woj.shape = readShapePoly("wojew_region.shp",proj4string=CRS("+proj=longlat +ellps=clrk66")) #,IDvar="NAZ_WOJ"

xw = as.numeric(strsplit("14.71769 17.21543 20.19659 14.74992 16.21633 17.84389 22.32370 18.90744 20.35774 22.14644 15.37838 17.39268 18.71407 19.43922 19.98711 21.45352"," ")[[1]])
yw = as.numeric(strsplit("53.63893 54.23526 53.95697 52.37669 52.39657 53.20162 53.26125 51.68097 52.55559 51.37287 51.19397 50.72684 50.61751 50.00130 50.77654 50.08081"," ")[[1]])
nw = c("zachodnio-\npomorskie","pomorskie","warmińsko-\nmazurskie","lubuskie","wielkopolskie","kujawsko-\npomorskie","podlaskie","łódzkie","mazowieckie","lubelskie","dolnośląskie","opolskie","śląskie","małopolskie","świętokrzyskie","podkarpackie")
#
kolory <- c("#f4e3d7","#e9c6af","#d38d5f","#a05a2c")
ind <- c(3,2,2,2,1,3,1,3,1,3,1,4,2,3,2,3)
legtxt <- c("<14","15-24","25-49",">50")
par(mar=c(0,0,0,0))
plot(woj.shape, border="black",lwd=0.5, axes=T,col=kolory[ind])
text(xw,yw,nw,adj=0,cex=0.8)
legend(x=14, y=49.5, legend=legtxt, fill=kolory, bty="n",cex=0.7)Created: 05/12/2011
Visits: 36538
Online: 0