Przykłady masowego naruszania praw człowieka w Polsce

Słysząc o łamaniu praw człowieka myślimy o Kongo, Chinach czy Białorusi. Prawda jest taka, że nasze prawa są łamane także w "Wiślandii". I to codziennie!

 

Oto przykłady łamania praw człowieka w Polsce. Można by wymienić pewnie więcej i liczę na kolejne w komentarzach...

1. Zmuszanie do urodzenia dziecka wbrew woli kobiety.

2. Brak prawa ojca do wyrzeczenia się praw i obowiązków wobec dziecka przed i po jego urodzeniu, co najmniej takiego i w takim zakresie, jaki przysługuje matce dziecka. Wynika to z Konstytucji mówiącej o równości płci. Czy matka oddająca dziecko po urodzeniu dalej obciążona jest obowiązkiem alimentacyjnym, skoro może to zrobić anonimowo? Takie samo prawo powinno na podstawie Konstytucji RP przysługiwać ojcu dziecka. Ponieważ kobieta może zataić istnienie dziecka, zatajenie to nie powinno uniemożliwić ojcu prawa do zrzeczenia się dziecka w momencie, kiedy się o nim dowie.

3. Brak równości wobec prawa przez istnienie immunitetów, co jest kompletnie nieuzasadnionym różnicowaniem ludzi.

4. Zmuszanie do ujawniania własnych dochodów.

5. Nakładanie opłat i podatków w zależności od dochodów.

6. Uniemożliwianie przeprowadzenia transakcji handlowej między obywatelami bez wymuszonych od niej dodatkowych opłat (VAT, akcyza).

7. Jakiekolwiek utrudnianie importu towarów przez obciążanie tych towarów obowiązkowymi opłatami.

8. Automatyczne nadawanie obywatelstwa.

9. Zmuszanie do nieodpłatnych świadczeń, takich jak praca przymusowa, służba wojskowa.

10. Brak prawa do odszkodowania za poniesione szkody wojenne.

11. Wynikający z Konstytucji RP obowiązek wierności państwu niezależnie od polityki jaką ono prowadzi.

12. Wynikający z Konstytucji RP obowiązek płacenia podatków, mimo nieistnienia ich górnej ustawowej granicy, braku równości obciążenia nimi obywateli i niezależnie od celu na jaki są przeznaczane.

13. Obowiązek dochowania tajemnicy państwowej niezależnie od jej moralnej oceny i szkód jakie może to wyrządzić.

14. Utrzymywanie przez państwo struktur i stanowisk o charakterze tajnym, które nie podlegają normalnemu prawu (tajne służby, szpiedzy).

15. Wywłaszczenie przymusowe w jakiejkolwiek formie.

16. Brak możliwości dokonania darowizny bez ponoszenia od niej wymuszonych opłat.

17. Brak możliwości przeprowadzania zbiórek publicznych bez zezwolenia i wymuszonej biurokracji.

18. Ustawowe prawa pierwokupu dotyczące prywatnej własności takie jak ma np. ANR w stosunku do gruntów rolnych.

19. Brak możliwości budowania i naprawiania budynku bez zezwolenia na własnym terenie w dużo bardziej liberalnych granicach niż ma to miejsce obecnie.

20. Brak prawa właściciela do dysponowania przedmiotami uznanymi za zabytkowe.

21. Brak prawa do dysponowania niektórymi roślinami, mimo że są jego prywatna własnością.

22. Ingerencja państwa w sferę prywatną życia. Ograniczanie bez niezbędnej konieczności (typu broń masowego rażenia) różnych działalności i zakaz przeprowadzania różnych procesów np. fermentacji alkoholowej.

23. Narzucanie prowadzenia obowiązkowej biurokracji dla wszelkich społecznych organizacji.

24. Brak automatyzmu i działania z urzędu przy odszkodowaniach i szkodach poniesionych z winy państwa, urzędów.

25. Możliwość ograniczenia praw i swobód obywatelskich decyzją rządu.

Zachęcam do komentarzy, dyskusji... a może nawet walki o nasze, tak nagminnie łamane, prawa!

 

Źródło: konsiliencja