Odszkodowanie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne aresztowanie...

 


Prawo do odszkodowania oraz zadośćuczynienia przysługuje wtedy, gdy ktoś był pozbawiony wolności w toku postępowania na skutek zatrzymania lub zastosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Następnie wydano w stosunku do takiej osoby prawomocny wyrok uniewinniający lub orzeczenie o umorzeniu postępowania.

 

Pamiętaj! Odszkodowanie przysługuje tylko wtedy, gdy zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie miało "niewątpliwie niesłuszny" charakter.

 

Tak więc z realiów sprawy musi jasno wynikać, iż zastosowanie tych środków nie powinno w ogóle nastąpić lub nie powinno trwać tak długo.

 

Pamiętaj! Samo wydanie wyroku uniewinniającego nigdy nie przesądza o tym, że w sprawie zastosowanie zatrzymania lub tymczasowego aresztu miało "niewątpliwie niesłuszny" charakter (por. art. 552 § 4 k.p.k.).

 

Gdzie zgłosić żądanie odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie?

 

Zgłasza się to w sądzie okręgowym, w którego okręgu nastąpiło zwolnienie z aresztu lub zatrzymania. Powinno mieć formę pisma procesowego, które nazywane jest wnioskiem o odszkodowanie.

 

Pamiętaj! Ze złożeniem takiego wniosku nie wiążą się żadne opłaty sądowe (por. art. 554 k.p.k.).

 

Zgłoszenie powinno nastąpić w terminie roku:

 

  • jeżeli było to tymczasowe aresztowanie - od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie;
  • jeżeli było to zatrzymanie - od daty zwolnienia (por. art. 555 k.p.k., 115 k.p.w.).

 

Odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub ukaranie

 

Przysługuje, gdy:

  • w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania skazany został uniewinniony lub (nie dotyczy wykroczeń) - skazany na łagodniejszą karę;
  • po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie zostało umorzone wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym postępowaniu.

 

Żądanie odszkodowania zgłasza się w sądzie okręgowym, w którego okręgu zostało wydane orzeczenie w sprawie w pierwszej instancji, w terminie roku (w przypadku wykroczeń - 6 miesięcy) od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę i zadośćuczynienia (por. art. 552, 554, 555 k.p.k., 114–115 k.p.w.).

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych