Umowa dożywocia - mieszkanie za opiekę...

Umowa dożywocia polega na przekazaniu mieszkania (domu) w opiekunowi w zamian za opiekę..

 

 

Nabywcą może być ktoś z rodziny, ale także osoba, która jest niespokrewniona i osoba prawna (np. firma). Obowiązkiem nabywcy jest zapewnienie byłemu właścicielowi dożywotnie utrzymanie.

Najważniejsza jest umowa 

Umowa dożywocia (podobnie jak każda umowa, która wiąże się ze zbyciem nieruchomości) musi być zawarta w formie aktu notarialnego, który powinien zawierać to, na czym najbardziej zależy osobie, która przekazuje nieruchomość, a więc, ze nabywca musi:

 • zapewnić jej wyżywienie, ubranie, światło, ogrzewanie mieszkania;
 • zapewnić jej pomoc oraz opiekę w chorobie (wezwać lekarza, gdy ten będzie potrzebny, kupować leki);
 • wyprawić jej pogrzeb na swój koszt.

Warto w umowie dożywocia ustalić bardzo szczegółowe oraz szerokie obowiązki nabywcy mieszkania (domu). Dzięki czemu uniknie się ewentualnych późniejszych nieporozumień. 

W dokumencie można zaznaczyć, że np. osoba przekazująca mieszkanie (dom) ma jeden pokój na wyłączność, dostęp do kuchni oraz innych pomieszczeń, wolno jej korzystać z ogródka i zbierać owoce, warzywa itp. 

 Prawo do opieki może objąć także bliskich właściciela, np. rodzeństwo.

Dokumenty potrzebne do umowy dożywocia


Przed wybraniem się do kancelarii notarialnej właściciel mieszkania (domu), a także nabywca muszą wziąć ze sobą: 

 • dowód osobisty lub inny dokument, który potwierdzi tożsamość;
 • akt małżeństwa, gdy strony umowy pozostają w związku małżeńskim;
 • umowę majątkową małżeńską, gdy taką zawarto. 

Konieczne ponadto będą:

 • odpis z księgi wieczystej nieruchomości;
 • dowód nabycia prawa własności nieruchomości;
 • wypis z rejestru gruntów (budynków);
 • wypis z planu zagospodarowania przestrzennego;
 • zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami (np. czynszem);
 • zaświadczenie z urzędu gminy o niezaleganiu z podatkiem od nieruchomości lub opłatami z tytułu użytkowania wieczystego.

Pamiętaj ! Obowiązkiem nabywcy jest zapłata za sporządzenie umowy dożywocia. Koszt to: podatek o czynności cywilnoprawnych (2 % wartości rynkowej nieruchomości), a także taksa notarialna, która zależy od wartości nieruchomości.

Nabywca nie dotrzymuje słowa po spisaniu umowy dożywocia

Jeżeli zdarzy się tak, że tle spełnienia warunków umowy dojdzie do nieporozumień lub awantur, to w takiej sytuacji istnieje możliwość zamiany obowiązków na rentę dożywotnią. Jej wartość będzie odpowiadała dotychczasowym zobowiązaniom. 

Sprawę przeprowadza się przed sądem (wniosek może złożyć każda ze stron lub jej pełnomocnik, np. krewny). 

Rentę można otrzymać również wtedy, gdy nabywca sprzeda nieruchomość. Wtedy dawny właściciel może się jej domagać od tego, kto ją kupił. Z momentem sprzedaży bowiem prawo dożywocia nie wygasa. 

Pamiętaj! Nowy nabywca mieszkania (domu) ma wobec starego właściciela obowiązki, nawet gdyby w trakcie zakupu, nie wiedział o takim obciążeniu.

Rozwiązanie umowy dożywocia 

Rozwiązanie tej umowy jest możliwe, ale bardo trudne.

Sąd rozwiąże ją tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy nabywca przejawia ewidentnie złą wolę wobec osoby, którą się opiekuje (np. zmuszą ją do opuszczenia mieszkania, szykanuje, bije, niszczy jej rzeczy). 

Pamiętaj! Umowa dożywocia będzie mogła być rozwiązana tak długo, jak nieruchomość pozostaje własnością pierwotnego nabywcy, a gdy ją sprzeda i nowy nabywca będzie się znęcał, to pozostaje tylko zamiana umowy na rentę.

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych