Jak się bronić przed nakazem zapłaty przesłanym na nieaktualny adres ?

Wielu wierzycieli specjalnie lub przez niewiedzę, w pozwach, w postępowaniu nakazowym lub upominawczym, wskazuje nieaktualny bądź nieprawidłowy adres pozwanego. Takie postępowanie ze względu na charakter postępowania nakazowego i upominawczego – sąd wydaje orzeczenie na posiedzeniu – uniemożliwia sądowi weryfikację adresu pozwanego.

W konsekwencji pozwany nie otrzymuje prawidłowo nakazu zapłaty i nie ma możliwości na złożenie od niego skutecznego sprzeciwu bądź zarzutów – nakaz zapłaty błędnie doręczony (dwukrotnie awizowany) uprawomocnia się. Najczęściej o wydaniu nakazu zapłaty pozwany dowiaduje się dopiero w momencie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika.

 

Czynności jakie należy podjąć krok po kroku…

Brak prawidłowego doręczenia nakazu zapłaty nie pozbawia pozwanego możliwości podjęcia skutecznej obrony swoich praw przed nieuzasadnioną windykacją.

W momencie otrzymania informacji o wydaniu nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, co jak już wyżej wspomniałem następuje najczęściej się w chwili wszczęcia postepowania egzekucyjnego z otrzymanego zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, należy podjąć następujące kroki prawne:

  1. Złożyć do sądu, który wydał nakaz zapłaty, wniosek o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty. W uzasadnieniu wniosku należy uprawdopodobnić, iż nakaz zapłaty został przesłany na nieprawidłowy lub nieaktualny adres zamieszkania. Na marginesie dodam, że wszelkie potrzebne dane do złożenia wniosku, takie jak np. nazwa sądu, sygnatura sprawy w ramach, której został wydany nakaz zapłaty, są zawsze podawane w pismach otrzymywanych od komornika. Sugeruję również aby, mając sygnaturę sprawy, przejrzeć akta sprawy aby ostatecznie potwierdzić na jaki adres został przesłany nakaz zapłaty, co będzie pomocne przy konstruowaniu uzasadnienia do ww. wniosku o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty.
  2. Kolejnym równoległym krokiem jest uchylenie klauzuli wykonalności poprzez zaskarżenie postanowienia w przedmiocie nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności. 
    Nasze doświadczenie wskazuje jednak, że sądy z urzędu na podstawie wniosku o prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty, dokonują uchylenia postanowienia w przedmiocie nadanie nakazowi zapłaty klauzuli wykonalności i jego zaskarżenie osobnym pismem procesowym jest często niepotrzebne.
  3. Kolejnym pismem jest wniosek o wydanie zaświadczenia, stwierdzającego że nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, został uznany za doręczony na oznaczony adres w trybie określonym w art. 139 § 1 k.p.c. 

Po otrzymaniu takiego zaświadczenia można wnieść do komornika wniosek o wstrzymanie egzekucji do czasu prawidłowego otrzymania nakazu zapłaty i uchylenia klauzuli wykonalności nadanej nakazowi zapłaty.

Wszystkie te trzy pisma należy złożyć do sądu, który wydał nakaz zapłaty.

Po złożeniu tych pism należy jedynie uzbroić się w cierpliwość i czekać na prawidłowe doręczenie nakazu zapłaty a następnie złożyć: sprzeciw od nakazu zapłaty bądź zarzuty od nakazu zapłaty.

Po otrzymaniu orzeczenia uchylającego klauzulę wykonalności należy również złożyć wniosek do komornika o umorzenie egzekucji i obciążenie kosztami postępowania egzekucyjnego wierzyciela. Dzięki temu komornik umorzy postępowanie egzekucyjne i nie naliczy kosztów egzekucji.

 

Źródło: http://www.ochronadluznika.pl