Przedawnienie zapłaty za rachunek telefoniczny

Przedawnienie - tradycyjna instytucja prawa cywilnego, którą reguluje Kodeks cywilny w art. 117-125...

 


Tak więc, każdy dług (także ten u operatora) staje się po pewnym czasie przedawniony, czyli inaczej mówiąc, nie trzeba go spłacać.

 

Bardzo ważne jest określenie terminu, po którym taki dług przestaje być wymagalny i w razie nacisków ze strony operatora lub kogoś innego, działającego z jego ramienia (np. może to być firma windykacyjna) należy "Podnieść zarzut przedawnienia".

 

Kiedy przedawnieniu ulegną roszczenia z rachunku telefonicznego?

 

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego roszczenia operatora oraz każdego dalszego wierzyciela (także firmy windykacyjnej) przedawniają się z upływem 3 lat od chwili, gdy roszczenie stało się wymagalne.

 

3-letni termin wynika z art. 118 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym po takim terminie przedawniają się roszczenia, które są związane z prowadzenie działalności gospodarczej, a roszczenie o zapłatę rachunku za telefon jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez operatora.

 

Zastosowania nie będzie miała tutaj norma art. 750 Kodeksu cywilnego, która ustanawia dla usług 2-letni termin, a to z racji tego, iż przepis ten dotyczy jedynie umów, które nie są uregulowane innymi przepisami.

 

Tak więc wyklucza to umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, której istotne elementy regulowane są przez prawo telekomunikacyjne. (podstawa prawna: uchwała SN z 7 maja 2009 r. o sygn. III CZP 20/09).

 

Termin przedawnienia biegnie od dnia wymagalności, a więc od momentu gdy dłużnik zobowiązany był do spełnienia swojego świadczenia (np. zapłaty rachunku za telefon).

 

Bieg terminu przedawnienia może być przerwany lub zawieszony, a przerwanie biegu przedawnienia oznacza, że termin przedawnienia liczy się od nowa.

 

Przerwanie biegu przedawnienia powoduje:

 

  • każda czynność przed sądem lub organem, który jest powołany do rozpoznania sprawy lub egzekwowania roszczeń albo przed sądem polubownym, przedsięwzięta w celu dochodzenia ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

 

Do tego typu czynności zalicza się:

 

  • wniesienie pozwu o świadczenie do sądu;
  • wniesienie wniosku o wszczęcie egzekucji;
  • wniesienie pozwu o ustalenie;
  • zawezwanie do próby ugodowej;

 

oraz

 

  • uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

 

Co powoduje przedawnienie?

 

Przedawnionych roszczeń można dochodzić.

 

Jednakże po upływie terminu przedawnienia ten przeciwko komu przysługuje roszczenie może uchylić się od jego zaspokojenia. Po prostu nie musi spełniać takiego roszczenia.

 

Podczas toczącego się sporu sąd nie bierze pod uwagę z urzędu upływu terminu przedawnienia.

 

Tak więc aby uwolnić się od obowiązku świadczenia należy zarzut przedawnienia podnieść w piśmie procesowym.

 

Bardzo ważne! Roszczenia z rachunku telefonicznego oraz inne związane z umową z operatorem przedawniają się z upływem 3 lat od daty wymagalności.

 

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych