Organizacje pożytku publicznego a 1 procent podatku

Podstawowym obowiązkiem osób uzyskujących jakiekolwiek dochody jest wypełnienie i złożenie deklaracji podatkowej.

 

Jednak wciąż, mimo licznych kampanii społecznych, niewielu z podatników ma świadomość, że wypełniając PIT mogą jednocześnie pomóc innym i przekazać 1 procent swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP).

Organizacja pożytku publicznego to termin stosunkowo nowy, bo wprowadzony dopiero w 2004. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, określenie to odnosi się do organizacji pozarządowych (z wyłączeniem partii politycznych, związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz samorządów zawodowych), które jawnie prowadzą działalność pożytku publicznego przez co najmniej dwa lata i dobrowolnie poddają się kontroli finansowej. Należy też zaznaczyć, że OPP nie może prowadzić działalność gospodarczej.

Działalność organizacji pożytku publicznego może być prowadzona na różnych płaszczyznach. Mogą one zajmować się chociażby pomocą osobom niepełnosprawnym, bezrobotnym, mniejszościom narodowym, ofiarom klęsk czy też działalnością charytatywną, prospołeczną, kulturalną, prozdrowotną bądź proekologiczną. Co więcej, posiadając status OPP, dana organizacja może bezpłatnie informować o swojej działalności w mediach publicznych oraz ubiegać się o zlecenia dotyczące realizacji zadań publicznych. Jest również zwolniona z opłat sądowych, skarbowych oraz niektórych podatków. Jednak najistotniejsza, w kontekście rozliczenia podatkowego, jest możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wypełniając rozliczenie podatkowe, podatnik ma możliwość wyboru – czy chce, by podatek trafił do Skarbu Państwa czy też chce przeznaczyć jego część na inny cel. W przypadku drugiej opcji, może on wskazać konkretną organizację bądź też osobę, na rzecz której ma być on odprowadzony. Podatnik może również zdecydować, czy chce pozostać anonimowy dla OPP czy też jego dane osobowe mogą zostać udostępnione. Warto jednak podkreślić, że przekazanie 1 procenta podatku na rzecz OPP jest w pełni dobrowolne. Jeśli podatnik nie wyrazi takiej chęci, trafi on po prostu do budżetu państwa.

O ile 1 procent podatku jest kwotą stosunkowo niewielką, to biorąc pod uwagę miliony podatników w Polsce, taki gest może mieć bardzo duże znaczenie. Suma, uzbierana z tego tytuły, może bowiem stanowić ogromną pomoc zarówno dla samej organizacji, jak i konkretnej osoby. Należy również zaznaczyć, iż przekazując 1 procent, podatnik nie ponosi z tego tytuły żadnych kosztów. Co więcej, jego odprowadzeniem zajmuje się odpowiedni oddział urzędu skarbowego na podstawie danych zawartych w zeznaniu podatkowym.

Z racji zbliżającego się okresu wypełniania deklaracji podatkowych, warto zastanowić się zatem nad opcją przekazania swojego 1 procenta na pomoc innym. Szczególnie, że organizacji pożytku publicznego, o różnych profilach aktywności, jest naprawdę wiele, co umożliwia wybór tej, która realizuje cele bliskie danemu podatnikowi. To nic nie kosztuje, a jednocześnie stanowi ogromną pomoc.

Więcej informacji ten temat można znaleźć na stronie: http://rozliczeniepit.pl.