Upadłość Konsumencka - zagadnienia ogólne

Upadłość konsumencka jest to forma postępowania upadłościowego przewidzianego dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy są niewypłacalni. Przy czym przez niewypłacalność rozumie się utratę zdolności dłużnika do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

 

Cele postępowania upadłościowego

Celem postępowania jest zaspokojenie w możliwie najwyższym stopniu wierzycieli przy jednoczesnym oddłużeniu rzetelnego dłużnika.

Innymi słowy podstawowym założeniem upadłości konsumenckiej jest umorzenie zobowiązań upadłego, niewykonanych w postępowaniu upadłościowym czyli zwolnienie dłużnika z długów których nie jest i nie będzie w przyszłości w stanie spłacić.

 

Kto może złożyć wniosek i jakie są opłaty

W przeciwieństwie do osób prawnych, wniosek o upadłość osoby fizycznej może zostać złożony jedynie przez samego dłużnika. Wniosek jest składany na specjalnym formularzu urzędowym. Wniosek powinien być złożony w sądzie rejonowym (sąd gospodarczy) właściwym do rozpatrywania spraw upadłościowych właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.

Co istotne złożenie i pozytywne rozpatrzenie wniosku nie jest uzależnione od posiadania majątku przez dłużnika. Upadłość może zostać ogłoszona nawet jeżeli dłużnik nie posiada żadnego majątku, a także nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania upadłościowego.

Opłata za złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej to obecnie 30 zł.

 

Jakie warunki trzeba spełnić

Jedynym z głównych warunków niezbędnych do skorzystania z ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest brak winy dłużnika, co należy rozumieć jako brak doprowadzenie dłużnika do swojej niewypłacalności lub jej istotnego zwiększenia na skutego umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

Pozostałe warunki mają charakter formalny i zostały wskazane w art. 4914 ustawy prawo upadłościowe.

Niemniej, nawet brak spełnienia powyższych warunków nie wyklucza przeprowadzenia upadłości konsumenckiej osoby fizycznej pod warunkiem, ponieważ sąd może ogłosić upadłość dłużnika jeżeli przemawiają za tym względy słuszności lub względy humanitarne.

 

Źródło: http://www.ochronadluznika.pl