JustPaste.it

Podręczny słownik pojęć dotyczących rynku walutowego

W niniejszym artykule zamieszczam spis najczęściej powtarzających się słówek na które możecie się napotkać na stronach związanych z FOREX'em oraz ich krótki opis.

W niniejszym artykule zamieszczam spis najczęściej powtarzających się słówek na które możecie się napotkać na stronach związanych z FOREX'em oraz ich krótki opis.

 

Analiza fundamentalna -analiza oparta na czynnikach ekonomicznych i politycznych.

Analiza techniczna - analiza przebiegu notowań na rynku. Skupia się na obserwacji zmian cen historycznych w celu prognozowania przyszłych zmian kursów. Dzięki obserwacji wykresów i wskaźników możliwa jest identyfikacja aktualnego trendu. Celem analizy technicznej jest rozpoznanie tendencji we wczesnej fazie jej rozwoju w celu zawarcia odpowiedniej transakcji na rynku. Jedna z dwóch podstawowych metod analizy używanych na rynku.

Ask - cena ask stanowi rynkową cenę sprzedaży, po której rynek jest gotowy sprzedać, a inwestor może kupić walutę bazową w danej parze. W kwotowaniu cena ask jest pokazana po prawej stronie, np. w parze 1,4009 - 1,4013 cenę ask stanowi cena 1,4013.

Bid - cena bid stanowi rynkową cenę kupna, po której rynek jest gotowy kupić określoną walutę w kontrakcie walutowym lub krosowym. Po tej cenie inwestor może sprzedać walutę bazową. W kwotowaniu pokazana jest po lewej stronie, np. w parze 1,4009 - 1,4013 cena 1,4009 stanowi cenę bid.

Blank check - firma szkieletowa, nieprowadząca działalności operacyjnej i dokonująca publicznej emisji w celu pozyskania środków na inwestycje w innych nieokreślonych przedsięwzięciach.

Blind pool - rodzaj firmy zbliżony do blank check; różnica polega na tym, że blind poll celowo wprowadza w błąd inwestorów odnośnie do przedmiotu zamierzonej działalności.

Broker - osoba lub firma pośrednicząca w zawieraniu transakcji. Na FOREXie brokerem jest firma udzielająca tobie platformę handlową.

Byk - inwestor oczekujący wzrostów na rynku.

Cena, Cena rynkowa - chwilowy poziom kursu, podzielony na cenę kupna i sprzedaży. Wyraża wartość jednej waluty w jednostkach innej waluty.

Cena spot - cena wymiany dwóch walut za wartość spot, rozliczana w czasie dwóch dni. Podawana w konwencji amerykańskiej w stosunku do dolara, cena jednej z walut wyrażona w dolarach i centach, lub europejskiej, cena jednego dolara wyrażana w jednostkach waluty obcej.

Churning - proceder nadużycia przez brokera prawa do zawierania transkacji na danym rachunku w celu zdobycia dodatkowych prowizji.

Cleared funds - swobodne środki wysyłane w celu rozliczenia transakcji.

Close - cena zamknięcia, czyli cena z ostatniego odczytu danego okresu czasowego.

Data transakcji - data zawarcia kontraktu pomiędzy brokerem a klientem, z wyjątkiem transakcji zawartych po zamknięciu dnia, lecz przed rozpoczęciem następnego dnia roboczego. W takim przypadku datą transakcji będzie kolejny dzień roboczy.

Data wygaśnięcia kontraktu - data rozliczenia kontraktu zawartego pomiędzy brokerem a klientem, określona dla każdej transakcji w zgodzie ze specyfiką danego instrumentu. Przypada na dzień roboczy w krajach, w których rezyduje każda ze stron transakcji.

Day trading - otwarcie i zamykanie danej pozycji w czasie tego samego dnia roboczego, tak aby z końcem dnia wszystkie wcześniejsze pozycje były zamknięte.

Delivery cutoff - pora dnia wybrana przez brokera jako umowny moment zamknięcia dnia rozliczeniowego. Transakcje zawarte po zamknięciu dnia, lecz przed rozpoczęciem następnego dnia roboczego. W takim przypadku datą transakcji będzie kolejny dzień roboczy.

Demo - na FORXie termin ten oznacza konto handlowe podłączone do platformy, umożliwiające zawieranie transakcji, jednak tylko na wirtualnych pieniądzach. Darmowe konto edukacyjno-poznawcze.

Depozyt - środki pieniężne na rachunku klienta lub inne dostępne zabezpieczenie wymagane przez brokera do zabezpieczenia lub utrzymania danego rachunku w związku z prowadzoną działalnością.

Depozyt początkowy - minimalny poziom depozytu wymagany do otwarcia pozycji.

Depozyt wykorzystywany - środki klienta wykorzystywane do zabezpieczenia otwartych pozycji.

Depozyt zabezpieczający dla otwartej pozycji - część zabezpieczenia przeznaczona do zabezpieczenia otwartej pozycji klienta oraz wynikająca z niej niezrealizowanego zysku lub straty.

Długa pozycji - na rynku walutowym mianem pozycji długiej określa się posiadanie danej waluty. Oznacza to jednocześnie utrzymywanie krótkiej pozycji w drugiej walucie z danej pary walutowej.

Dostawa - dostarczenie i odbiór danego towaru, instrumentu finansowego lub waluty w ramach rozliczenia transakcji.

Duża figura - cena na rynku walutowym bez ostatnich dwóch cyfr. Dla przykładu, dla kursu EUR/JPY 126,60/126,66 dużą figurą jest wartość 122. Na rynku EUR/GBP 0,9648/0,9644 dużą figurą jest wartość 0,96.

Dyspozycja wypłaty - żądanie klienta wycofania środków z rachunku inwestycyjnego.

Dzień roboczy - dzień pracy komercyjnych banków w głównych centrach finansowych krajów, w których emitowane są dane waluty.

Dźwignia, dźwignia finansowa - mnożnik pozwalający kontrolować dużą pozycję nieporównywalnie mniejszym kapitałem.
Formacja - jest to specyficzny układ wykresu, stanowiący w przeszłości sygnał załamania lub kontynuacji trendu.

Eligible foreign currencies - waluty obce, które mogą być przedmiotem transakcji pomiędzy brokerem a klientem.

Equity - wartość rachunku klienta, obliczana z uwzględnieniem aktualnej wartości rynkowej otwartych pozycji. Na wartość rachunku obok środków pieniężnych składa się niezrealizowany zysk z otwarych pozycji minus niezrealizowane straty z uwzględnieniem punktów swapowych.

Handel walutą - akt wymiany legalnego środka płatniczego danego kraju w zamian za środki płatnicze innego kraju.

Hedging - usługa niektórych platform brokerskich pozwalająca na otwieranie przeciwnych pozycji bez ich wzajemnego znoszenia się.

High - najwyższy poziom ceny w danym okresie czasowym.

Inwestor - jest to szeroki termin określający osobę lokującą wolne środki w przedsięwzięcia mające w przyszłości przynieść określone zyski.
Konsolidacja - trend boczny, okres w którym zmienność ceny waluty pozostaje w określonych granicach bez tendencji wzrostowej ani spadkowej.

Klient - strona umowy z brokerem, czyli my :)

Kontrakt na walutę obcą - kontrakt spot na zakup lub sprzedaż waluty obcej.

Kontrakt spot - kontrakt z rozliczeniem w czasie dwóch dni roboczych.

Kontrakt/lot - jednostka wyrażająca wartość transakcji. Liczba kontraktów określa nominał transakcji.

Korekta - wyraźne wzrosty lub spadki cen związane z odreagowaniem wcześniejszego trendu.

Krótka pozycja - sprzedaż waluty, w której inwestor nie posiada pozycji, w oczekiwaniu na spadek tej wartości. Pozycję krótką można pokryć poprzez odkupienia danej waluty po (niższej) cenie. Jeżeli konieczna jest fizyczna dostawa waluty, sprzedający będzie musiał pożyczyć walutę, aby dostarczyć ją kupującemu. Na rynku walutowym sprzedaż waluty bazowej w danej parze oznacza pozycję krótką w tej walucie. Tym samym powstaje pozycja długa w drugiej z walut w danej parze.

Kurs, kurs walutowy - zmieniająca się w czasie cena, będąca wypadkową popytu i podaży na rynku.

Kurs krosowy - kurs wymiany dwóch walut bez udziału amerykańskiego dolara.

Kwotowanie - para cen bid i ask na rynku walutowym.

Limit - zlecenie mające na celu zamknięcie pozycji przy określonych zyskach.

Lot - najmniejsza możliwa do wykupienia jednostka walutowa. Na kontach mini, 1 lot równy jest 10.000 waluty bazowej.

Low - najniższy poziom ceny osiągnięty w danej jednostce czasu.

Margin Call - sytuacja, w której występuje niewystarczające zabezpieczenie lub wymóg jego wzniesienia dla zabezpieczenia otwartych pozycji zdefiniowany w umowie brokerskiej.

Mark to market - proces wyceny wartości otwartych pozycji na rachunku brokerskim, dokonywanym przy założeniu, że wszystkie pozycje otwarte zostałyby zamknięte po aktualnych cenach rynkowych.

Niedźwiedź - inwestor, który zajął krótką pozycję na danym rynku, oczekując spadku kursu.

Niezrealizowany zysk, strata - teoretyczny zysk lub strata z otwartych pozycji, wyceniona według aktualnych cen rynkowych przez brokera. Niezrealizowane zyski lub straty stają się rzeczywiste z chwilą zamknięcia pozycji.

