Niebezpieczne reakcje chemiczne

Niniejsze zestawienie stanowi jedynie wybór i obejmuje jedynie niektóre reakcje niebezpieczne. Wymienione związki mogą ulegać również innym reakcjom niebezpiecznym.

 

Opublikowałem ten artykuł tylko dla celów naukowych ! Nie ponosze odpowiedzialności za wyrządzone przez niego krzydy ! PROSZĘ NIE PRZEPROWADZAć TYCH REAKCJI !


Niniejsze zestawienie stanowi jedynie wybór i obejmuje jedynie niektóre reakcje niebezpieczne. Wymienione związki mogą ulegać również innym reakcjom niebezpiecznym. Brak na niniejszej liście jakiejś substancji nie wyklucza możliwości niebezpiecznego przebiegu reakcji z udziałem tej substancji.


Acetaldehyd aldehyd octowy

Aceton + chloroform E

Aceton + kwas azotowy (V) Z

Acetonitryl + podwyższenie temperatury Wydzielanie HCN

Acetonitryl + kwas azotowy Wydzielanie HCN

Acetylen + fluorowce (halogeny) E

Acetylen + metale (Cu, Ag, Hg) E

Akroleina + kwasy Q/E(Polimeryzacja)

Akrylonitryl + wodorotlenek sodu E

Aldehyd benzoesowy + fenol Z

Aldehyd mrówkowy + fenol Q/E

Aldehyd mrówkowy + kwas azotowy (V) Q/E/G

Aldehyd mrówkowy + nadtlenek wodoru E

Aldehyd mrówkowy + nitrometan E

Aldehyd octowy + jod E

Aldehyd octowy + kwas octowy Q

Alkohole + nadtlenek wodoru Z/E

Aluminium (naczynia) + chlorowane rozpuszczalniki E

Amid kwasu akrylowego + podwyższenie temperatury Q (Polimeryzacja)

Amid kwasu akrylowego + kwas siarkowy (VI) Q (Polimeryzacja)

Amoniak + tlenek chromu (VI) Q/Z

Amoniak + azotan (V) srebra E

Amoniak + chlorosilan Q/Z

Amoniak + jod E

Anilina + środki utleniające E

Azot (ciekły) + powietrze (pochłanianie tlenu) E

Azot (ciekły) + smary E

Azotan (V) amonu + kwas octowy Z

Azotan (V) amonu + azotan (V) sodu E

Azotan (V) amonu + chlorek amonu E

Azotan (V) amonu + mocznik E

Azotan (V) potasu reaguje z bardzo wieloma substancjami E

Azotan (V) sodu reaguje z wieloma substancjami E

Azotan (V) srebra + aldehyd octowy Q/E

Azotan (V) srebra + Amoniak + metanol E

Azotan (V) srebra + etanol E

Azotan (V) srebra + wodorotlenek glinu E

Azotan (V) srebra + wodorotlenek potasu Q/E

Azotan (V) srebra + związki organiczne Q/E

Azydki + podwyższenie temperatury E

Benzen + kwas azotowy (V) E

Bezwodnik kwasu octowego + chromu (VI) tlenek E

Bezwodnik kwasu octowego + kwasy Q/E

Bezwodnik kwasu octowego + manganian (VII) potasu Q/E

Borowodorek litu + powietrze (wilgoć) Z

Borowodorek litu + woda Q/Z

Brom + dimetyloformamid Q

Brom + etanol Q

Brom + silany E

Brom + węglowodory Z

Brom + związki organiczne Q/Z/E

Bromocyjan + kwasy Q/E

Bromocyjan + wodorotlenki E

Chloran (I) potasu + związki palne E

Chloran (V) potasu reaguje z wieloma substancjami E

Chloran (V) sodu reaguje z wieloma substancjami E

Chloran (VII) potasu reaguje z bardzo wieloma substancjami E

Chlorany (V) + związki organiczne E

Chlorek amonu + azotan amonu E

Chlorek benzoilu + wodorotlenki Z

Chloroform + aceton E

Chloroform + wodorotlenek sodu/ metanol E

Chromu (VI) tlenek + amoniak Q/Z

Chromu (VI) tlenek + gliceryna Z

Chromu (VI) tlenek + palne ciecze Z/E

Cyjanek potasu + azotan (V) potasu E

Cyjanek potasu + środki utleniające E

Dichlorometan + kwas azotowy (V) Q/E (nadtlenki)

Dimetyloformamid + brom Q

Dimetylosilan + powietrze Z

Dioksan (1,4) + powietrze E (nadtlenki)

Dioksan (1,4) + środki utleniające Q

Disiarczek węgla + środki utleniające Q/E

Disiarczek węgla + węgiel aktywny Z

Disiarczek węgla + żelazo/tlenek żelaza/powietrze E

Disilan + powietrze Z

Dwuchromian (VI) potasu + bezwodnik kwasu octowego E

Dwuchromian (VI) potasu + substancje ulegające utlenianiu E

Etanol + azotan (V) rtęci E

Etanol + azotan (V) srebra/amoniak E

Etanol + bezwodnik kwasu octowego + sole + kwasy Q/E

Etanol + chloran (I) wapnia Q/E

Etanol + chromu (VI) tlenek Z

Etanol + nadtlenek wodoru E

Eter dietylowy + kwas azotowy (V) E

Eter dietylowy + octan uranylowy Q

Eter dietylowy + powietrze E

Eter dietylowy + terpentyna E

Fenol + aldehyd mrówkowy Q/E

Fenol + azotan (III) sodu Q/E

Fluor reaguje z bardzo wieloma związkami Z/E

Formamid + odczynnik Karla Fischera E

Fosforu (V) tlenek + substancje palne Z

Fosforu tlenochlorek + woda G/E

Gliceryna + kwas azotowy (V) E

Glikol dimetylowy + powietrze E (nadtlenki)

