JustPaste.it

Skróty i symbole

Języki i dialekty
 • akad. – akadyjski,
 • alań. – alański,
 • alb. – albański,
 • ałt. – ałtajski,
 • amh. – amharski,
 • anatol. – anatolijski,
 • ang. – angielski,
 • arab. – arabski,
 • aram. – aramejski,
 • arch. – archaiczny,
 • arcz. – arczyński,
 • att. – attycki,
 • aw. – awestyjski,
 • awar. – awarski,
 • azer. – azerski,
 • bałt. – bałtyjski,
 • bask. – baskijski,
 • baszk. – baszkirski,
 • bawar. – bawarski,
 • berb. – berberyjski,
 • birm. – birmański,
 • błg. – bułgarski,
 • bret. – bretoński,
 • brus. – białoruski,
 • BS – bałtosłowiański,
 • burusz. – buruszaski,
 • celt. – celtycki,
 • ch. – chorwacki,
 • chant. – chantyjski (ostiacki, ostiak-jugryjski),
 • chiń. – chiński (mandaryński),
 • cs. – cerkiewnosłowiański,
 • cs.-rus. – cerkiewnosłowiańsko-ruski,
 • cypr. – cypryjski,
 • cz. – czeski,
 • czad. – czadyjski,
 • czeczeń. – czeczeński,
 • czuw. – czuwaski,
 • dac. – dacki,
 • dfrank. – dolnofrankoński,
 • dłuż. – dolnołużycki,
 • dniem. – dolnoniemiecki,
 • dor. – dorycki,
 • draw. – drawidyjski,
 • duń. – duński,
 • egip. – egipski,
 • eol. – eolski,
 • erz. – erzjański,
 • est. – estoński,
 • etiop. – etiopski,
 • etr. – etruski,
 • ewenk. – ewenkijski,
 • farer. – farerski,
 • fenic. – fenicki,
 • fiń. – fiński,
 • fr. – francuski,
 • frank. – frankoński,
 • fryg. – frygijski,
 • fryz. – fryzyjski,
 • gal. – galijski,
 • galorom. – galoromański,
 • galic. – galicyjski,
 • germ. – germański,
 • głuż. – górnołużycki,
 • gniem. – górnoniemiecki,
 • goc. – gocki,
 • gr. – grecki,
 • grenl. – grenlandzki,
 • gruz. – gruziński,
 • hbr. – hebrajski,
 • het. – hetycki,
 • Hez. – Hezychiusz,
 • hiszp. – hiszpański,
 • hol. – holenderski,
 • hom. – homerycki,
 • IE – indoeuropejski,
 • ilir. – iliryjski,
 • ind. – indyjski,
 • indoirań. – indoirański,
 • ir. – iryjski (irlandzki),
 • irań. – irański,
 • isl. – islandzki,
 • jaćw. – jaćwieski,
 • jakuc. – jakucki,
 • jap. – japoński,
 • joń. – joński,
 • kaczyń. – kaczyński,
 • kasz. – kaszubski,
 • katal. – kataloński,
 • kauk. – kaukaski,
 • kazach. – kazachski,
 • kipcz. – kipczacki,
 • kirg. – kirgiski,
 • koreań. – koreański,
 • korn. – kornijski,
 • krymtatar. – krymskotatarski,
 • kumań. – kumański,
 • kur. – kuryjski (kurlandzki),
 • kurd. – kurdyjski,
 • kusz. – kuszycki,
 • lapoń. – lapoński,
 • lazyj. – lazyjski,
 • lesb. – lesbijski,
 • lezg. – lezgiński,
 • licyj. – licyjski,
 • ligur. – liguryjski,
 • litew. – litewski,
 • liw. – liwski,
 • lud. – ludowy (łac. lud. – łacina ludowa),
 • luw. – luwijski,
 • łac. – łaciński,
 • łot. – łotewski,
 • łuż. – łużyckie,
 • mac. – macedoński (słowiański),
 • mandż. – mandżurski,
 • mans. – mansyjski (wogulski, woguł-jugryjski),
 • maryj. – maryjski (czeremiski),
 • mesap. – mesapijski,
 • moksz. – mokszański,
 • mong. – mongolski,
 • mordw. – mordwiński (erzjański lub mokszański),
 • myc. – myceński,
 • n (jako pierwszy element skrótu) – nowo…,
 • ndn – nowodolnoniemiecki,
 • ngan. – nganasański,
 • ngr. – nowogrecki,
 • nider. – niderlandzki,
 • niem. – niemiecki,
 • nien. – nieniecki,
 • nord. – nordycki, staronordycki,
 • norw. – norweski,
 • nostr. – nostratycki,
 • ogólnosłow. – ogólnosłowiański,
 • oguz. – oguzyjski,
 • orm. – ormiański,
 • oset. – osetyński (iroński),
 • osk. – oskijski,
 • PA – praałtajski,
 • PAA – praafroazjatycki,
 • palaj. – palajski,
 • PBF – prabałtofiński,
 • PBS – prabałtosłowiański,
 • pcelt. – praceltycki,
 • pelazg. – pelazgiński,
 • pers. – perski,
 • PG – pragermański,
 • pgr. – pragrecki,
 • PIE – praindoeuropejski,
 • płac. – późnołaciński,
 • płd. – południowy, południowo-,
 • płn. – północny, północno-,
 • pol. – polski,
 • port. – portugalski,
 • prasłow. – prasłowiański,
 • prbłg. – protobułgarski,
 • protoital. – protoitalski,
 • prow. – prowansalski (oksytański),
 • prus. – pruski, staropruski,
 • przedIE – przedindoeuropejski,
 • przedsłow. – przedsłowiański,
 • PS – prasłowiański,
 • PSem – prasemicki,
 • PSK – prasinokaukaski,
 • PU – prauralski,
 • PUF – praugrofiński,
 • ros. – rosyjski,
 • rumuń. – rumuński,
 • rus. – ruski,
 • s-ch. – serbsko-chorwacki,
 • saam. – saamski, lapoński,
 • sabiń. – sabiński,
 • sas. – saski, saksoński,
 • scs. – staro-cerkiewno-słowiański,
 • selkup. – selkupski,
 • sem. – semicki,
 • sgn – starogórnoniemiecki,
 • sinokauk. – sinokaukaski,
 • skr. – sanskrycki,
 • słow. – słowiański,
 • słwc. – słowacki,
 • słwń. – słoweński,
 • st (jako pierwszy element skrótu) – staro…,
 • stmac. – staromacedoński, macedoński (bałkański, nie słowiański),
 • sum. – sumeryjski,
 • swań. – swański,
 • syr. – syryjski,
 • szk. – szkocki (gaelicki),
 • szw. – szwedzki,
 • ś (jako pierwszy element skrótu) – średnio…,
 • śdn – średniodolnoniemiecki,
 • śgn – średniogórnoniemiecki,
 • tamil. – tamilski,
 • tatar. – tatarski,
 • toch. – tocharski (jeśli nie podano inaczej, tocharski A),
 • trac. – tracki,
 • tung. – tunguski,
 • tur. – turecki,
 • turk. – turkijski,
 • turkm. – turkmeński,
 • tuw. – tuwiński,
 • tybet. – tybetański,
 • tyrol. – tyrolski,
 • udm. – udmurcki (wotiacki),
 • UF – ugrofiński,
 • ugar. – ugarycki,
 • ujg. – ujgurski,
 • ukr. – ukraiński,
 • ulcz. – ulczyjski,
 • umbr. – umbryjski,
 • uzb. – uzbecki,
 • wal. – walijski,
 • wed. – wedyjski,
 • wenet. – wenetyjski,
 • węg. – węgierski,
 • wlkp. – wielkopolski,
 • wł. – włoski,
 • wsch. – wschodni, wschodnio-,
 • zach. – zachodni, zachodnio-;
 • zyr. – zyriański.