Offer (ask) - cena ask (offer).

Open - poziom ceny na otwarciu danego okresu czasowego. Jest to pierwszy odczyt zawierający się w danym przedziale.

Opór - istotny poziom cenowy, testowany wcześniej przez rynek, stanowiący poważne ograniczenie dla wzrostów.

Otwarcie transakcji - zlecenie, które z chwilą wykonania tworzy długą lub krótką pozycję lub powiększa pozycję już istniejącą.

Otwarta pozycja - pozycja niezrównoważona przez równą nominałem pozycję przeciwną.

Para walutowa - dwie waluty tworzące kurs walutowy, dla przykładu EUR/USD.

Pip, pips (punkt) - najmniejsza wartość zmiany kursu rejestrowana przy danej parze walutowej.

Platforma - oprogramowanie umożliwiające handel na rynku FOREX. Jest to interfejs, dzięki któremu za pośrednictwem Internetu możesz zawierać transakcje.

Potwierdzenie - jest to sygnał dawany przez co najmniej dwa generatory sygnałów. Potwierdzać możesz kontynuację lub załamanie trendu.

Pozycja - jest to kontrakt na daną ilość danej waluty (w lotach). Otwarta pozycja poddaje wykupione loty zmianom kursu poprzez dźwignię. Zamknięcie pozycji likwiduje zaciągnięty kredyt realizując zyski lub straty narosłe podczas trzymania otwartej pozycji - są one dodawane lub odejmowane od naszego depozytu.

Pozycja overnight - pozycja długa lub krótka klienta otwarta po zakończeniu danego dnia rozliczeniowego.

Prowizja (round turn) - kwota pobierana przez brokera od klienta po dokonaniu transakcji kupna lub sprzedaży produktu finansowego - akcji, towarów lub walut.

Pułapka hossy/bessy - są to fałszywe sygnały wskazujące na określony ruch ceny, podczas gdy ten nie ma miejsca.

Punkty swapowe - środki dodawane lub odejmowane od wartości pozycji w wyniku jej rolowania.

Raport roczny - roczny raport spółek prawa handlowego, udostępniany akcjonariuszom.

Rolowanie - przedłużenie terminu trwania istniejącej pozycji rynkowej poprzez jedno lub więcej rozliczeń spot.

Rynek “Byka” - rynek, na którym cen zwyżkują.

Rynek “Forward” - rynek kontraktów terminowych. Dostawy określonych kontraktów odbywają się tutaj w przyszłości po obecnie ustalonej cenie.

Rynki krosowe - transakcje walutowe, w których jedna z walut jest wymieniana z drugą bez udziału dolaru amerykańskiego.

Rynek “Niedźwiedzia” - rynek, na którym ceny zniżkują.

Rynek “Spot” - rynek kontraktów natychmiastowych, czyli rynek, gdzie dostawy określanych kontraktów odbywają się natychmiast po określonej transakcji.

Rynek Opcji - rynek, gdzie instrumentami finansowymi są prawa do kupna lub sprzedaży określonych pakietów akcji czy dewiz po z góry określonej cenie.

Scalping - skalpowanie oznacza zamykanie i otwieranie pozycji w krótkim czasie, zazwyczaj w ciągu jednego dnia, godziny czy nawet kilku minut.

Short margin - stan rachunku klienta, w którym wycena rachunku jest niższa niż wartość środków wymaganych do utrzymania otwartych pozycji.

Słupek - jest to jednostka wykresu słupkowego. Jeden słupek stanowi jeden przedział czasowy, na którym aktualnie wykres jest nastawiony. Rejestruje zarówno cenę otwarcia (Open), ekstrema (High,Low) jak i cenę zamknięcia danego okresu.

Spread - jest to różnica między ceną kupna, a ceną sprzedaży.

Stopp loss - zlecenie zamknięcia danej pozycji przy określonych stratach.

Strata - wynik ujemny zawartej transakcji.

Strefa euro - grupa 12 krajów, które połączyły swoje waluty w jedną wspólną - euro. Mają one osobne władze monetarne, funkcjonuje też bank centralny (Europejski Bank Centralny - ECB) koordynujacy wspólną politykę monetarną tych krajów.

Symbole walut - AUD (dolar australijski), CAD (dolak kanadyjski), EUR (euro), JPY (jen japoński), GBP (funt brytyjski), CHF (frank szwajcarski), USD (dolar amerykański).

Świeca - jednostka wykresów świecowych. Stanowi jeden okres czasowy i uwzględnia wszystkie opisujące go wartości (Open, Close, High, Low).

Termin wykupu - data wymagalności płatności wynikającej ze specyfikacji danej obligacji finansowej.

Tick - pojedyncza zmiana ceny na rynku.

