Filozofia wschodu - lekarz jako ogrodnik

Filozofia wschodu oparta jest na przesłance ,że wszystkie formy życia przynalażą do kręguNatury. W tym modelu rzeczy są ze sobą powiązane i wzajemnie od siebie zależne.

 


Natura jest jednością, całością zwaną tao ,opisaną przeciwnymi lecz jednocześnie uzupełniającymi
się kategoriamii in i jang. Natura jest w ciągłym ruchu zgonie z następującymi po sobie cyklami ,które wyznaczają procesy przemian.
Kiedy składniki natury są w równowadze ,życie rozwija się harmonijnie i rozkwita.
We wschodnim widzeniu świata człowiek jest mikrokosmosem natury ,małym wszechświatem ,łącznikiem między niebem i ziemią ,potomkiem zrodzonym z ich związku, połączeniem sił kosmicznych i ziemskich. Jeden z chińskich ideogramów przedstawia postać człowieka jako drzewo zakorzenione w ziemi z rękami wyciągniętymi jak gałęzie do nieba ,czerpiącego siłę z góry i z dołu. .Podtrzymywanej  mocą Ziemi, a przemienianej mocą Nieba. Ludzkości nie można oddzielić od Natury, my jesteśmy naturą jej świadectwem.


Jako miniatura kosmosu jesteśmy napędzani tymi samymi siłami .Dobro i zło są względne ,a nie absolutne. Życie i śmierć równoważą się wzajemnie. Wdzialne i niewidzialne ,cielesne i duchowe stanowią przejawy ciągłego ciągle zmieniającego się płynnego procesu. Ponieważ wszystko jest połączone w jeden okrąg ,zdrowie jest rozumiane bardzo szeroko jako istnienie w zgodzie  ze społecznym i naturalnym  porządkiem rzeczy .To co dobre dla natury, jest dobre dla ludzkości ,to co dobre dla jednostki  jest dobre dla wszystkich, to co dobre dla umysłu jest dobre dla ciała, uszkadzając jedną część uszkadzamy całość. To co złe dla serca ,jest złe dla ciała, to co niszczy jednostkę ,niszczy wszystkich ludzi ,to co rani ziemię rani mnie.
I dalej aby odbudować  dobre zdrowie w czyjmś ciele i umyśle trzeba pielęgnować Ziemię i wszystko co na niej żyje. Punktem centralnym większości starożytnych kultur była ziemia.


Ludzki dobrobyt zależy od opadów, wiatrów i obfitości lasów.
"Jest nam wiadomo ,że ziemia nie należy do człowieka ,a człowiek należy do ziemi
Wszystko jest powiązane, na podobieństwo więzów krwi łączących jedną rodzinę.
Cokolwiek przytrafia się ziemi przytrafia się jej synom.
Człowiek nie utkał pajęczyny życia, lecz jest zaledwie jej nitką .Cokolwiek uczyni tej pajęczynie
uczyni sobie."
Większość kultur starożytnych to kultury adrarne .Odczuwały moc natury i dążyły dożycia w harmonii z porami roku i ich rytmami i wzorcami łączącymi te rzeczy ze sobą.
W tamtej rzeczywistości świat jawił się jako ogród-był naturą-żywą ziemią, osobą ludzką,
biosfera, zamkniętym kręgiem życia.
Kiedy ludzie są jak ogrody, lekarze  są jak ogrodnicy.
Rolą chińskiego lekarza jest uprawa i pielęgnowanie życia

Filozofia wschodu>lekarz jako ogrodnik>siła napędowa czi

Motorem życia jest czi i stanowi ono jądro ,istotę chińskiej medycyny, gdyż określa życie choć nie da się tego uchwycić zmierzyć ,policzyć, zobaczyć lub wyizolować. Czi formuje świat materialny, jest niewidzialną siła, znaną jedynie dzięki swoim efektom, rozpoznawalną pośrednio przez to, czemu sprzyja, co wytwarza i ochrania .Czi przybiera kształt materii. Powstawanie gór wzrost  lasów, bieg rzek, rozmnażanie się stworzeń, wszystko jest oznaką czi.
W człowieku wszystkie funkcje ciała i umysłu są wyrazem czi; działanie zmysłów ,myślenie ,odczuwanie ,trawienie, zdolność do ruchu i rozmnażania. Czi wywołuje ruch i wytwarza ciepło .Jest podstawową tajemnicą i cudem.
Życia nie można oddzielić od jego przejawów .Kiedy serce bije i oddech jest ciepły uznajemy ,że ciało żyje. Kiedy serce przestaje bić i ciało staje się zimne ,siła życia czyli czi uchodzi z ciała.


Siła życia i czi są jednym. Jak świeże powietrze zdrowe czi porusza się swobodnie, jak nieświeże powietrze -zastałe czi jest ciężkie i przygniatające. Czi podobnie jak powietrze ma swój własny ruch i tak jak ono wprawia wszystko w ruch Tak jak wiatr porusza drzewami ,trawami i wodą ,klatką piersiową, powoduje wdech i wydech(czi).Ludzie nie wdychają czi, raczej jest ono siła napędową  ciągłego procesu oddychania. W ten sposób czi jest zarówno przyczyną jak i skutkiem. Treść pokarmu jest również formą czi .Oczyszczona esencja pokarmu jest żródłem materialnej konstrukcji ciała. Kiedy czi pokarmu i czi powietrza znajdują się w ciele, stają się jednością znaną jako" czyste "lub "prawdziwe" czi.


Czi powietrza reprezentuje  niematerialny napędowy aspekt czi, a czi pokarmu aspekt materialny .Czi jest zarówno fundamentem struktury jak i katalizatorem przemian i ruchu.
Nathan Sivin stwierdza ,że około 350 roku w chińskich pismach o naturze słowa czi znaczyło "podstawowe tworzywo" .Komentuje on ,że w myśli chińskiej istniała tendencja by. ."myśleć o tworzywie i jego przemianach w sposób ujednolicony. Czi jest jednocześnie czymś co powoduje zmiany w tworzywie i (zależnie od kontekstu)tworzywem które powoduje zmiany, lub takim w którym zmiany zachodzą. Jest często materialną podstawą aktywności, ale ta aktywność jest również określana jako czi. Ludziom współczesnym nie jest łatwo uchwycić ta myśl, mimo jej jasnego podziału między substancją ,a funkcją.
Koncepcja medycyny wywodziła się z wiedzy o naturze .

Zgodnie ze starożytną chińską sztuką praktycznej ekologii znaną jako feng szui (Wiatr, Woda) Ziemię przecinają żyły energii, spajające ją i działające jak żródło energii, z którego czerpie moc wszystko co żyje. Ruch wiatru i wody jest odbiciem aktywności czi. Siły czi mogą pracować na naszą korzyść i niekorzyść.


Dzięki dokładnej obserwacji  wzrastania drzew ,przepływu wody, ruchu wiatru, wzorów światła i cienia osoba praktykująca feng szui ustawia nas w korzystnym położeniu do tych sił byśmy mogli czerpać maksimum korzyści ze środowiska, dopasować ludzkie siedziby, rzeczy i czynności do nurtu czi. lekarz jako ogrodnik praktykuje feng szui i stara się  umieścić człowieka w korzystnej relacji do czi. Jeden z chińskich ideogramów czi przedstawia w w górnej części "unoszącą się parę" ,a w dolnej "ziarna". Para unosząca się nad garnkiem gotującego się ryżu symbolizuje czystą esencję, ponieważ czi może być rozumiane jako opary najszlachetniejszej materii. Wysoko oczyszczona treść pokarmu (czi pokarmu) i powietrza
(czi powietrza),łączą się ciągle w jedno .Obronne czi(wei) jest  zdolnością adaptowania się do wpływów pogody, mobilizowania odporności przeciwko bakterią chorobotwórczym i szkodliwym substancją w środowisku. Czi odnosi się do wszystkich zasobów ,które organizm ludzki konsumuje ,przetwarza i  wydala.


Filozofia wschodu>lekarz jako ogrodnik>zdrowie w ogrodzie
Ogród jest  dynamicznych samoregulującym się systemem ,który przetwarza światło słoneczne (jang) i wodę (jin) w żywą tkankę rośliną.W cyklu pór roku następuje czas kiełkowania,
Dorastania ,zbierania i kompostowania. W procesie tych przemian ogród ciągle trwa i sam się
odtwarza. To współgranie jin i jang pozwala rozwijać się życiu. Najpełniejszy rozwój ogrodu zależy od równowagi między ciepłem i światłem słonecznym, a chłodną wilgocią wody.