Skróty
 • abl. – ablativus, oddalnik,
 • abs. – absolutivus, przypadek absolutny,
 • acc. – accusativus, biernik,
 • anal. – analogicznie,
 • aor. – aoristus, aoryst,
 • B – biernik,
 • C – celownik,
 • cz. – czas,
 • czas. – czasownik,
 • D – dopełniacz,
 • dat. – dativus, celownik,
 • dawn. – dawniej,
 • dial. – dialekt, dialektalny, dialektyczny,
 • dk – dokonany,
 • dosł. – dosłownie,
 • du. – dualis, liczba podwójna,
 • erg. – ergativus, działalnik,
 • etym. – etymologia, etymologiczny, etymologicznie,
 • f – femininum, rodzaj żeński,
 • f. – forma,
 • gen. – genetivus, dopełniacz,
 • imperf. – imperfectum,
 • inch. – inchoatywny, forma inchoatywna (wyrażająca rozpoczynanie się czynności),
 • ins. – instrumentalis, narzędnik,
 • jęz. – język, języki,
 • klas. – klasyczny,
 • kr.f. – krótka forma (przymiotnika),
 • liter. – literacki,
 • lm – liczba mnoga,
 • loc. – locativus, miejscownik,
 • lp – liczba pojedyncza,
 • lpd – liczba podwójna,
 • m – masculinum, rodzaj męski, wyraz rodzaju męskiego,
 • m1 – rodzaj męskoosobowy,
 • m2 – rodzaj męskożywotny,
 • m3 – rodzaj męskonieżywotny,
 • m-os. – rodzaj męskoosobowy, wyraz lub forma rodzaju męskoosobowego,
 • Ms – miejscownik,
 • m-nżyw. – rodzaj męskonieżywotny, wyraz rodzaju męskonieżywotnego,
 • m-żyw. – rodzaj męskożywotny, wyraz rodzaju męskożywotnego,
 • N – narzędnik,
 • n – neutrum, rodzaj nijaki, wyraz rodzaju nijakiego,
 • ndk – niedokonany,
 • ndm. – nieodmienny,
 • niekt. – niektóry,
 • niereg. – nieregularny, nieregularnie,
 • nm-os. – forma niemęskoosobowa,
 • nom. – nominativus, mianownik,
 • odm. – odmiana, typ odmiany,
 • ort. – ortografia, ortograficzny,
 • p. – patrz (odsyłacz do innego hasła w słowniku),
 • perf. – perfectum,
 • pl. – pluralis, liczba mnoga,
 • pl.t. – plurale tantum, używany tylko w liczbie mnogiej,
 • podst. – podstawa,
 • poet. – poetyckie,
 • por. – porównaj (z wyrazem, którego nie ma w tym słowniku),
 • prt. – partitivus, cząstkownik,
 • przen. – przenośnie,
 • przeszł. – przeszły (czas),
 • przym. – przymiotnik,
 • przyszł. – przyszły (czas),
 • reg. – regularny, regularnie, reguła,
 • rekonstr. – rekonstrukcja, rekonstruowany,
 • rodz. – rodzaj,
 • rozk. – rozkazujący (tryb),
 • rzecz. – rzeczownik,
 • sg. – singularis, liczba pojedyncza,
 • spokr. – spokrewniony,
 • st. abs. – status absolutus,
 • st. constr. – status constructus,
 • st. emph. – status emphaticus,
 • ter. – teraźniejszy (czas),
 • tr. – tryb,
 • t.s. – to samo (znaczenie);
 • voc. – vocativus, wołacz,
 • W – wołacz,
 • wt. – wtórnie,
 • wulg. – wulgarnie,
 • zapoż. – zapożyczony, zapożyczenie, zapożyczono,
 • zob. – zobacz (odsyłacz do innego hasła w słowniku),
 • ż – rodzaj żeński, wyraz rodzaju żeńskiego.
Symbole
 • ъ – jer tylny (jor),
 • ь – jer przedni,
 • ǫ – scs. nosowe o,
 • x – scs. dźwięk odpowiadający polskiemu ch,
 • > – „zmieniło się w”,
 • < – „pochodzi od”.
Skróty publikacji
 • CP: Saloni Z., Czasownik polski. Odmiana. Słownik, wyd. 3 zm., WP, Warszawa 2007.
 • ISJP: Inny słownik języka polskiego pod red. M. Bańki, PWN, Warszawa 2000.
 • NSPP: Nowy słownik poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego, PWN, Warszawa 1999.
 • PBB: Tytuła M., Łosiak M., Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego, ParkEdukacja, Warszawa – Bielsko-Biała 2008.
 • SGJP: Saloni Z. i in., Słownik gramatyczny języka polskiego, WP, Warszawa 2007.
 • SJPDor: Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, PWN, Warszawa 1958–1969.
 • SNW: Grzenia J., Słownik nazw własnych, PWN, Warszawa 2003.
 • SPPGrze: Grzenia J., Słownik poprawnej polszczyzny, Świat Książki, Warszawa 2004.
 • SSiZ: Bańko M., Drabik L., Wiśniakowska L., Słownik spolszczeń i zapożyczeń, PWN, Warszawa 2007.
 • SWK: Bańko M., Krajewska M., Słownik wyrazów kłopotliwych, PWN, Warszawa 1994.
 • SZAP: Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, PWN, Warszawa 2010.
 • SZNP: Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, PWN, Warszawa 2008.
 • WSO: Wielki słownik ortograficzny pod red. E. Polańskiego, PWN, Warszawa 2006; także wydanie internetowe
 • WSPP: Wielki słownik poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego, PWN, Warszawa 2004.

Artykuł został opublikowany także na witrynie autora pod adresem http://grzegorj.5v.pl/lingwpl/skroty.html