Państwo sprawiedliwości

Teraz wyobraź sobie chrześcijańską moralność USA i Rosji, uzbrojonych po zęby i gotowych na wojnę w obronie ich interesów i ambicji. To nie jest chrześcijańska moralność.

 

http://bogdangoralski.info/2019/12/11/state-of-the-justice/

State of the Justice

In Guy Sorman's book "Made in the USA" on page 70, the author gives the basics of the American statehood such as:
Capitalism is effective
Christian morality is being just,
The individual knows better than the state what is good for her.
This complex of features created by Myron Magnet and called "compassionate conservatism" George W. Bush have done in the election year 2000 his slogan of the election. This won't be surprising but all these statements were not true.
There have been periods of capitalism in US history development and periods of domination of state interventionism. In addition, capitalism not regulated by human thought leads to concentrate capital and, ultimately, to the economic crisis and revolution.
Christian morality is not fair at all because it does not apply to all the teachings of Jesus Christ, who recommended the love of enemies, sharing bread and wine, an inheritance of property by local society as principles of social justice.
Now imagine the Christian morality of the US and Russia, armed to the teeth and ready for war at any time in defense of their interests and ambitions. The US and Russia selling to the poor of the own surplus grain at maximum prices, where almost all the country's wealth is accumulated and inherited by a handful of billionaires. That's what we have "Christian morality" in these countries - contenders for primacy in the world.
Does the individual know better than the state what is good for them?
A state such as the Polish People's Republic fulfilled the needs of citizens according to the adopted ideology, i.e. met mass needs. With this principle, the limited resources in dispositions of the Polish People's Republic allowed for a very slow satisfaction of the growing range of needs society, which was not well received by Poles. The elite of the PRL, obligated by the ideology, they did a lot for the masses of Poles, but the global economic crisis and global increase of food prices ended of the revolution of the masses revolted by the crisis.
Are masses of citizens unaware of the global crisis had known what they were doing by spontaneously participating in a revolution destroying THEIR COUNTRY?
Similarly, the Nobel Prize winners of economics in 2000 stated that inside capitalism is a hidden deep imbalance in access to information to the detriment of the masses. Hidden information as is known commonly, it is the basis of business operations. In society then the capitalist elite has an advantage in business information, which is in effect responsible for concentrating capital in the hands of a narrow group of rich people.
In my model of the state, Christ's social principles will continue to apply supported by the existence of a supportive scientific, business and distribution center for citizens in business operations. If this model of the state will succeed, it will be realized the fulfillment of human dreams.
The introduction to this model of the state of justice will be information provided to the elites, and through them to the masses, which I included in the book entitled "History natural and climate change ", available on my account on the Research Gate research portal. It will be better for the contemporary world elites if they allow knowing my book to social masses before the outbreak of the global revolution.
Warsaw, April 3-4, 2016, 19:44 - 2:29 Bogdan Góralski

 

Państwo Sprawiedliwości

W książce Guya Sormana „Made in the USA” na stronie 70 autor przedstawia podstawy amerykańskiej państwowości, takie jak:
Kapitalizm jest skuteczny
Moralność chrześcijańska jest sprawiedliwa,
Jednostka wie lepiej od państwa, co jest dla niej dobre.
Ten kompleks cech stworzony przez Myrona Magnet'a i nazwany „współczującym konserwatyzmem” George W. Bush zrobił w roku wyborczym 2000 swoje hasło wyborcze. Nie będzie to zaskakujące, ale wszystkie te stwierdzenia nie były prawdziwe.
Były okresy kapitalizmu w rozwoju historii USA i okresy dominacji interwencjonizmu państwowego. Ponadto kapitalizm nieregulowany ludzką myślą prowadzi do koncentracji kapitału, a ostatecznie do kryzysu gospodarczego i rewolucji.
Moralność chrześcijańska jest niesprawiedliwa, ponieważ nie dotyczy wszystkich nauk Jezusa Chrystusa, który zalecał miłość wrogów, dzielenie się chlebem i winem, dziedziczenie własności przez lokalne społeczeństwo jako zasady sprawiedliwości społecznej.
Teraz wyobraź sobie chrześcijańską moralność USA i Rosji, uzbrojoną po zęby i gotową na wojnę w dowolnym momencie w obronie ich interesów i ambicji. USA i Rosja sprzedają biednym własne nadwyżki zboża po cenach maksymalnych, gdzie prawie całe bogactwo kraju gromadzi i dziedziczy garstka miliarderów. To właśnie mamy „moralność chrześcijańską” w tych krajach - pretendentów do prymatu na świecie.
Czy jednostka wie lepiej od państwa, co jest dla niej dobre?
Państwo, takie jak Polska Republika Ludowa, zaspokajało potrzeby obywateli zgodnie z przyjętą ideologią, tj. Zaspokajało masowe potrzeby. Zgodnie z tą zasadą ograniczone zasoby w dyspozycji PRL pozwoliły na bardzo powolne zaspokojenie rosnącego zakresu potrzeb społeczeństwa, które nie zostało dobrze przyjęte przez Polaków. Elity PRL, zobowiązane ideologią, zrobiły wiele dla mas Polaków, ale światowy kryzys gospodarczy i globalny wzrost cen żywności zakończyły się rewolucją mas zbuntowanych przez kryzys.
Czy masy obywateli nieświadome globalnego kryzysu wiedziały, co robią, spontanicznie uczestnicząc w rewolucji niszczącej ICH PAŃSTWO?
Podobnie laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 2000 roku stwierdzili, że w kapitalizmie ukryta jest głęboka nierównowaga w dostępie do informacji ze szkodą dla mas. Ukryta informacja, jak powszechnie wiadomo, jest podstawą operacji biznesowych. W społeczeństwie kapitalistyczna elita ma przewagę w informacjach biznesowych, co w efekcie jest odpowiedzialne za koncentrowanie kapitału w rękach wąskiej grupy bogatych ludzi.
W moim modelu państwa będą nadal obowiązywać zasady społeczne Chrystusa poparte istnieniem wspierającego centrum naukowego, biznesowego i dystrybucyjnego dla obywateli prowadzących działalność gospodarczą. Jeśli ten model państwa odniesie sukces, zostanie zrealizowane spełnienie ludzkich marzeń.
Wstępem do tego modelu stanu sprawiedliwości będą informacje przekazywane elitom, a za ich pośrednictwem masom, które zawarłem w książce „Historia naturalna i zmiana klimatu”, dostępnej na moim koncie na portalu badawczym Research Gate . Elitom współczesnego świata będzie lepiej, jeśli pozwolą poznać moją książkę masom społecznym przed wybuchem globalnej rewolucji.
Warszawa, 3-4 kwietnia 2016 r., 19:44 - 2:29 Bogdan Góralski