Ogród jest zdrowy, kiedy przeważają sprzyjające  warunki rozwoju i kiedy rośliny są wystarczająco odporne na szkodliwe czynniki. Pełen witalności ekosystem ,który posiada zdolność odradzania się, gdy przeminie zagrożenie, może przetrwać przejściowe okresy wiatrów ,wiosennych burz ,plagę insektów ,lub grzybów pruchniczych ,które rozmnażają się w porach
wzmożonej wilgotności. Ogrodnik nie przyczynia się do tego ,że ogród żyje ,jest tylko pomocnikiem ,który przygotowuje ziemię, sieje, podlewa, usuwa chwasty, odpowiednio rozmieszcza rośliny. Gdyby ogrodnik nie opiekował się ogrodem straciłby on swoją unikalność ,zdziczałby całkowicie wchłonięty przez otoczenie. Zarówno ogród jak i ciało ludzkie są mikrokosmosami natury Procesy , cykle, uwarunkowania występujące w ogrodzie można  obserwować u ludzi.


Ciało ludzkie podobnie jak ziemia oplecione jest i wypełnione strumieniami czi, które łączą i pobudzają wszystkie jego czynności. Ciało ludzkie podlega podobnym cyklom ,rytmom jak ogród.
Człowiek uosabia te cykle: dzienne, miesięczne, pór roku i życia ,jednocześnie pozostaje z nimi we wzajemnej zależności. Przez tysiąclecia lekarze  obserwowali cykle natury i opracowywali koncepcję ciała zgodną z jej kategoriami .Ludzką istotę postrzegali jako system złożony z poszczególnych podsystemów. Ciała nie definiuje się jako zbioru, komórek, tkanek i innych składników. Określa się je pojęciami współzależności między tymi składnikami i  jako proces wytwarzania ,regulowania i gromadzenia :krwi, wilgoci i czi.


Kulę ziemską tworzą lądy ,oceany i atmosfera .Ciało składa się z krwi, wilgoci i czi. Krew rządzi
Tkankami ,materialną strukturą ciała. Wilgoć rządzi wewnętrznym" oceanem" ciała. Czi rządzi kształtem i aktywnością ciała ,oraz jego procesami formowania i organizowania samego siebie.


Czi oznacza również całość krwi, wilgoci i cz i ziemi morza i powietrza jest sumą życia organizmu lub świata. Każde zjawisko zachodzące wewnątrz ciała jest owocem współdziałania krwi, wilgoci i czi. Bez odpowiedniej wilgoci ,czi staje się gorące i powoduje ,że krew wysycha i krzepnie. Bez krwi wilgoć rozprasza się a energia czi ulega rozdrobnieniu.


Bez czi wilgoć i krew martwieją ,tężeją i przestają krążyć. Każdy z tych składników istnieje osobno ,lecz jednocześnie całkowicie zależy od systemu jakim jest ciało. Wszystkie procesy są od siebie zależne, współwytwarzane i wzajemnie się regulują.
Krew ,wilgoć i czi reprezentują to co widzialne i niewidzialne, oczyszczone i nieoczyszczone, kwintesencje procesów zachodzących w ciele i duchu.

Krew ma postać materialną ,ale także  jest procesem wytwarzania substancji odżywczych .Wilgoć jest bezpostaciowa, ale także jest procesem wytwarzania, rozprowadzania i przechowywania płynu. Czi jest niewidzialną. ale także niematerialną siła przejawiającą się ruchem i działaniem dzięki ,którym staje się dotykalna i widzialna. Wilgoci nie można oddzielić od funkcji nawilżania, krwi od odżywiania,, a czi od poruszania. Są one częścią jedności namacalnych kształtów i wszystkich funkcji. Tak jak lód ,woda i para ,są trzema postaciami, tego samego zbioru cząsteczek. Krew, wilgoć i czi są trzema postaciami tej samej" siły życia". W przypadku śmierci następuje dezorganizacja jedności : tkanka i duch oddzielają się od formy i funkcji.

Zapraszam na http://nazdrowieczas.blogspot.com

 

Źródło: http://nazdrowieczas.blogspot.com/2010/03/filozofia-wschodulekarz-jako.html