Przebieg postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych.

Upadłość konsumencka składa się z następujących etapów:

Postępowania upadłościowe.

Jest to pierwszy etap postępowania i polega na złożeniu wniosku do właściwego sądu gospodarczego. Sąd po otrzymaniu wniosku rozpoznaje go pod kątem merytorycznym i jeżeli nie zachodzą braki formalne wydaje postanowienie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej lub w jeżeli zachodzą negatywne przesłanki oddala wniosek.

 

Ogłoszenie upadłości.

Sąd wydając postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej wyznacza syndyka i sędziego komisarza. Na tym etapie postępowania dochodzi do ostatecznego ustalenia przez syndyka masy upadłościowej dłużnika i jej wartości, a następnie wykonanie planu podziału Masy Upadłości (spłata wierzycieli ze spieniężonego majątku dłużnika oraz jego skumulowanych dochodów). Po realizacji tego etapu sąd wydaje postanowienie o zakończeniu postępowania upadłościowego.

 

Sporządzenie planu spłaty.

Sąd wydaje postanowienie o ustaleniu Planu Spłaty Wierzycieli po zakończeniu postępowania upadłościowego. Na tym etapie upadły nie musi podejmować żadnych czynności procesowych, wszystko odbywa się z urzędu.
Planu Spłaty Wierzycieli to ustalony na max 36 miesięcy przez sędziego-komisarza harmonogram regularnej ratalnej spłaty wierzycieli. Jednocześnie sąd określa jaka część zobowiązań upadłego, po wykonaniu Planu, zostanie umorzona (oddłużenie). 

W przypadku braku majątku dłużnika i możliwości zarobkowych Sąd nie ustala Planu Spłaty Wierzycieli, lecz od razu dokonuje umorzenia wszelkich długów upadłego. 

 

 

Źródło: http://www.ochronadluznika.pl