JustPaste.it

Kościół Zjednoczenia - podstawowe informacje

1. Nazwa grupy: Kościół Zjednoczenia

2. Inne nazwy:

Sekta Moona, Mooniści, Federacja Rodzin na rzecz Pokoju Światowego.

3. Organizacje satelitarne:

 • Międzynarodowa Fundacja Kulturalna,
 • Międzynarodowa Fundacja Narodowa,
 • Międzynarodowa Federacja na rzecz Pokoju Światowego,
 • Młodzieżowa Służba Religijna,
 • Akademickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych CARP,
 • Stowarzyszenie Uczonych na rzecz Pokoju Światowego,
 • Federacja Młodzieży na rzecz Pokoju Światowego,
 • Federacja Kobiet na rzecz Pokoju Światowego,

I setki innych. Najpełniejsza dostępna lista organizacji satelitarnych sekty Moona liczy 47(!) stron maszynopisu (lista samych nazw organizacji), a prawdopodobnie i tak nie zawiera wszystkich.

4. Założyciel:

Sun Myung Moon( ur. 1920 r.)

5. Geneza:

Kościół Zjednoczenia założony został przez Koreańczyka, Sun Myung Moona około 1954 roku. Moon urodził się w 1920 roku w prowincjonalnym miasteczku na północy Korei. Jego rodzina była prezbiteriańska. Jak twierdzi, mając 16 lat miał pierwsze objawienie – ukazał mu się Jezus Chrystus i poinformował, że został wybrany do dokończenia wielkiego dzieła zjednoczenia i odnowy ludzkości. Od tej chwili poświęcił się lekturze Biblii i modlitwom. Praca ta podobno umożliwiła mu obcowanie z takimi postaciami jak: Abraham, Mojżesz, Eliasz, św. Piotr, św. Paweł, Mahomet, Konfucjusz czy Budda. Moon stał się jednocześnie medium oraz specjalnym wysłannikiem Boga, realizującym koncepcję zjednoczenia w dręczonym rozbiciem świecie końca XX wieku.

Około 1945 r nastąpiły kolejne objawienia, które nadały mu tytuł „absolutnego zwycięzcy nieba i ziemi”. W owym okresie rozwija jednocześnie działalność gospodarczą i religijną, czego wyrazem było założenie w Korei Broad Sea Church oraz zmiana imienia właśnie na Sun Myung Moon co oznacza „rozświetlone słońce i księżyc”.

Moon zostaje ekskomunikowany przez Kościół prezbiteriański, do którego formalnie cały czas przynależał, oraz dwukrotnie pozbawiony wolności. Zwolennicy ruchu przedstawiają owe fakty jako dowód zaciekłych prześladowań religijnych. W 1954 Sun Myung rozstał się z żoną nie będącą w stanie docenić jego powołania. Moon ponownie ożenił się w 1962 roku z 18- letnią Hak-Jah-Han. Para każe tytułować się „prawdziwymi rodzicami”, względnie „nowym Adamem i nową Ewą, których dzieci będą pierworodnymi w nowym, doskonałym świecie”.

W 1954 roku powstaje The Holly Spirit Associacion for the Unification of World Christianity (Towarzystwo Ducha Świętego na rzecz Zjednoczenia Światowego Chrześcijaństwa).

W USA ruch odgrywa znaczącą rolę, jednak w Europie wierni są nieliczni.

W Polsce pierwsi sympatycy Ruchu pojawili się w połowie lat siedemdziesiątych. Pionierskie - głęboko zakonspirowane - próby misyjne miały miejsce w latach 1980-82, podjęli je misjonarze z terenu Austrii. Oficjalnie Kościół Zjednoczeniowy został zarejestrowany w 1990 roku 12 stycznia pod nazwą Ruch pod Wezwaniem Ducha Świętego dla Zjednoczenia Chrześcijaństwa Światowego.

Oprócz struktur kościelnych zaczęły pojawiać się w Polsce także organizacje filialne, spośród których najprężniej działa Akademickie Stowarzyszenie Urzeczywistniania Wartości Uniwersalnych (CARP - Collegiate Association for the Research of the Principle) - mające być płaszczyzną porozumienia ze środowiskiem akademickim. To właśnie CARP jest właścicielem okazałego ośrodka Ruchu w miejscowości Glanów pod Krakowem. Tam odbywają się spotkania seminaryjne oraz cykle szkoleń dla adeptów Ruchu z całego kraju. Momentem szczególnym dla polskich moonistów były odwiedziny w 1993 roku małżonki lidera Ruchu - pani Hak Ja Han Moon, oraz dwa lata później przyjazd do Polski samego Sun Myung Moona.

6. Nauka:

Większość doktryny Kościoła Zjednoczeniowego zawarta jest w "Boskiej Zasadzie" (Divine Principle), która powstała jako reinterpretacja Biblii z elementami wschodniej filozofii i numerologii.

Streszczając; Niepowodzenie Adama i Ewy w osiągnięciu doskonałości (ostatecznego celu ludzkiego rodzaju) powinno być naprawione przez Chrystusa, którego misja miało być małżeństwo i ustanowienie prawdziwej rodziny. Niestety Chrystus zawiódł - przedwcześnie umierając na krzyżu. Wówczas to dokonał zbawienia duchowego, zbawienie fizyczne (Królestwo Boże na ziemi) miało się zaś wypełnić dopiero poprzez jego następcę "Pana Powtórnego Przyjścia".

Członkowie Kościoła Zjednoczeniowego są przekonani, że tym zbawicielem jest Moon. On i jego żona - "Prawdziwi Rodzice", sprawują władzę nad doskonałym światem. W 1990 r. Moon publicznie potwierdził, że jest nowym Mesjaszem, a Korea "narodem wybranym", "Nowym Izraelem".

7. Praktyka:

Przeciętny moonista pracuje w całkowitym podporządkowaniu lokalnemu liderowi, który zobowiązany jest przyczyniać się do umacniania pozycji Ruchu. Stowarzyszeni członkowie, często przynależący do "Kościołów Domowych" nie przerywają normalnego stylu życia, wspierają jednak ruch finansowo, a także poprzez propagowanie jego założeń. Zachowanie jest ściśle regulowane; zakaz dotyczy: palenia, spożywania alkoholu, przedmałżeńskich stosunków seksualnych, które są zabronione również po ślubie w okresie separacji, trwającym od 40 dni do trzech lat.

Członkowie to "bracia i siostry", aż do momentu wyboru do uczestnictwa w "błogosławieństwie", czyli małżeństwie zaplanowanym przez Moona, który też przewodzi masowej ceremonii. Największy masowy ślub odbył się w Seulu w 1992 r., wzięło w nim udział 30 000 par. Kwatery mieszkalne członków to głównie komunalne, często zatłoczone ośrodki. Ostatecznie, rodziny moonistyczne osiedlają się w większych skupiskach społecznych, co umożliwia im wywieranie wpływu na sąsiedztwo. Osobliwa kampania ma prowadzić do zwycięstwa "rodowego mesjanizmu". Dzieci zwykle oddawane są do żłóbków, często w bardzo wczesnym wieku.

Nowi członkowie sekty biorą udział w rozmaitych kursach i treningach, oraz współpracują przy organizowaniu misji mających na celu nawracanie, dotrzymują surowych postów, sporą część wynagrodzenia za pracę oddają na rzecz ruchu, po pracy udają się na ulice by głosić prymat moonizmu nad innymi religiami. Akceptują ingerencje starszych w życie osobiste np. spędzanie wolnego czasu, kontaktów prywatnych, a nawet zawierania małżeństw.

Ruch Moona jak niemal wszystkie religie ściśle przestrzegają hierarchii oświecenia duchowego, każdy prosty członek ruchu co niedzielę o 5 rano składa przysięgę na wierność: „Jestem dumny, bo jestem dzieckiem Prawdziwych Rodziców, dumny z Rodziny, którą odziedziczy tradycję. Będę walczył, nawet narażając życie. Jestem odpowiedzialny, więc dopełnienie mych obowiązków i spełnię moją misję. Obiecuję to i przysięgam”. Praca misyjna odbywa się najczęściej na ruchliwych skrzyżowaniach i placach wielkich miast.

8. Organizacja:

Głównym sposobem działania sekty jest ukrywanie się pod postacią niezliczonych organizacji fasadowych.

Według informacji podanych na oficjalnej stronie Kościoła, siedziba główna znajduje się w Seulu. Siedziba organizacji w Polsce znajduje się w Warszawie przy ulicy Czardasza.

9. Stosowane metody rekrutacji:

Sekta pozyskuje nowych członków wykorzystując w tym celu odpowiedni program, opracowany zgodnie z założeniami psychologicznych mechanizmów wpływu, oddziałujący głównie na emocje ludzi. Mechanizm ten sprawia, że po dość krótkim czasie indoktrynacji nowicjusz nagle odkrywa „prawdę” nie zdając nawet sobie sprawy z tego, że jest to wynikiem manipulowania sferą emocjonalną. Najczęściej wyszukują sobie osobę będącą w kryzysowej sytuacji i otaczają ją troskliwą opieką, albo raczej osaczają ją swoją miłością. Korzystają z metody „bombardowania miłością”. Przez różne formy kursów: językowych, samoobrony, seminariów, wykładów o tematyce prorodzinnej. Aby pozyskać sobie w swoich szeregach osoby wpływowe i publiczne zajmują się sponsorowaniem ich kampanii i ogólnej działalności.

10. Relacje z otoczeniem:

Każdy, kto przyłączył się do Kościoła Zjednoczeniowego staje się dzieckiem Boga i może dowolnie oszukiwać wszystkich pozostających poza sektą, gdyż są oni dziećmi szatana, stosując tzw. niebiańskie oszustwo. Swoim adeptom wmawia się, iż cały świat zewnętrzny jest rządzony przez szatana. Jest to świat demonów i diabłów, do którego należą także ich naturalni rodzice.

11. Ilość członków na świecie:

Sam Kościół podaje, że członków jest ok. 2 mln. na całym świecie, ale dokładnych informacji i liczb nikt nie jest w stanie przedstawić. Według najbardziej wiarygodnych informacji sekta posiada 3-6 tys. członków w USA.

12. Ilość członków w Polsce:

Liczbę członków ruchu w Polsce określa się na ok. 500 osób.

13. Główne zagrożenia:

Zmiany osobowości, podczas intensywnej indoktrynacji niebezpieczeństwo załamania się oraz zmiany myślenia; utrata zdolności krytycyzmu, ograniczenie możliwości rozwoju, fanatyczne poświecenie liderowi. Psychiczne i fizyczne wyczerpanie z powodu niewystarczającej ilości snu. Tłumienie wątpliwości, tęsknoty (za domem) oraz innych "pokus Szatana". Przemęczenie. Strach przed chorobą, którą uważa się za znak Bożej dezaprobaty.

Pomimo bogactwa sekty jej prości członkowie żyją skromnie. Jak informuje były „moonie” na okresowo urządzanych „obozach treningowych” wyżywienie jest skąpe (ryż, sałata, płatki zbożowe, mleko, bułki, czasem ryby ale nigdy mięso), a długie posty i sugestywne ćwiczenia graniczące z hipnozą osłabiają wolę i umiejętność krytycznego myślenia. Spanie na twardej podłodze. Długie godziny wykładów i modlitwy wbijają do głowy prymat ideologii Moona. Podczas wstępnego przyuczania niezdecydowanych starannie separuje się od świata zewnętrznego. Rodziców pragnących odebrać dzieci z tego obozu nie wpuszcza się za bramę, chyba że straszą policją. W przypadku dzieci pełnoletnich straszak ten jednak nie pomaga.

14. Ciekawostki:

31 października 1978 r. podkomisja wchodząca w skład Izby Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych opublikowała raport Donalda Frazera (kongresmena ze stanu Minnesota). Komisja przeprowadziła śledztwo, które ujawniło min. powiązania Kościoła Zjednoczeniowego z południowokoreańskim wywiadem (KCIA). Według raportu, "Organizacja Moona popiera interesy rządu republiki Korei... próbując otrzymać zgodę od amerykańskiej korporacji na eksport karabinów typu M.-16 produkowanych w Korei... Wśród innych celów przewiduje się również ustanowienie światowego rządu, w którym oddzielenie Kościoła i państwa zostałoby zlikwidowane i który byłby kierowany przez Moona i jego następców."

„Sprawowane przez niego [Moona] gigantyczne ceremonie ślubne odnotowywane są w kolejnych edycjach Księgi Guinessa: w1993 na stadionie olimpijskim w Seulu udzielił on ślubu 30.625 parom plus dalszym 9.800 parom na innych kontynentach za pośrednictwem telewizji satelitarnej. Często są to jednak śluby zaoczne - zamiast jednej ze stron na ceremonii fizycznie obecne jest jedynie jej zdjęcie: Moon bowiem osobiście kojarzy nie znanych sobie wzajemnie ludzi na podstawie dostarczonych mu fotografii, nie patrząc przy tym na wiek, narodowość, wykształcenie , charakter itp. Aby dostąpić błogosławieństwa, jakim jest udział w takiej ceremonii, trzeba jednak zwerbować do sekty co najmniej trzech nowych członków."

15. Polecana bibliografia:

 • Allan J., Burrell M.C. „Nie wszyscy są jednego ducha”; Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa,1988
 • Hassan S. „Psychomanipulacja w sektach”, Łódź, 1997
 • Pawłowicz Z. „Kościół i sekty w Polsce”,Gdańsk,1996
 • Ritchie J. „Tajemniczy świat sekt i kultów”, Książka i Wiedza, 1994
 • Rowiński R. „W niewoli sekt”, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa, 2001
 • Zwoliński A. „Anatomia sekty”, Wydawnictwo „Gotów”, Kraków,1996
Oprac. Marta Kołaczkiewicz
Centrum Przeciwdziałania Psychomanipulacji

 

Źródło: Marta Kołaczkiewicz