Pośrednie dowody ewolucji

Ewolucja to stopniowa, nieustanna zmiana, to proces nieodwracalny zachodzący w czasie i przestrzeni, jest to proces kierunkowy. Wiele osób przeciwstawia się teorii ewolucji. Oto fakty, które ją potwierdzają.

 

Ewolucja to stopniowa, nieustanna zmiana, to proces nieodwracalny zachodzący w czasie i przestrzeni, jest to proces kierunkowy. Poniżej przedstawię szereg pośrednich dowodów świadczących o jego występowaniu.

 

Dowody z dziedziny anatomii i morfologii

 

anatomia i morfologia - rozpatrywanie i porównawcze zestawienie odpowiadających sobie narządów lub układów w różnych grupach zwierzęcych, celem wykazania podobieństw lub pokrewieństw.


Narządy homologiczne - narządy, które mają wspólny plan budowy (pochodzenie), ale w wyniku spełnianych funkcji mogą się te narządy od siebie bardzo różnić.

 • kopyto konia,
 • ręka człowieka,
 • płetwa wieloryba,
 • skrzydła ptaka,
 • noga konia,
 • płetwa wieloryba,
 • ręka człowieka - wszędzie są te same kości, ale kończyny te spełniają różne funkcje.
 • mózgi kręgowców, pokrycie ciała kręgowców - to też narządy homologiczne


Cechy analogiczne - mają różne pochodzenie, ale w wyniku funkcji, które spełniają bardzo się od siebie upodobniły.

 • skrzydło ptaka i skrzydło owada - oba służą do latania,
 • oko ośmiornicy z okiem kręgowca
 • korzenie u organowców i chwytniki u mszaków - utrzymują roślinę w podłożu, pobierają wodę, ale budowa i pochodzenie jest różne.


Występowanie organów zanikających - występowanie narządu, który w jednej grupie jest niezbędny do życia a w drugiej niepotrzebny.( u człowieka, kość ogonowa, ząb mądrości, wyrostek robaczkowy, który u gryzoni jest niezbędny do życia, metameria mięśni brzucha, mięśnie twarzy poruszające uszami)

 

Narządy szczątkowe u człowieka:

 

 • owłosienie ciała ( na klatce piersiowej u mężczyzn),
 • wyrostek robaczkowy,
 • zęby mleczne,
 • budowa mięśni brzusznych,
 • mięśnie przewodzące i odwodzące,
 • paluch stopy,
 • chwytność stopy u niemowlaka

 


Atawizm - organ lub narząd niegdyś niezbędny, a teraz nie potrzebny do życia...

Atawizmy u człowieka:

 • owłosienie lamugo płodu
 • ogon; nawet do 25 cm długości
 • pazury zamiast paznokci
 • dodatkowa para sutek
 • silnie wyrastający kieł


 

Dowody z dziedziny fizjologii i biochemii

 

·        wszystkie organizmy mają te same kwasy nukleinowe.

 • wszystkie organizmy przechodzą tą samą mitozę.
 • wszystkie organizmy przechodzą ten sam cykl Krebsa.
 • uniwersalizm kodu genetycznego.
 • te same enzymy katalizujące.
 • wszystkie żywe organizmy zbudowane są tych samych pierwiastków, oprócz glinu, są to : węgiel, wodór, tlen, azot, fosfor, siarka,
 • - nieorganiczne : woda
 • - organiczne : białka, cukry, tłuszcze, udział procentowy tych związków i wody jest podobny u wszystkich organizmów
 • skład płynów ustrojowych zwierząt jest podobny do składu wody morskiej
 • budowa i funkcja wielu enzymów są podobne
 • podobna budowa chlorofilu
 • podobna jest struktura białek ( np. insulina ) - wykorzystano to w medycynie
 • podoba jest budowa hormonów, choć pełnią one inną funkcję : prolaktyna u ssaków, ptaków, gadów
 • obecność czynników RH+, RH- - u małp i ludzi
 • anty perny grupowe krwi, czyli A, B, 0
 • mitochondria u wszystkich eucariota są podobnie zbudowane i pełnią taką samą czynność
 • kwasy nukleinowe - zbudowane z takich samych nukleotydów, wszędzie obowiązuje kod trójkowy i wzór semikonserwatywnej replikacji DNA
 • mitoza u wszystkich eucariota przebiega tak samo

 


Dowody z dziedziny embriologii


Embriologia dostarcza nam dowodów na wspólne pochodzenie organizmów poprzez porównanie zarodków. Wszystkie kręgowce we wczesnym stadium rozwoju embrionalnego są bardzo do siebie podobne, praktycznie nierozróżnialne.
Rozwój ontogenezy w pewnych swoich etapach jest powtórzeniem rozwoju rodowego, czyli filogenezy, ale w bardzo dużym skrócie. (dowiedziono już, iż ta teoria nie jest prawdziwa)
W bardzo wczesnym stadium embrion ludzki posiada cechy rybie, są to łuki skrzelowe, z których wykształca się później puszka krtani, gruczoł tarczycy i elementy nagłośni.
Heckl pogrupował cechy u zarodków na poligenetyczne i cenogenetyczne.
Cecha piligenetyczna - powtarza się u ludzkich zarodków a są cechami dorosłych przodków.
Cecha cenogenetyczna - cechy swoiste zarodków, są związane z różnymi etapami życia i zależą od warunków. Pojawienie się u zarodków błon płodowych gady posiadają tę cechę (przodek tego nie posiadł)
e
WNIOSEK:
Każda ontogeneza jest wypadkową tych dwóch cech.
SIEWIERCEW (1866- 1936) ROSJA:
Ogłosił on teorię filembriogenezy.
Zmiana zachodząca we wczesnym stadium zarodkowym - archalaksa. Już we wczesnym stadium zarodkowym, węże mają bardzo dużo kręgów (gady mają zazwyczaj mało kręgów). Jest to cecha swoista węży.
Zmiana zachodząca w stadium środkowym - dewiacja (odchył od normy). Odchylenie liniowości rozwoju zarodka - następuje odchył. U gadów w stadium środkowym pojawiają się łuski, które potem częściowo zanikają.
Zakłócenie końcowego stadium zarodkowego - anabolia. U ryby BELONA, szczęka w końcowym stadium zarodkowym wydłuża się. W stadium larwalnym górna szczęka też się wydłuża, w efekcie osobnik dorosły ma sztyletowaty pysk.
Wszystkie organizmy w stadium brustkowania i gastrulacji są takie same.

