Metoda opisowa.Obliczanie funkcji różnowartościowej.Działanie pierwsze

Obliczamy pierwszą kolumnę funkcji różnowartościowej, a z kolumny układy trójkowe funkcji wzajemnie jednoznacznych dla f : (~){<1,2,3>,<1,2,4>,...,<7,8,9>}

 

Tylko pliki z 2013r uwzględniają dobry porządek w podzbiorach brzegów zbiorów równolicznych
Plik zawiera 7 załączników. Dla katalogowanej kolejności działań nr 3 , na podzbiorach brzegów, zbiorów równolicznych
Obliczanie drugi i trzeci obiektów funkcji różnowartościowej przez zastosowanie układów cyklicznych i Grafów :
liniowego klucza [<1>] i przeciwstawnego do liniowego [<2>] poprzez kombinacje uporządkowanych par liczb funkcji układów cyklicznych [ f :(x), f: (y), f: (z)]. Wprowadzanie częściowego porządku, dobry porządek należy do tabeli cykli.
Obliczanie drugi i trzeci obiektów funkcji różnowartościowej przez zastosowanie układów cyklicznych i Grafów :
podział pliku Zbiór danych funkcji różnowartościowej Graf na części.

W drugim działaniu obliczamy dwanaście układów trójkowych funkcji wzajemnie jednoznacznych z pierwszej kolumny funkcji różnowartościowej i przyporządkujemy je do dwóch funkcji równolicznych tak by każda z sześciu funkcji wzajemnie jednoznacznych była {<1,2>, <1,3>,..,<8,9>} zbudowana z uporządkowanych par liczb wpisanych w cztery elementy podzbioru właściwego. Czyli podciąg liczbowy uporządkowanych par liczb był wpisany w dwanaście trójek. Następnie domkniemy przedział liczbowy uporządkowanych trójek {<1,2,3>, <1,2,4>,..,<7,8,9>} każdej z dwóch funkcji równolicznych poprzez wpisanie w  pierwszą f : (w, j)  - dopełnienie f : (~)  Przyporządkowanie uporządkowanych par liczb z tabel układu cyklicznego zgodnie z układem trzech par liczb każdej z trzech funkcji {f : <x>, f:< y>, f: < z>} kolejność funkcji układu cyklicznego to przyporządkowywanie wartości przypisanych funkcją równolicznym należącym do funkcji różnowartościowej Np: f : <x ~ y> = f : ~ <1x>, f : ~<1y> 

dane : {f :<x>, f : <y>, f: <z>} to układ trójkowy funkcji wzajemnie jednoznacznej.Przed przystąpieniem do obliczania funkcji zadaniowej każde działanie wykonujemy w domkniętych przedziałach liczbowych. <1<2,3>>, <1,2,3>, element podzbioru właściwego {<1,2,3>, <4,5,6>, <7,8,9>}. funkcja wzajemnie jednoznaczna, funkcja równoliczna, układ trójkowy funkcji równolicznych - obiekt Surjekcji, Grupa, podzbiór ,...,

Dopełnieniem są trzy podciągi liczbowe jedności przyporządkowane etykiecie f : (~) w pierwszym szeregu poziomym. Dopełnienie i etykieta f : (~) to funkcja wzajemnie jednoznaczna. Dopełnienie należy do drugiej, trzeciej i czwartej kolumny f : (~).
W tabelach układu cyklicznego obliczamy  ``Klucz,, dla każdego z podzbiorów równolicznych, zbiorów rozłącznych. W tabelach cykli uwzględniamy dwie wartości przypisane funkcją równolicznym. Liczbę porządkową podzbioru liczby kardynalnej zbiorów równolicznych i literową - z układu cyklicznego. W kluczach obliczamy uporządkowane - po trzy pary liczb układów, ( dla wartości przypisanych literowych < x, y, z > funkcją równolicznym) oraz przyporządkowanie f : (~) do Grup podzbioru poprzez etykietę f : (~).   Wprowadzenie częściowego porządku do podzbioru poprzez układ cykliczny pozwala nam na wyprowadzenie działań dla funkcji zadaniowej i przyporządkowanie f : (~) do dziedziny, przeciwdziedziny. Wyprowadzenie działań dla obiektów surjekcji czyli układów trójkowych f : (~0 i różnowartościowych.

