Liczby pierwsze - rozkład liczb na czynniki pierwsze

5c0d5cf193a183e4413f17ed94a98771.gif

Z definicji liczb pierwszych wynika, iż wszystkie liczby naturalne większe od jeden dzielą się na dwa rodzaje:

  • liczby pierwsze, które mają tylko jeden dzielnik pierwszy - same siebie
  • liczby złożone, które są iloczynem dzielników pierwszych.

Rozkład liczby na czynniki pierwsze polega na znalezieniu wszystkich jej dzielników pierwszych. Na przykład liczba 40 rozkłada się na następujące czynniki pierwsze:

40 = 2 d864343cf7616b86a52f021f3ee919f9.gif 2 d864343cf7616b86a52f021f3ee919f9.gif 2 d864343cf7616b86a52f021f3ee919f9.gif 5

Czynniki pierwsze mogą występować wielokrotnie. W rozdziale o generacji liczb pierwszych podaliśmy rozkład czynników pierwszych dowolnej liczby naturalnej. Wynika z niego, iż czynniki pierwsze koncentrują się w przedziale od 2 do pierwiastka z n. Poza tym przedziałem może być co najwyżej jeden czynnik pierwszy.

466be34e9cebe920d5766138107d7477.gif

Rozkład liczby 330 na czynniki pierwsze
n p Opis g Czynniki Uwagi
330 : 2 = 165 [√330] = 18 2 p = liczba pierwsza
165 : 2 - nie dzieli się, p := p + 1, p < g 2  
165 : 3 = 55 2 3 p = liczba pierwsza
55 : 3 - nie dzieli się, p := p + 1, p < g 2 3  
55 : 4 - nie dzieli się, p := p + 1, p < g 2 3 4 = 2 d864343cf7616b86a52f021f3ee919f9.gif 2, a te czynniki już były
55 : 5 = 11 2 3 5 p = liczba pierwsza
11 : 5 - nie dzieli się, p := p + 1, p < g 2 3 5  
11 : 6 - nie dzieli się, p := p + 1, p < g 2 3 5 6 = 2 d864343cf7616b86a52f021f3ee919f9.gif 3, czynniki już były
11 : 7 - nie dzieli się, p := p + 1, p < g 2 3 5 p = liczba pierwsza
11 : 8 - nie dzieli się, p := p + 1, p < g 2 3 5 8 = 2 d864343cf7616b86a52f021f3ee919f9.gif 2 d864343cf7616b86a52f021f3ee919f9.gif 2, czynniki już były
11 : 9 - nie dzieli się, p := p + 1, p < g 2 3 5 9 = 3 d864343cf7616b86a52f021f3ee919f9.gif 3, czynniki już były
11 : 10 - nie dzieli się, p := p + 1, p < g 2 3 5 10 = 2 d864343cf7616b86a52f021f3ee919f9.gif 5, czynniki już były
11 : 11 = 1 2 3 5 11 p = liczba pierwsza
1   n = 1, kończymy 2 3 5 11  

Zwróć uwagę, iż pomimo tego, że p przebiega kolejne liczby naturalne, n dzieli się bez reszty przez p tylko wtedy, gdy p jest liczbą pierwszą. Działa tutaj podobny mechanizm do sita Eratostenesa - liczbę n dzielimy dotąd przez p, aż przestanie to być możliwe. Jest to równoważne wyrzucaniu wszystkich wielokrotności danego podzielnika z n. W wyniku n przestaje być podzielne przez wszystkie dotychczasowe p. Zatem nie jest również podzielne przez liczby złożone z poprzednio wyznaczonych podzielników.

466be34e9cebe920d5766138107d7477.gif

jeśli wyznaczyliśmy wszystkie czynniki 2 i 3, to wynikowa liczba n nie dzieli się już przez 4 (2 d864343cf7616b86a52f021f3ee919f9.gif 2), 6 (2 d864343cf7616b86a52f021f3ee919f9.gif 3), 9 (3 d864343cf7616b86a52f021f3ee919f9.gif 3) itd. jedynymi możliwymi podzielnikami są dalsze liczby pierwsze nie zawierające już wyznaczonych czynników.


179cfff9276e26ff4354cce9345a5a7c.gif

Dane wejściowe

n - liczba rozkładana na czynniki pierwsze, n 1488df79407fcd2d2ba360a402af1f2b.gif N

Dane wyjściowe

Ciąg liczb pierwszych, których iloczyn daje liczbę n.

Zmienne pomocnicze

g - górna granica dzielników pierwszych, g 1488df79407fcd2d2ba360a402af1f2b.gif N
p - dzielnik, p 1488df79407fcd2d2ba360a402af1f2b.gif N

86cf6b2342e06d7b85a881ec8d11eb9c.gif

krok 1: Czytaj n
krok 2: p d32013459450d5f6d560598f9f6ffac7.gif 2;   g d32013459450d5f6d560598f9f6ffac7.gif pierwiastek całkowity z n
krok 3: Dopóki p 9487da16fc11e51288795f3dabd4a095.gif g, wykonuj kroki 4...7. Inaczej idź do kroku 8.
krok 4:     Dopóki (n mod p) = 0, wykonuj kroki 5,6. Inaczej idź do kroku 7.
krok 5:         n d32013459450d5f6d560598f9f6ffac7.gif [n : p]
krok 6:         Pisz p
krok 7:     Jeśli n > 1, to zwiększ p d32013459450d5f6d560598f9f6ffac7.gif p + 1 i kontynuuj pętlę od kroku 3. Inaczej zakończ algorytm.
krok 8: Jeśli n > 1, to pisz n
krok 9: Zakończ algorytm

7befc02aae62ebbebcdb8dc527c2d47b.gif

Odczytujemy liczbę n.

Jako pierwszy podzielnik p przyjmujemy liczbę 2. Granicą podzielników będzie pierwiastek całkowity z liczby n. Wartość tę zapamiętujemy w zmiennej g.

Pętla nr 1 wykonuje się do wyczerpania podzielników p.

Pętla nr 2 wykonuje się dotąd, aż podzielnik p przestaje dzielić bez reszty liczbę n.

Po wyjściu z pętli nr 2 sprawdzamy, czy n = 1. Jeśli tak, to zostały znalezione już wszystkie dzielniki liczby n. Przerywamy zatem pętlę nr 1 i kończymy algorytm.

W przeciwnym razie zwiększamy p o 1, czyli bierzemy następny podzielnik i kontynuujemy pętlę nr 1

Po zakończeniu pętli nr 1 zostały znalezione wszystkie podzielniki z przedziału od 2 do całkowitego pierwiastka z n. Jeśli końcowe n > 1, to ma ono wartość ostatniego podzielnika leżącego poza tym przedziałem. W takim przypadku wypisujemy go i kończymy algorytm.


95632e000c69c9172d45512440309e6d.gif

Wydruk z uruchomionego programu
Rozkład liczby n na czynniki pierwsze
--------------------------------------
(C)2005 mgr Jerzy Wałaszek I LO Tarnów

Podaj n = 25347

Czynniki pierwsze liczby 25347 to:

3 7 17 71

Koniec, naciśnij klawisz ENTER...
Microsoft Visual Basic 2005 Express Edition

 

Borland
Delphi 7.0
Personal
Edition
// Rozkład liczby naturalnej na czynniki pierwsze
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie
//-----------------------------------------------

program czprw;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
n,p,g : cardinal;

begin
writeln('Rozklad liczby n na czynniki pierwsze');
writeln('--------------------------------------');
writeln('(C)2004 mgr Jerzy Walaszek I LO Tarnow');
writeln;
write('Podaj n = '); readln(n);
writeln;
if n < 2 then
writeln('Zle dane! Liczba n musi byc wieksza od 1')
else
begin

writeln('Czynniki pierwsze liczby ',n,' to:');
writeln;
p := 2;
g := round(sqrt(n));
while p <= g do
begin
while
(n mod p) = 0 do
begin

n := n div p;
write(p,' ');
end;
if n = 1 then break;
p := p + 1;
end;
if n > 1 then write(n);
writeln;
end;
writeln; writeln('Nacisnij Enter...'); readln;
end.
Borland
C++ Builder
6.0
Personal
Edition
// Rozkład liczby naturalnej na czynniki pierwsze
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie
//-----------------------------------------------

