Obliczanie podzbioru Trzeciej Grupy podzbiorów dopełnienia {A} ~ {B}

Obliczanie funkcji równolicznych, odwracalnych,przeliczalnych, odwrotnych f :(1/ 2), podzbioru dopełnienia zbiorów równolicznych

 

Obliczanie z funkcji równolicznych Grupy {<A>}, {bd A1} funkcji odwracalnych f :(1/3) a następnie z f : (1/3) przez zastosowanie funkcji odwrotnej f :(1/ 2), f : (~) f :{X} i f :{Y} Grupy <A>, podzbioru dopełnienia zbiorów równolicznych z zastosowaniem wyników tabel plików
1.) Przyporządkowanie obliczonych funkcji odwracalnych f : (1/3) i funkcji przeliczalnych [ f : (D) = f : (1/3), f : (3/4)] z f : (~), f :{X}, Podgrupy <A1>, Grupy {<A>}, {bdA1} 
2.) Przyporządkowanie obliczonych funkcji odwracalnych f : (1/3) i funkcji przeliczalnych [f : (D) = f : (1/3), f : (3/4)] z f : (~), f :{Y}, Podgrupy <A2>, Grupy {<A>}, {bdA1}
do podzbiorów Grupy [ 3 z 6 ] trzeciego podzbioru dopełnienia zbiorów równolicznych poprzez zastosowanie drugiego przedziału liczbowego zbioru przeliczalnego.

https://groups.google.com/d/msg/zclkazimierz/h8iOSz2IZ70/8e_xc5u1CEUJ

Tabele do opisu, funkcji odwracalnych, przeliczalnych i zastosowanie funkcji odwrotnej przy obliczaniu obiektów surjekcji podgrup w Grupie podzbioru dopełnienia zbiorów równolicznych są w plikach. W działaniach uwzględnione są funkcje zadaniowe rdzenia, pierwszych, drugich i trzecich obiektów funkcji różnowarościowej, obiektów surjekcji w podgrupach i zasada obliczania podzbioru.

dodatkowo opisane są funkcje zadaniowe pierwszego obiektu funkcji różnowartościowej i analizy działań na tabelach funkcji przeliczalnych i odwracalnych.

=============================================================================================================================,,

Z analizy tabel nr 1a, 1b, 2a, 2b wynika, że o przyporządkowaniu f : (~) do podzbioru w jednej z trzech Grup podzbiorów należących do dopełnienia zbiorów równolicznych decyduje suma składników rdzenia, układ kombinacji par liczb filara obliczonych iloczynem Kartezjańskim i funkcja zadaniowa układów uporządkowanych par liczb zależnych.
Funkcja zadaniowa układów uporządkowanych par liczb zależnych, czyli sześciu par liczb należących do dwóch z trzech funkcji cyklicznych.
[ f :(x), f :(y) ], [ f :(x), f :(z) ], [ f :(y), f :(z) ] to związek zależności pomiędzy rdzeniem pierwszego obiektu, a funkcją zadaniową dopełnienia f : (~).
Zależność pomiędzy rdzeniem filara pierwszego obiektu, a uporządkowanymi parami liczb trójek funkcji cyklicznych f :(x),f :(y) dopełnienia f :(~), [ 3 z 6 ] jest funkcją zadaniową
[ 3 pary z 6 par rdzenia ] to funkcja zadaniowa pierwszego obiektu funkcji równolicznej należącej do Trzeciej Grupy dopełnienia zbiorów równolicznych
Po uwzględnieniu związku zależności w f : (~) możemy je przyporządkować do trzech Grup podzbiorów dopełnienia – Założenie : trzech zamkniętych ciągów liczbowych
[[ 5 z 6 ], [ 4 z 6 ], [ 3 z 6 ]] a następnie poprzez zastosowanie trzeciego przedziału liczbowego zbioru przeliczalnego obliczyć f : (~) podzbiorów dopełnienia.
Wyjaśnienia dla tabeli Graf : Zbiory równoliczne są zbiorami równymi takiej samej mocy dlaczego wstępnie należy przyjąć trzy założenia dla trzech Grup {<<Z c l >>}.
Ale ostateczną odpowiedź uzyskamy poprzez zastosowanie tabel funkcji przeliczalnych które wykażą, że w brzegach i dopełnieniu zbiorów równolicznych występuje tylko po jednym zamknięty ciągu liczbowym. Odwołanie się do twierdzenia
Twierdzenie : Każda z funkcji równolicznych należąca do brzegów zbiorów równolicznych dobrego porządku przeliczona w trzecim przedziale liczbowym zbioru przeliczalnego będzie tylko i tylko do niego należała. Dla wyszczególnienia tej funkcji zadaniowej brzegów zbiorów równolicznych zapiszemy {<<Z c l >>}
To twierdzenie możemy potwierdzić przeliczając dowolną f : (~) należącą do {bd A} lub {bd B} przez trzeci przedział liczbowy zbioru przeliczalnego.Każda z funkcji równolicznych obliczona z funkcji różnowartościowej jest funkcją odwrotną, odwracalną i przeliczalną.
Pierwszy obiekt funkcji równolicznych obliczonych z funkcji różnowartościowej jest ich wartością wspólną.
Ponieważ drugą funkcję równoliczną funkcji różnowartościowej obliczamy przez zastosowanie funkcji odwrotnej f : (1 /2) to ilość uporządkowanych par liczb w sześciu trójkach rdzenia będzie wartością stałą dla obu funkcji równolicznych.
Funkcja różnowartościowa.
1. Funkcja zbudowana z trzech obiektów o różnych wartościach, z których obliczymy dwie funkcje równoliczne jest funkcją różnowartościową.
Funkcja różnowartościowa f : 1(x, y) = [ f : (1), f : (x), f : (y) ],
2. Funkcje równoliczne f : [ (1x) ~ (1 y)] obliczone z funkcji różnowartościowej f : 1(x, y) możemy także zapisać f : 1 (x ~ y). Ponieważ : ich wspólnym elementem jest pierwszy obiekt, któremu zawsze przypisujemy liczbę porządkową podgrupy, grupy, podzbioru należącą do liczby kardynalnej. 
2a. Zgodnie z definicją: Tylko jedna z dwóch funkcji równolicznych funkcji różnowartościowej należy do dziedziny.
Potwierdzeniem definicji są działania na pierwszym i drugim oraz pierwszym i trzecim obiekcie f : (~) obliczonych z funkcji różnowartościowej f : 1 (y ~ z )
Czy trzeci przedział liczbowy zbioru przeliczalnego czyli 21 przeliczeń f : (~) potwierdzi twierdzenie dla zamkniętego ciągu liczbowego ?
Czyli przyporządkowanie f : (~) do 1.) tego samego podzbioru dopełnienia zbiorów równolicznych. 2.) do dwóch podzbiorów. 3.) do trzech podzbiorów.
Odwołanie się do działania tabeli f : (przeliczalna) = f :~ (1y), f : (1/3),
Z działania wykonanego na funkcji odwracalnej obliczonej z drugiego przedziału liczbowego zbioru przeliczalnego wynika, że uzyskamy dostęp do trzech Grup podzbiorów
dopełnienia zbiorów przeliczalnych. Czyli w każdej z trzech Grup będziemy obliczać podzbiory o stałej wartości funkcji zadaniowej. np.: sum składników rdzenia.
Możemy założyć, że trzy Grupy dopełnienia zbiorów równolicznych należą do {<<Z c l >>}. Dowodem założenia jest tabela działania f : (przeliczalna) = f :~ (1y), f : (1/3),

Nr 3. Z wyników działań Tabel nr 1a,1b, 2a, 2b które uwzględniają stałe sumy składników uporządkowanych trójek rdzenia funkcji zadaniowej, rdzenia. f : (1/3),
wynika, że możemy obliczyć dwa podzbiory należące do Grupy. [ilość par liczb w rdzeniu [ 3 z 6 ] to pary liczb układów zależnych].
poprzez zastosowanie funkcji odwrotnej f :(1/ 2),
Z f : (~), f :{X} obliczymy f : (~) f :{Y} Grupy <A>, podzbioru dopełnienia zbiorów równolicznych
Z f : (~), f :{Y} obliczymy f : (~) f :{X} Grupy <A>, podzbioru dopełnienia zbiorów równolicznych
Założeni1, 2, 3 :
Założenie 1. Czy decyduje ilość poszczególnych par liczb obliczonych iloczynem Kartezjańskim z filara ?
Jeżeli założymy, że po zastosowaniu funkcji odwracalnej f : O (1/3) na f : (~) {bd A1}, o ilości podzbiorów dopełnienia decyduję ilość poszczególnych par liczb obliczonych iloczynem Kartezjańskim z filara. To z analizy tabeli f : (~),f : {X}, wynika, że możemy obliczyć sześć podzbiorów należących do Grupy.
[ decyduje ilość par liczb w rdzeniu [ 3 z 6 ] to pary liczb układów zależnych] ponieważ wykazują stałe zależności.
Ale nie jesteśmy po wykonaniu tylko części działania potwierdzić, która z funkcji zadaniowych decyduje. Czy do tej Grupy należą dwa lub sześć podzbiorów.
Założenie 2. Czy decydują stałe sumy składników sześciu par liczb rdzenia ?
Jeżeli założymy, że po zastosowaniu funkcji odwracalnej f : O (1/3) na f : (~) {bd A1}, o ilości podzbiorów dopełnienia decydują stałe sumy składników rdzenia filara
To z analizy tabeli f : (~), f : {X}, wynika, że możemy obliczyć dwa podzbiory dopełnienia {A} ~ {B} należące do Grupy.
Założenia możemy potwierdzić wykonując działania.
Działanie 1.) Przyporządkowanie do obiektów surjekcji w podgrupach, Grup, podzbioru Grupy potwierdzamy funkcją zadaniową sum składników pionowych wierszy kolumn drugich i trzecich obiektów funkcji różnowartościowych
Działanie 2.) Obliczyć z funkcji równolicznej – odwracalnej, należącej do f : {X}, funkcję odwracalną f :O (1 /2) która jest drugą f : (~) funkcji różnowartościowej i należy do f :{Y},
Dlatego przypisywanie wartości liczbowych i literowych f : (~) należy wykonać po wykonaniu pełnego zakresu działań.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,,Str. 003a 
a. W działaniu zastosujemy twierdzenie. Tylko jedna z dwóch f : (~) funkcji różnowartościowej należy do dziedziny.
Czyli znajdziemy odpowiedź, dlaczego w funkcji odwracalnej należy wyszczególnić funkcję odwrotną.
Ponieważ, poprzez zastosowanie funkcji odwrotnej f : O (1 /2) w jednej z dwóch funkcji równolicznych należących do funkcji różnowartościowej obliczymy z f : (~), f : {X}, drugą funkcję równoliczną f :{Y}, i odwrotnie.
b. W działaniach zastosujemy uporządkowane funkcje odwracalne f : O (1/3),
c. W działaniu korzystamy z wartości przypisanych f : (~), {bd A}.
d. Po wykonaniu każdego kolejnego działania tabele działania nr 1 uzupełniamy o obliczone wartości.
===================================================================================================,,
Po rozpisaniu działania zgodnie z założeniem 2. [ Czy decydują stałe sumy składników sześciu par liczb rdzenia ? ] możemy przyjąć, że obliczyli my po cztery obiekty surjekcji należące do dwóch podzbiorów.
Obliczane dwa podzbiory będzie należał do Trzeciej Grupy podzbiorów dopełnienia zbiorów równolicznych [ilość par liczb w rdzeniu [ 3 z 6 ] to pary liczb układów zależnych]

Założenie należy potwierdzić przez zastosowanie funkcji odwrotnej f : O (1/ 2) na funkcjach równolicznych obiektów surjekcji podgrupy <A1> Î f :{X} i <A 2> Î f :{Y}
Wykonamy tylko Założenie do działania nr 1
Funkcja zbudowana z trzech obiektów o różnych wartościach, z których obliczymy dwie funkcje równoliczne jest funkcją różnowartościową.
Poprzez zastosowanie funkcji odwrotnej f : O (1/ 2) obliczamy drugą funkcję równoliczną funkcji różnowartościowej.
Tylko jedna z dwóch f : (~) funkcji różnowartościowej należy do f :{X}, Jeżeli działania potwierdzą założenie to należy jeszcze obliczyć funkcję zadaniową dla stałych sum składników w pionowych wierszach kolumn drugich i trzecich obiektów funkcji różnowartościowej w każdej z 10 Grup podzbioru.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------,, Str. 003b

Wprowadzanie częściowego porządku do Grupy podzbioru dopełnienia zbiorów równolicznych.
Działanie pierwsze, Obliczamy funkcję zadaniową dla obiektów surjekcji w Grupach podzbioru.
Działanie drugie, Obliczanie z f : (~) Î f :{X}, funkcje równoliczne f : {Y}, przez zastosowanie funkcji odwrotnej f :O (1 /2)
Tylko poprzez zastosowanie funkcji odwrotnej f :O (1 /2) w jednej z dwóch funkcji równolicznych należących do funkcji różnowartościowej obliczymy drugą funkcję równoliczną.
Przykład : z f : ~ (1y) Î f :{X}, poprzez f : O (1 /2) obliczymy f:~ (1z) Î f : {Y},
Działanie trzecie, Wprowadzamy dobry porządek do podzbioru poprzez przypisanie f : (~) wartości liczbowych i literowych.
dotyczy przypisywania obliczonym f : (~), {Grupy A}, podzbioru dopełnienia zbiorów równolicznych analogicznie uporządkowanych wartości liczbowych
Działanie czwarte. dotyczy przypisywania obliczonym f : (~), {Grupy A}, podzbioru dopełnienia zbiorów równolicznych uporządkowanych wartości literowych.
Działanie piąte należy wykonać po obliczeniu 10 Grup podzbioru
Bijekcja Przyporządkowujemy f : (~) w Grupach podzbioru do f :{X} i f :{Y} przez zastosowanie funkcji wzajemnie jednoznacznej.