Sanatoria dla pedofili ?

Premier otworzył oddział psychiatryczny dla pedofili

 

Rad­ny PO oskar­żo­ny o pe­do­fi­lię
  


Szo­ku­ją­ce, że nikt nie po­tra­fi wy­mu­sić na Mu­szyń­skim zło­że­nia man­da­tu. Jesz­cze nie­daw­no Do­nald Tusk za pe­do­fi­lie chciał ka­stro­wać, dziś,na­brał wo­dy w usta ...

Oczy­wi­ście, le­piej by­ło­by za­mieść te­mat pod dy­wan, zgo­dzić się na wy­mie­rzo­ną so­bie przez rad­ne­go ka­rę dwóch lat wię­zie­nia w za­wie­sze­niu, ale chy­ba się nie uda. Gdy­by jesz­cze Mu­szyń­ski nie przy­znał się do wi­ny... 

Łu­kasz Mu­szyń­ski, rad­ny PO z war­szaw­skiej Pra­gi u któ­re­go zna­le­zio­no kil­ka ty­się­cy zdjęć z por­no­gra­fią dzie­cię­cą i któ­ry zo­stał oskar­żo­ny o pró­bę wy­mu­sze­nia kon­tak­tu sek­su­al­ne­go na 16 let­nim chłop­cu, szan­ta­żu­jąc go wcze­śniej zro­bio­ny­mi na­gi­mi zdję­cia­mi, wg Re­na­ty Ma­zur rzecz­nik Pro­ku­ra­tu­ry 
Okrę­go­wej War­sza­wa Pra­ga przy­znał się do za­rzu­ca­nych mu czy­nów i pod­dał się do­wol­nie ka­rze. Sam za­in­te­re­so­wa­ny oznaj­mił, że nie czu­je się win­ny a do za­rzu­tów od­nie­sie się pu­blicz­nie w przy­szłym ty­go­dniu. Nie zrzekł się man­da­tu, ale zre­zy­gno­wał z diet aż do cza­su wy­ja­śnie­nia spra­wy. Że­nu­ją­ca po­sta­wa rad­ne­go nie jest zbyt sze­ro­ko ko­men­to­wa­na. Mil­czą wła­dze par­tii, ci­cho szep­czą me­dia. Je­dy­nie mło­dzie­żów­ki PO i SLD od­wa­ży­ły się na pi­kie­tę pod Urzę­dem Dziel­ni­cy Pra­ga Pół­noc. Nic im jed­nak ona nie przy­nio­sła. Nie­zaw­sty­dzo­ny rad­ny po­czuł się za­gro­żo­ny, po­pro­sił o ochro­nę po­li­cję, do bu­dyn­ku wszedł i uczest­ni­czył w po­sie­dze­niu Ra­dy! 

Szo­ku­ją­ce, że nikt nie po­tra­fi wy­mu­sić na Mu­szyń­skim zło­że­nia man­da­tu. Jesz­cze nie­daw­no Do­nald Tusk za pe­do­fi­lie chciał ka­stro­wać, dziś,na­brał wo­dy w usta. Oczy­wi­ście, le­piej by­ło­by za­mieść te­mat pod dy­wan, zgo­dzić się na wy­mie­rzo­ną so­bie przez rad­ne­go ka­rę dwóch lat wię­zie­nia w za­wie­sze­niu, ale chy­ba się nie uda. Gdy­by jesz­cze Mu­szyń­ski nie przy­znał się do wi­ny… 
Nie po raz pierw­szy mło­dy rad­ny na­strę­cza Plat­for­mie kło­po­tów. Za­czę­ło się pod­czas wy­bo­rów. Do miesz­kań­ców dziel­ni­cy Pra­ga Pół­noc do­tar­ły ulot­ki, któ­re in­for­mo­wa­ły, 
że każ­dy kto zja­wi się w ba­rze „Mu­cha Nie Sia­da” z otrzy­ma­ną bro­szur­ką, otrzy­ma 20 proc. ra­bat na „ze­staw wy­bor­czy”. Po­nie­waż na­zwa ka­wiar­ni by­ła iden­tycz­na jak ha­sło wy­bor­cze Mu­szyń­skie­go, miesz­kań­cy Pra­gi by­li prze­ko­na­ni, że jest wła­sno­ścią przy­szłe­go rad­ne­go. Nie za­prze­czał. Kie­dy jed­nak oka­za­ło się, że pro­wa­dzo­na w ten prze­dziw­ny spo­sób kam­pa­nia jest nie­zgod­na z or­dy­na­cją wy­bor­czą, tłu­ma­czył, że ca­łe zaj­ście jest wy­ni­kiem nie­uzgod­nio­nej z nim dzia­łal­no­ści kie­row­nicz­ki „Mu­chy”. Ta zaś twier­dzi­ła, że to nie ulot­ka wy­bor­cza, a ma­te­riał pro­mo­cyj­ny jej ka­wiar­ni. – Wy­dru­ko­wa­łam je w po­ro­zu­mie­niu z pa­nem Mu­szyń­skim, bo ma­my iden­tycz­ne ha­sło: „I mu­cha nie sia­da” – wy­ja­śni­ła Aga­ta Wi­śniew­ska. Osta­tecz­nie ulot­ki wy­co­fa­no, nie­smak jed­nak po­zo­stał. Szcze­gól­nie, kie­dy przy­po­mni­my so­bie głów­ne po­stu­la­ty Mu­szyń­skie­go, szcze­gól­nie ten do­ty­czą­cy wal­ki z… pa­to­lo­gią!!!

Ko­lej­ny raz Plat­for­mą mło­dy rad­ny po­ru­szył, kie­dy pod ko­niec grud­nia ubie­głe­go ro­ku sprze­ci­wił się de­cy­zji ko­le­gów o prze­nie­sie­niu do­tych­cza­so­wej bur­mistrz Pra­gi Pół­noc Jo­lan­ty Ko­czo­row­skiej do Waw­ra. – Zu­peł­nie nie mo­głem zro­zu­mieć, dla­cze­go do­tych­cza­so­wa bur­mistrz (…) nie mo­gła zo­stać (…) – po­wie­dział wów­czas. Za­pro­te­sto­wał też prze­ciw wy­bo­ro­wi na bur­mi­strza Pra­gi Pół­noc Mar­ka Si­tar­skie­go i po­parł Jac­ka Sa­si­na. Nie po­mo­gły więc za­bie­gi Plat­for­my, któ­ra aby za­mknąć mu usta, po­wie­rzy­ła mu sta­no­wi­sko wi­ce­sze­fa pra­skiej ra­dy. Nie uda­ło się Plat­for­mie, uda­ło się sa­me­mu Mu­szyń­skie­mu. Swo­ją po­sta­wą ode­brał so­bie pra­wo do za­bie­ra­nia gło­su w ja­kiej­kol­wiek spra­wie. Pe­do­fi­lia to po­waż­ny za­rzut, Mu­szyń­ski nie tyl­ko po­sia­dał kil­ka ty­się­cy na­gich zdjęć dzie­ci, ale jak twier­dzi pro­ku­ra­tu­ra, przy­znał się do szan­ta­żo­wa­nia i pró­by wy­mu­sze­nia sek­su na na­sto­let­nim chłop­cu. Trud­no so­bie wy­obra­zić więk­sze świń­stwo. Wy­ko­rzy­stał swo­ją prze­wa­gę, wy­ko­rzy­stał swo­ją po­zy­cję prze­ciw dziec­ku. To je­den zgło­szo­ny przy­pa­dek a ile ich by­ło w rze­czy­wi­sto­ści? Mu­szyń­ski w swo­jej kam­pa­nii chwa­lił się, że jest ro­do­wi­tym pra­ża­ni­nem wy­cho­wa­nym na Szmul­kach, że wie co to ho­nor, że do­strze­ga pa­to­lo­gię, 
że chce po­ma­gać mło­dym lu­dziom. Pod­kre­ślał swo­ją dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­ną, swo­ją dar­mo­wą po­moc w za­kre­sie praw­nym. Wy­bor­cy, któ­rzy go zna­li, pod­kre­śla­li, że w tak mło­dym wie­ku, ma skoń­czo­ne trzy fa­kul­te­ty, dok­to­ry­zu­je się, jest ak­tyw­ny, ma przed so­bą przy­szłość. Był przy­kła­dem dla pra­skiej mło­dzie­ży, że je­śli się chce to moż­na osią­gnąć wszyst­ko. Na­wet je­śli się wy­cho­wa­ło w do­mu dziec­ka, je­śli do­ra­sta­ło się na ma­ją­cych fa­tal­ną opi­nię Szmul­kach. Nie­ste­ty to co zro­bił, zdję­cia któ­re u nie­go zna­le­zio­no, za­da­ły kłam wszyst­kie­mu 
co de­kla­ro­wał i prze­kre­śli­ły wszyst­ko co do­tych­czas zro­bił. 

Nie je­stem fan­ką Tu­sko­wej wi­zji ka­stro­wa­nia pe­do­fi­lów, ale kie­dy po­my­ślę o Łu­ka­szu Mu­szyń­skim, szlag mnie tra­fia, że ktoś kto mnie mi­jał na uli­cy, kto dał mi do rę­ki swo­ją ulot­kę i po­wie­dział, że jest „po­nad po­dzia­ła­mi”, ktoś kto mnie zmy­lił i mi­mo swo­jej przy­na­leż­no­ści do Plat­for­my Oby­wa­tel­skiej, wzbu­dził mo­je za­ufa­nie, oka­zał się szu­mo­wi­ną nie war­tą ni­czy­jej uwa­gi. Nie oce­nia­ła­bym Mu­szyń­skie­go, gdy­by nie fakt, że pro­ku­ra­tu­ra twier­dzi, że przy­znał się do wi­ny. Nie wście­ka­ła­bym się tak, gdy­by zo­sta­wił mi choć cień wąt­pli­wo­ści. Ale ich nie ma. Nie ma ich tak­że je­den z człon­ków PiS, któ­ry mó­wi – Wszyst­kich w par­tii znie­sma­czy­ły za­rzu­ty M. Ale na­si dziel­ni­co­wi rad­ni i dzia­ła­cze Wspól­no­ty ma­ją ogrom­ne par­cie na wła­dzę. Do te­go po­trzeb­ny jest im rad­ny M.- Ko­men­tu­je w ten spo­sób wspar­cie ja­kie­go Mu­szyń­skie­mu udzie­li­li rad­ni PiS i Pra­skiej Wspól­no­ty Sa­mo­rzą­do­wej. Uzna­li oni, że nie mu­si od­da­wać man­da­tu, że nie po­wi­nien wy­co­fy­wać się z ak­tyw­nej dzia­łal­no­ści. To do­dat­ko­wy szok w tej i tak już wstrzą­sa­ją­cej sy­tu­acji. In­te­res po­li­tycz­ny waż­niej­szy od rze­tel­nej oce­ny sy­tu­acji, od wy­mie­rze­nia ka­ry ko­muś, kto do­pu­ścił się pe­do­fi­lii.

 

 
 

 

Autor: Katarzyna Mazur