Trend - określa kierunek, tendencję zmiany ceny. Rozróżniamy trend wzrostowy, w którym cena zmienia się z tendencją do wzrostu oraz trend spadkowy, w którym cena zmienia się z tendencją do spadku.

Waluta bazowa - zazwyczaj pierwsza z walut w danej parze, w stosunku do niej określana jest cena na rynku. Cena na rynku wyraża tym samym wartość waluty bazowej w drugiej walucie. Dla przykładu kurs na rynku USD/CHF 1,0619 oznacza, iż za jednego dolara należy zapłacić 1,0619 franków szwajcarskich.

Waluta kwotowana - druga z walut w danej parze walutowej.

Waluta obca - prawny środek płatniczy wydany i akceptowany przez prawo jednego lub więcej krajów.

Wartość brutto - wycena otwartych pozycji wyznaczona oddzielnie dla długich i krótkich pozycji.

Wartość rynkowa - wartość w dolarach wyznaczana w oparciu o aktualne ceny rynkowe, które otrzymałby klient, jeżeli jego pozycje zostałyby zamknięte z natychmiastową dostawą na rynek. W przypadku pojedynczego instrumentu - cena wyznaczana na wolnym rynku przez swobodne siły popytu i podaży.

Wartość w dolarach - wartość kwoty, którą w danym momencie otrzymałby inwestor, jeżeli dokonana zostałaby zamiana posiadanych przez niego środków walutowych na dolary amerykańskie po aktualnych cenach rynkowych proponowanych przez danego brokera w danym momencie.

Wolny depozyt - środki dostępne na rachunku klienta niestanowiące zabezpieczenia dla otwartych aktualnie pozycji. Mogą być wykorzystywane do otwarcia nowych pozycji.

Wolumen - liczba transakcji zawartych w określonym czasie.

Wsparcie - istotny poziom cenowy testowany wcześniej przez rynek, stanowiący poważną barierę dla spadków.

Wykres - graficzne przedstawienie zmienności ceny w czasie.

Wynik transakcji (Profit/Loss - P/L, gain/loss) - aktualny wynik - strata lub zysk - w dolarach amerykańskich wynikający z zamkniętych transakcji plus teoretyczny wynik z otwartych pozycji.

Zakres - przedział pomiędzy maksimum i minimum ceny bid lub ask (offer) w danym czasie.

Zamkniecie dnia - pora dnia wybrana przez brokera jako umowny moment zamknięcia dnia notowań.

Zamknięcie pozycji - realizowanie zysków lub strat. Odbywa się poprzez otwarcie pozycji odwrotnej do zamykanej lub przy pomocy odpowiednich opcji platformy.

Zamówienie - zlecenie wykonania danej transakcji przy danym kursie.

Zlecenie - wydana przez klienta lub jego pełnomocnika instrukcja zawarcia określonej transakcji na rynku.

Zlecenie Good Till Canceled (GTC) - zlecenie wystawione na zakup lub sprzedaż waluty z określonym terminem ważności.

Zlecenie One Cancels the Other (OCO) - dwa powiązane ze sobą zlecenia. Jeżeli jedno z nich zostanie wykonane, drugie zostaje anulowane.

Zlecenia rynkowe - zlecenei kupna lub sprzedaży określonej waluty po cenie rynkowej. Zlecenie kupna jest wykonane po cenie ask, zlecenie sprzedaży po cenie bid.

Zlecenie typu Day Order - zlecenie ważne w czasie jednej sesji handlowej. Jeżeli transakcja nie zostanie wykonana danego dnia, zlecenie zostaje automatycznie anulowane.

Zlecenie typu limit - zlecenie zakupu lub sprzedaży waluty obcej po określonej cenie. Zlecenie kupna typu limit będzie wykonane, jeżeli cena na rynku będzie równa lub niższa niż określony poziom. Zlecenie sprzedaży typu limit będzie wykonane, jeżeli cena na rynku będzie równa lub wyższa niż określony przez klienta poziom. Warunki rynkowe mogą niekiedy nie pozwolić na otwarcie zlecenia limit niezależnie od innych transakcji zawieranych na danym poziomie cenowym.

Zlecenie typu stopp-loss - zlecenie kupna lub sprzedaży określonej waluty złożone w celu likwidacji otwartej pozycji w przypadku niekorzystnego dla inwestora przebiegu notowań. Wykonanie takiego zlecenia może nastąpić po cenach odbiegających lub wyższych od aktualnego kursu rynkowego.

Zrealizowane zlecenie - transakcja w pełni realizowana przez brokera na rzecz klienta w odpowiedzi na zlecenie. Z chwilą wykonania zlecenie nie może być przez klienta anulowane.

Zrealizowany zysk, strata - rzeczywisty zysk lub strata wynikające z zamkniętych transakcji.

 

Źródło: http://forex-blog.eu/slownik/