Podstawowe zasady ewakuacji z obiektów publicznych - znasz je?

Dzięki znajomości kilku podstawowych zasad możliwa jest bezpieczna ewakuacja ludzi z budynków użyteczności publicznej. Jak dokładnie brzmią te zasady?

 

Kiedy ewakuacja jest konieczna i jak ją rozpocząć?
Ewakuacji dokonać należy w przypadku wystąpienia pożaru, a także innych innych zagrożeń, które mogą wyrządzić krzywdę lub doprowadzić do śmierci ludzi. Rozpocząć ją można dopiero po ocenie kierującego akcją ratowniczą – czy rzeczywiście jest taka potrzeba.

Podstawowe zasady postępowania
Najważniejszą zasadą w takiej sytuacji jest współpraca oraz stosowanie się do poleceń kierującego całą akcją. Każda osoba, która w żaden sposób nie bierze udziału w akcji, musi ewakuować się oznakowaną drogą w bezpieczną strefę. Każdy powinien bezwzględnie pamiętać, iż:

  • Najważniejsze jest życie ludzkie i na samym początku ratuje się osoby, których życie zagrożone jest w stopniu największym.
  • Ewakuacja z wyższych pięter budynku przeprowadzana jest wyłącznie schodami.
  • Wszelkiego rodzaju materiały łatwopalne należy usunąć z zasięgu ognia.
  • Należy odciąć dopływ prądu do pomieszczeń płonących lub zagrożonych zajęciem się.
  • Jeśli dojdzie do sytuacji, w której ludzie uciekający, zostaną nagle odcięci od drogi ewakuacyjnej, należy bezzwłocznie, wszystkim dostępnymi środkami powiadomić o tym kierującego akcją.
  • Ważne jest również, aby starać się panować nad powstającą paniką i starać się wzywać ludzi do zachowania spokoju.
  • Ludzi, którzy zostają odcięci od drogi ewakuacyjnej, należy oddalić w najbezpieczniejszą możliwą część budynku.
  • W przypadku przechodzenia przez bardzo zadymione miejsca należy zachować pochyloną pozycję (najbliżej podłogi jak się da) oraz trzymać się blisko ściany.
  • Nie można otwierać drzwi czy okien do pomieszczeń w których się pali, bez potrzeby, aby nie podsycić ognia.

Kiedy już ewakuacja zostanie zakończona należy sprawdzić czy wszyscy opuścili palący się budynek. Jeśli zauważy się, iż jakiejkolwiek osoby brakuje należy niezwłocznie zgłosić ten fakt służbom ratunkowym.

Artykuł powstał we współpracy z: www.delphi.edu.pl