Poświadczenie dziedziczenia

Stwierdzenie prawa spadku może nastąpić na mocy postanowienia sądu lub notarialnego poświadczenia. Sporządzony przez notariusza akt poświadczenia jest prawomocnym postanowieniem.

 

Kiedy możliwe jest poświadczenie przez notariusza?

Od 2009 roku spadkobiercy mają wybór – udać się do sądu w celu stwierdzenia praw do spadku lub po poświadczenie do notariusza. Notariusz podczas sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia nie jest związany ograniczeniami dotyczącymi ostatniego stałego zamieszkania spadkodawcy albo położeniem majątku spadkowego, jak ma to miejsce w przypadku drogi sądowej. Należy jednak pamiętać, że sąd może wydać postanowienie o nabyciu spadku w każdej sytuacji, natomiast inaczej sprawa wygląda w przypadku notariusza.

Poświadczenie dziedziczenia

Kiedy notariusz nie może poświadczyć dziedziczenia?

Notariusz nie może udzielić takiego poświadczenia, kiedy ma ono nastąpić na podstawie testamentu szczególnego, spadkobierca zmarł przed dniem 1 lipca 1984 r lub w chwili śmierci był cudzoziemcem, apatrydą albo nie zamieszkiwał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Notarialne poświadczenie dziedziczenia jest także niemożliwe, kiedy brakuje zgodnego wniosku stron na załatwienie sprawy spadkowej, strony nie przedłożyły notariuszowi wszystkich wymaganych prawem dokumentów albo toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku.

Czynności przed sporządzeniem poświadczenia

Zanim notariusz sporządzi akt poświadczenia dziedziczenia, spisuje protokół przy udziale wszystkich osób, które mogą być spadkobiercami ustawowymi i testamentowymi, a także osób, na rzecz których zostały uczynione zapisy windykacyjne. Do podpisania aktu poświadczenia dziedziczenia niezbędne są takie dokumenty jak odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy, testament spadkodawcy, zaświadczenie o jego numerze PESEL, odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, zapisobiorców, uprawnionych z polecenia, a także numery ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości bądź spółdzielczych własnościowych praw do lokali.

 

Więcej informacji na temat poświadczenia dziedziczenia znajdziesz na: www.notariusz-w-poznaniu.pl