Glikol etylenowy + powietrze E (nadtlenki)

Glinowodorek litu + alkohole Z

Glinowodorek litu + dioksan Z/E

Glinowodorek litu + nadtlenek dibenzoilu Z/E

Glinowodorek litu + octan etylu E

Glinowodorek litu + tetrahydrofuran Z

Chlorek glinu bezw. + woda G/E

Heksacyjanożelazian (II) potasu + azotan (III) potasu E

Heksacyjanożelazian (III) potasu + azotan (III) potasu E

Hydrazyna reaguje z wieloma substancjami E

Hydroksyloamina + dwuchromian (VI) potasu E

Jod + aldehyd octowy E

Jod + amoniak E

Jod + związki amoniowe E

Jodan potasu + związki organiczne E

Jodek potasu + amoniak E

Katalizatory uwodornienia + powietrze Z

Ksylen + kwas azotowy (V) Q/E

Kwas azotowy (V) reaguje z wieloma substancjami Z/E

Kwas chlorowy (VII) + drewno (stół, półka, wyciąg !!!) E

Kwas chlorowy (VII) reaguje z wieloma substancjami E

Kwas mrówkowy + katalizatory niklowe E

Kwas nadoctowy + związki organiczne (np. oleje) E

Kwas octowy + chromu (VI) tlenek Q/E

Kwas octowy + kwas chlorowy (VII) Q/E

Kwas octowy + nadtlenek wodoru Q/E

Kwas pikrynowy (20 % roztwór wodny) + aluminium E

Kwas pikrynowy + sole metali ciężkich E

Kwas siarkowy (VI) reaguje z wieloma związkami Q/E

Kwas szczawiowy + srebro E

Kwas szczawiowy + środki utleniające Q/E

Kwas szczawiowy + chloran (III) sodu E

Metanol + kwas azotowy (V) E

Metanol + kwas chlorowy (VII) E

Metanol + nadtlenek wodoru E

Metyloamina + nitrometan E

Mieszanina chromowa + kwas octowy Q/E

Mieszanina chromowa + związki organiczne Z

Mocznik + pięciochlorek fosforu Q/E

N,N-dimetyloformamid + fluorowcowęglowodory E

Nadsiarczan amonu + związki organiczne E

Nadtlenek dibenzoilu reaguje wieloma związkami E

Nadtlenek wodoru reaguje z wieloma substancjami E

Nadtlenki reagują z wieloma substancjami E

Nikiel Raney'a + powietrze Z

Nitrometan reaguje z wieloma substancjami E

Nitrozometylomocznik + podwyższenie temperatury E

Octan etylu + glinowodorek litu E

Octan sodu + azotan (V) potasu E

Odczynnik Karla Fischera (zachować ostrożność) E

Odczynnik Karla Fischera + formami E

smu (VII) tlenek + środki redukujące Q/E

Osmu (VIII) tlenek + oleje Q

Potas reaguje z wieloma substancjami E

Propanol (2) + powietrze E (nadtlenki)

Propanol + kwas azotowy (V) Q/E

Rtęci (II) azotan (V) + etanol E

Rtęć + acetylen E

Rtęć + aluminium Q/E

Rtęć + aminy Q/E

Rtęć + amoniak E

Siarczan dimetylowy + III rz. Aminy Q/E

Silan + powietrze Q

Sód reaguje z wieloma substancjami E

Sulfotlenek dimetylowy + azotan (V) żelaza (III) E

Sulfotlenek dimetylowy + chlorek benzolu E

Sulfotlenek dimetylowy + tetrachlorek krzemu E

Tetrachlorek krzemu + dimetylosulfotlenek Q/E

Tetrahydrofuran + powietrze E (nadtlenki)

Tetrahydrofuran + wodorotlenki metali alkalicznych E

Tlen + tłuszcze/oleje Z

Tlenek chromu (VI) + amoniak Q/Z

Tlenek chromu (VI) + gliceryna Z

Tlenek chromu (VI) + palne ciecze Z/E

Tlenek diazotu (gaz rozweselający) + amoniak E

Tlenek wapnia + alkohole Q/Z

Węgiel aktywny + chloran (I) wapnia Q/Z

Węgiel aktywny + oleje Q/Z

Węgiel aktywny + środki utleniające Q/E

Wodorotlenek amonowy + azotan (V) srebra E

Wodorotlenek amonowy + jod E

Wodorotlenek baru + kauczuk chlorowany (podwyższenie temperatury) E

Wodorotlenek potasu + nitrobenzen E

Wodorotlenek potasu + nitrometan E

Wodorotlenek sodu + azotan (V) srebra E

Wodorotlenek sodu + chloroform/aceton E

Wodorotlenek sodu + nitryl kwasu akrylowego E

Wodór + powietrze E


Zastosowane skróty:

E - wybuch, eksplozja
---
Q - reakcja silnie egzotermiczna
---
Z - samozapłon
---
G - wydzielanie się gazów

 

Źródło: Meetal