#include <cmath>
#include <iostream>

using namespace std;

main()
{
unsigned n,p,g;
char s[1];

cout << "Rozklad liczby n na czynniki pierwsze\n"
"--------------------------------------\n"
"(C)2004 mgr Jerzy Walaszek I LO Tarnow\n\n"
"Podaj n = "
;
cin >> n;
cout << endl;
if(n < 2)
cout << "Zle dane! Liczba n musi byc wieksza od 1\n";
else
{
cout << "Czynniki pierwsze liczby " << n << " to:\n\n";
p = 2; g = (unsigned)sqrt((double)n);
while(p <= g)
{
while(!(n % p))
{
n /= p; cout << p << ' ';
}
if(n == 1) break;
p++;
}
if(n > 1) cout << n;
}
cout << "\n\nKlawisz Enter = KONIEC";
cin.getline(s,1);
cin.getline(s,1);
}
Microsoft
Visual
Basic 2005
Express
Edition
' Rozkład liczby naturalnej na czynniki pierwsze
' (C)2005 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie
'-----------------------------------------------

Option Explicit On

Module
Module1

Sub main()

Dim n, p, g As UInteger

Console.WriteLine("Rozkład liczby n na czynniki pierwsze")
Console.WriteLine("--------------------------------------")
Console.WriteLine("(C)2005 mgr Jerzy Wałaszek I LO Tarnów")
Console.WriteLine()
Console.Write("Podaj n = ")
n = Val(Console.ReadLine)
Console.WriteLine()
If n < 2 Then
Console.WriteLine("Złe dane! Liczba n musi być większa od 1")
Else
Console.WriteLine("Czynniki pierwsze liczby {0} to:", n)
Console.WriteLine()
p = 2 : g = Int(Math.Sqrt(n))
While p <= g
While (n Mod p) = 0
n = n \ p : Console.Write("{0} ", p)
End While
If
n = 1 Then Exit While
p += 1
End While
If
n > 1 Then Console.Write(n)
Console.WriteLine()
End If
Console.WriteLine()
Console.WriteLine("Koniec, naciśnij klawisz ENTER...")
Console.ReadLine()

End Sub

End Module
Python
# -*- coding: cp1250 -*-
# Rozkład liczby naturalnej na czynniki pierwsze
# (C)2005 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie
#-----------------------------------------------

import math

print "Rozklad liczby n na czynniki pierwsze"
print "--------------------------------------"
print "(C)2005 mgr Jerzy Walaszek I LO Tarnow"
print
n = int(raw_input("Podaj n = "))
print
if n < 2: print "Zle dane! Liczba n musi byc wieksza od 1"
else:
print "Czynniki pierwsze liczby", n, "to:"
print
p, g = 2, int(math.sqrt(n))
while p <= g:
while not (n % p):
n //= p
print p,
if n == 1: break
p += 1
if n > 1: print n,
print
print
raw_input
("Nacisnij Enter...")
JavaScript
<html>
<head>
</head>
<body>
<form name=
"frmrozkld"
style=
"border: 1px outset #FF9933;
padding-left: 4px;
padding-right: 4px;
padding-top: 1px;
padding-bottom: 1px;
background-color: #FFCC66"
>
<h3 style=
"text-align: center">
Rozkład liczby n na czynniki pierwsze
</h3>
<p style=
"text-align: center">
(C)2004 mgr Jerzy Wałaszek - I LO w Tarnowie
</p>
<hr>
<p style=
"text-align: center">
n = <input type="text" name="inp_n" size="20" value="1012">
</p>
<p style=
"text-align: center">
<input type=
"button" value="Czynniki" name="B1" onclick="main()">
</p>
<p id=
"data_out" style="text-align: center">...</p>
</form>

<script language=javascript>

// Rozkład liczby naturalnej na czynniki pierwsze
// (C)2004 mgr Jerzy Wałaszek I LO w Tarnowie
//-----------------------------------------------

function main()
{
var n,p,g,s;

n = parseInt(document.frmrozkld.inp_n.value);
if(isNaN(n) || (n < 2))
s = "<font color=Red><b>Złe dane!</b></font>";
else
{
s = ""; p = 2; g = Math.floor(Math.sqrt(n));
while(p <= g)
{
while(!(n % p))
{
n /= p; s += p + " ";
}
if(n == 1) break;
p++;
}
if(n > 1) s += n;
}
document.getElementById("data_out").innerHTML = s;
}

</script>
</body>
</html>

Dokument ten rozpowszechniany jest zgodnie z zasadami licencji
GNU Free Documentation License.

 

Źródło: mgr Jerzy Wałaszek