W wczesnym rozwoju zarodkowym kręgowców w wyniku bruzdkowania powstaje morula, w wyniku dalszego podziału tworzy się blastula zbudowana z jednej warstwy komórek otaczających przestrzeń wypełniając płynem tzw. blastocelem.

gastrulacja - tworzenie się listków zarodkowych, czyli ektodermy, endodermy i mezodermy u wszystkich kręgowców przebiega tak samo.

 Dowody z dziedziny ekologii i biogeografii

 

Dowody przystosowania względem położenia geograficznego:

 • zasiedlenie Australii przez ssaki bezłożyskowce
 • jeleniowate, wielbłądowate, niedźwiedziowate występują w Afryce, Eurazji i Ameryce
 • żółwie na wyspach Galapago są to formy reliktowe, prawie się nie zmieniły
 • skrzypłacz (ryba) jego larwa jest identyczna z larwą wymarłych już trylobitów
 • ryby dwudyszne i trzonopłetwna latimura jest jajożyworodna
 • miłorzęb japoński od 400 mln lat się nie zmienił,
 • drzewo samicze i samcze
 • brzoza karłowata,
 • wierzba
 • foka obrączkowana

 

 

Dowody z dziedziny genetyki

 

Czynniki ewolucji

 • mutacja - jest to podstawowy czynnik ewolucji. Tylko niektóre mutacje się utrwalają.
 • dobór naturalny - różnica w przeżywalności i zdolności do wydawania potomstwa, miedzy osobnikami, które różnią się od siebie jakimiś cechami. Kierunkowy, Stabilizujący, Różnicujący - polega na eliminowaniu cech średnich, prowadzi do pojawienia się dwóch populacji.
  Izolacja - działa czynnik, który uniemożliwia swobodne krzyżowanie się w jednej populacji, np. odległość dla dżdżownicy.
 • dryf genetyczny - polega na losowych zmianach, częstości występowania genów w populacji czyli na losowym łączeniu się gamet, które wyizolowane z dużej grupy.
 • mieszanie na zasadzie przypadku niewielkiej puli genowej.


Mechanizmy ewolucji

 

·        specjacja - główny gatunek przetrwał w prawie niezmienionej formie, ale po drodze dał początek innemu gatunkowi

·        ewolucja filetyczna - polega na tym, że w drodze ewolucji z jednego gatunku, tworzy się inny.

·        izolacja reprodukcyjna - jest to bariera, która istniej pomiędzy gatunkami, nie pozwala ona na przepływ genów od gatunku do gatunku.

·        izolacja prezgotyczna - przed wytworzeniem zygoty.

o       ekologiczna - osobniki zajmują różne misze ekologiczne i nie mają szans spotkania się.

o       etologiczna - samica gatunku X nie wykazuje zainteresowania samcem gatunku Y. - mechaniczną - nawet jakby chciali, to nie mogą, bo mają inny okres rui.

o       czasową - narządy kopulacyjne nie pasują do siebie.

o       izolacja postzygotyczna - Wszystkie mieszańce poza gatunkowe, albo zygota obumiera, albo jak już młode przyjdzie na świat, to będzie bezpłodne.

 

 

 

Bibliografia:

·        „Biologia dla techników"

·        Wikipedia

·        publikacje prof. Ewy Adamczuk

·        Multimedialna Encyklopedia Biologiczna, wyd. PWN

 

Oto zgłoszona niedawno propozycja zmian:

 

Witam
dostrzegłem kilka nieścisłości w dwóch sformułowaniach:

 • wszystkie organizmy przechodzą tą samą mitozę.
 • wszystkie organizmy przechodzą ten sam cykl Krebsa

A) Nie wszystkie organizmy przechodzą mitozę, np. prokariota dzielą się amitotycznie. Poprawne sformułowanie powinno brzmieć: "przebieg mitozy jest podobny u wszystkich eukariontów"

B) Organizmy nie przechodzą cyklu Krebsa. Jest to cykliczny ciąg przemian biochemicznych zachodzących w mitochondrium lub cytoplazmie. Cykl ten jest charakterystyczny tylko dla aerobów czyli organizmów oddychających tlenowo. Poprawne sformułowanie to wg. mnie: "identyczny cykl Krebsa w końcowym etapie oddychania tlenowego aerobów"

 Proszę o wzięcie pod uwagę moich sugestii :)

pozdrawiam
Paweł

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych