy przyczyniali się do zwalczania herezji, zyskiwali „te same przywileje i odpusty, co za udział w krucjacie do
Ziemi Świętej”.
Mimo to kataryzm nadal się rozwijał i zdobywał nowych zwolenników także wśród wyższych warstw społecznych.
......
Papież Innocenty III ogłosił w 1209roku krucjatę przeciwko katarom. Hrabia Tuluzy, Rajmund VI który sprzyjał im na podległym mu obszarze, stawił opór krzyżowcom, za co został w 1215 roku ekskomunikowany i pozbawiony swych włości przez papieża. Z ramienia kościoła krucjacie przewodził legat papieski Arnaud Amaury opat z Cîteaux. 22 lipca 1209, kiedy to zdobyto Béziers zamieszkane przez katolików i katarów, doszło do wyjątkowo drastycznych wydarzeń. W kościele św. Marii Magdaleny zabito 7000 ludzi, w tym kobiety i dzieci. Na ulicach miasta zabito i okaleczono dalsze kilka tysięcy. Arnaud zdał Innocentemu IIInastępującą relację:„Dzisiaj Wasza Świątobliwość, dwadzieścia tysięcy mieszkańców wydano mieczowi, niezależnie od posady, wieku czy płci”.
Na pytanie oprawców jak odróżnić katarów od katolików 
Arnaud miał rzekomo odpowiedzieć: „Caedite eos! Novit enim Dominus qui sunt eius” („Zabijcie ich! Bo zna Pan tych, którzy są Jego/Zabijcie wszystkich! Bóg rozpozna swoich”)
......
Identyfikując materię ze złem odrzucali możliwość wcielenia i w konsekwencji nie traktowali Jezusa jako proroka
oraz nauczyciela. Odrzucali też sakramenty zwłaszcza chrzest i eucharystie,oraz Kościół i kapłanów. 
......

"""W szczególności odrzucali hierarchię Kościoła i bogactwo kleru"""

......
Symbolicznym końcem kataryzmu stało się zdobycie przez krzyżowców twierdzy Montesegur w 1244r i spalenie
ukrywających się tam „doskonałych”. Kres religii ludowej położyła trwająca przez dziesięciolecia działalność inkwizycji,
kierowanej głównie przez dominikanów, oraz władzy świeckiej wydającej surowe wyroki od przepadku mienia,
a na karze śmierci kończąc
......
Ten art napisałem opierając się częsciowo na informacji zaczerpniętej
z internetu oraz dokumentarnego filmu na temat Katarów w TV
Dramatyzowany film w scenie końcowej pokazuje, jak po rocznym oblężeniu 
twierdzy Montesegur ostatnich 200 katarów krzyżowcy pojmali żywcem.
Katarzy wiedząc, że czeka ich okrutnie męczeńska śmierć sami rzucili
się w rozpalony w tym celu ogień.
Pozostałe ukrywające się jednostki zamordowała "swięta inkwizycja" 
......
Kościół Katolicki ze swoją stałą siedzibą w Rzymie zdobył władze absolutną
nad światem poprzez bezprzykładną brutalność, likwidowanie jakiejkolwiek
opzycji, bezlitośnie potworne tortury, nieludzkie traktowanie człowieka.
......
Aby dać odległe porównanie Katarów z aktualną sytuacją w Polsce
to Kaczyński i jego pochlebcy powinni wymordować miliony Polaków
w najbardziej okrutny sposób.
Reszcie polecić głosić, że on sam jest synem boga.
Wydać rozkaz budowania świątyń ku swojej czci, ustanowić rytuały 
święcące pamięć jego, jego matki, jako boskiej rodzicielki, oraz ojca
jako boga w trójcy jedynego.
......
Rocznice przekrętu smoleńskiego już się odbywaja na oczach
większości która wie, że to katolickie i to kaczyńskie to kłamstwa.
Prawda nie tylko nie jest nikomu potrzebna a wręcz jest powód aby ją
zlikwidować, jak raport komisji Millera i Laska którego ukaranie
łotrzy już piszą !!
......
Postępowanie obecnego rządu wspiranego przez oprawców Katarów
ma swoje korzenie w całkowitym braku jakiejkolwiek tolerancji
czy choćby miłosierdzia, w całej swojej historii, w stosunku
do swoich przeciwników lub tylko krytyków ! Za opór i krytykę śmierć !
Teraz ten kościół mianuje swojego idola królem całego narodu
nie pytając narodu o zdanie.
......
W Polsce kościół też pozbywał królow ich władzy kiedy chciał
określając krola mianem "wroga ludu" co zwalniało obywateli
z obowiązku posłuszeństwa w stosunku do Króla i koniec jego władzy.
W praktyce król musiał działać zgodnie z wolą ludzi kościoła.
......
Ten sam kościół rządzi w Polsce do dzisiaj...na naszych oczach.
Polakow wysyła "po zakup papierosów"...sam zajmuje sie swoją babą.
Polak tańczy jak mu kościół na......dudach......zagra.
Vide tańce z racji obchodów rocznicy ekonomicznego imperium
zwanym dochodliwym mianem „Radio Maryja” i jej „Ojca”.
......
Kościół katolicki, za swoją brutalnną działalność, powinien
być postawiony i osądzony przez międzynarodowy sąd za ludobójstwo.
......
Jak dotychczas pozostaje, mimo to, nietykalny i święty !!!