Zbiory równoliczne {Lu 3 } Liczbowego układu trójkowego { A } ~ { B } należą do zbiorów dobrze uporządkowanych. Każdy  obiekt obliczamy w domkniętym przedziale liczbowym od wewnątrz. Otwarcie przedziału liczbowego na zewnątrz nastepuje poprzez zastosowanie iniekcji. <(<1,2,3>, <4,5,6>, <7,8,9>)>. Czyli, po naniesieniu uporządkowanych par liczb trójek na układy Graficzne zbiór ponownie będzie należał do domkniętego przedziału liczbowego. działania możemy wykonywać w nieskończoność.  Przykład dopełnienia funkcji równolicznej w pliku został zaznaczony kolorem jasnozielonym.
Plik: Obliczanie funkcji różnowartościowej. Obliczamy po dwa układy trójkowe. Działanie pierwsze.
W podanym przykładzie uporządkowane trójki funkcji wzajemnie jednoznacznej odczytamy pionowo
 
            Wartości przypisane kolumną funkcji.        
   1           2       3       4         2       3       4
1 4 5     1 2 3   1 2 3   1 2 3     1 2 3   1 2 3   1 2 3
2 8 6     4 7 5   5 6 4   7 4 6     7 4 5   6 5 4   4 7 6
3 9 7     6 9 8   9 8 7   8 5 9     9 6 8   8 9 7   5 8 9
 
funkcje wzajemnie jednoznaczne należące do f : (~) w pierwszych działaniach określiłem, że należą do szeregów poziomych ponieważ większa część działań została wyprowadzona dla funkcji zadaniowej która jest sumą składników w pionowych i poziomych wierszach kolumn f : (~). W każdym z działań na tym samym obiekcje dla uwzględnienia funkcji zadaniowej należy uwzględnić obiekty np : uporządkowane pary liczb trójek funkcji zadaniowej należące do układu trójkowego funkcji wzajemnie jednoznacznej dopełnienia f : (~) wpisane w obiekty. Wyprowadzimy działanie w kilku kierunkach.
a) dla funkcji zadaniowej układu trójkowego f : (w, j). tabele układu cyklicznego. Umownie-  Czyli stałych sum składników w trójkach wierszy poziomych b) funkcji zadaniowej siedmiu funkcji wzajemnie jednoznacznych funkcji równolicznej z uwzględnieniem funkcji odwrotnej.Czyli obliczamy funkcje zadaniową która przyporządkowana jest podstawie obliczeniowej i zależności - różnice wartości pomiędzy f : (w, j). c) funkcji zadaniowej funkcji równolicznej dla stałych sum składników w pionowych wierszach kolumn dla układów trójkowych f : (~) surjekcji.
 
etykieta f : (~).......................| układ trójkowy funkcji wzajemnie jednoznacznej. Dopełnienie f : (~)Dane w tabeli układu cyklicznego| 
kolumna pierwsza f : (a)...........kolumna druga f : (b)....................kolumna trzecia f : (c)....................kolumna czwarta f : (d)
{<<1,2>3>,<4,8,9>,<5,6,7>}, {<1<4,6>>,<2<7,9>>,<3<5,8>>}, {<1<5,9>>,<2<6,8>>,<3<4,7>>}, {<1<7,8>>,<2<4,5>>,<3<6,9>>}
...<<x,y>z>...................................<x1>..........<y1>..........<z1>.............<x2>..........<y2>..........<z2>.............<x3>.........<y3>..........<z3> 
 funkcja zadaniowa układu trójkowego f : (w, j) to suma składników trzech uporządkowanych trójek należących do trzech podciągów liczbowych jedności.
< x + y + z > = [< x1 + x2 + x3 >] + [< y1 + y2 + y3 >] + [< z1 + z2 + z3 >] = 135
{ <1+2+3> + <4+5+6> + <7+8+9>} = 45 czyli <x + y + z> = 3 * 45 = 135
ale funkcja zadaniowa każdego z siedmiu układów trójkowych funkcji wzajemnie jednoznzcznych należących do funkcji równolicznych będzie wykazywała różne wartości.
Będzie stałą wartością dla każdej z f : (~) należącą do zbiorów równolicznych. potwierdzeniem jest działanie na uporządkowanych parach liczb z zastosowaniem tabel układów cyklicznych.
 

 

 

 

Źródło: http://www.eioba.pl/files/user3793/metoda_opisowa_dzialania_obliczanie_funkcji_roznowartosciowej.doc