Farmakologia w ratownictwie

Czy chciałbyś wiedzieć w jakich sytuacjach podaje się choremu adrenalinę, dopaminę, morfinę, czy ketanol? Przeczytasz o tym w tym artykule.

 

Każde wyposażenie służące pomocy doraźnej stwarza nieuchronnie konieczność kompromisu pomiędzy możliwością optymalnego zaopatrzenia na miejscu wypadku lub zachorowania a poręcznością. Celem postępowania na miejscu wezwania nie jest leczenie ostateczne, lecz likwidacja stanu zagrożenia życia i przygotowanie pacjenta do transportu. Personel medyczny powinien być zaznajomiony z rodzajami leków oraz wskazaniami i przeciwwskazaniami ich stosowania u pacjentów. Przy doborze leku powinno się stosować zasadę - stosowania leków których zastosowanie i dawkowanie jest znane z własnego doświadczenia. Zalecane jest szczególnie przejrzyste uporządkowanie leków i ewentualnie oznakowanie ich zgodnie ze wskazaniami, aby uniknąć w przyszłości pomyłek.

Poniżej przedstawiam leki najczęściej używane przez ratunkowe zespoły wyjazdowe oraz leki zalecane w algorytmach postępowania w stanach zagrożenia życia

(postępowanie ratownicze)

Adrenalina
Postać: amp 1 mg/1 ml
Wskazania: resuscytacja (asystolia, migotanie komór), wstrząs anafilaktyczny, astma oskrzelowa, bradykardia przy braku poprawy po atropinie, dopaminie i przezskórnej stymulacji.
Działanie uboczne: tachykardia, zaburzenia rytmu, obkurczenie naczyń krwionośnych nerek i krezkowych, wzrost ciśnienia wypełnienia lewej komory, zwiększenie zużycia tlenu przez m. sercowy
Sposób podawania: dożylnie, dooskrzelowo, domięśniowo
Dawkowanie: dożylnie 1 amp co 3 min, dooskrzelowo przez cewnik 2-3 amp rozcieńczone 1: 10, domięśniowo 0,5 ml, dzieci 0,01 mg kg/mc.

Atropina
Postać: amp 1 mg/1 ml
Wskazania: asystolia, rozkojarzenie elektryczno-mechaniczne, blok serca, bradykardia
Działania uboczne: możliwa przewaga działania układu współczulnego z arytmią, suchość w jamie ustnej
Sposób podawania: dożylnie, dooskrzelowo
Dawkowanie: dożylnie dorośli: asystolia, REM 3 mg dożylnie co 3 min, dzieci 0,02 mg kg/mc, blok, bradykardia 0,5 mg co 5 min do łącznej dawki 3 mg.

Adenozyna (Adenocor)
Postać: amp 6 mg/2 ml
Wskazania: częstoskurcze nadkomorowe i komorowe
Działania uboczne: nudności, wymioty, zawroty głowy, zaburzenia widzenia, uczucie kołatania serca, skurcz oskrzeli
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 6 mg potem następne 2 dawki po 12 mg

Amiodaron (Cordarone)
Postać: amp 150 mg/3 ml
Wskazania: migotanie komór, częstoskurcze nadkomorowe i komorowe
Działania uboczne: spadek ciśnienia krwi, zaburzenia łaknienia, zawroty głowy
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: migotanie komór: dożylnie 300 mg potem następna dawka 150 mg, częstoskurcz nadkomorowy: 300 mg dożylnie, częstoskurcz komorowy: 150 mg dożylnie powoli

Aminophylina
Postać: amp 250 mg/10 ml, 0,5 g/2ml
Wskazania: astma, duszności, obrzęk płuc
Działania uboczne: tachykardia z szybką akcją komór, arytmia, spadek ciśnienia krwi, niepokój, nudności
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 250 mg powoli

Digoxin
Postać: amp 0,5 mg/2 ml
Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia, migotanie przedsionków z szybką akcją komór, trzepotanie i migotanie przedsionków
Działania uboczne: blok A-V, arytmie komorowe przy przedawkowaniu
Sposób podawania:
dożylnie
Dawkowanie: powoli dożylnie 0,5-0,50 mg a następnie po 0,2 mg co 3-5 godz.

Dobutamina (Dobutrex)
Postać: amp 250 mg/20 ml
Wskazania: różne postacie wstrząsu (cienienie tętnicze 70-100 mmHg bez objawów wstrząsu) i niewydolności krążenia, oporna na leczenie, przewlekła niewydolność krążenia
Działania uboczne: niewielki wzrost częstości pracy serca, zaburzenia rytmu przy wysokich dawkach
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 2-20 mg/min/kg w pompie lub we wlewie kroplowym

Dopamina
Postać: amp 200 mg/5 ml
Wskazania: stany wstrząsowe (cienienie tętnicze 70-100 mmHg oraz objawy wstrząsu)
Działania uboczne: wzrost częstości akcji serca, częste zaburzenia rytmu, wzrost ciśnienia lewej komory, zwiększenie zużycia tlenu przez m. sercowy, wzrost oporów w krążeniu płucnym
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 0,5-10 mg/min/kg w pompie lub we wlewie kroplowym

Lignocaina
Postać: amp 1%, 2% /10 ml
Wskazania: niemiarowość pochodzenia komorowego, zapobiegawczo w ostrym zawale m. sercowego, częstoskurcz komorowy.
Działania uboczne: objawy z zakresu ośrodkowego układu nerwowego (splątanie, zaburzenia świadomości, napady drgawek), bradykardia, hipotonia, blok przedsionkowo-komorowy
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 1-1,5 mg/kg mc można powtarzać bolusy 0,5-1,5 mg/kg co 5-10 min.

Werapamil (Isoptin)
Postać: amp 5 mg/2 ml
Wskazania: migotanie przedsionków, częstoskurcz nadkomorowy
Działania uboczne: blok zatokowo-przedsionkowy i A-V, spadek ciśnienia krwi
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 2,5-5 mg w powolnym wlewie po 15-30 można dawkę powtórzyć

Magnesium sulfiricum
Postać: amp 20%/10 ml
Wskazania: zaburzenia - Torsades de Pointes, profilaktyka zawału m. serca, rzucawka, niedobór magnezu.
Działania uboczne: zaburzenia żółądkowo-jelitowe
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 1-2 g w ciągu 5 min.

Nitrogliceryna (Nitromint, Perliganit)
Postać: spray 1 porcja ok 0,4 mg, tabl 0,5 mg, amp 10mg/10 ml
Wskazania: dusznica bolesna, ostra niewydolność lewokomorowa (obrzęk płuc), przełom nadciśnieniowy
Działania uboczne:
spadek ciśnienia krwi, bóle głowy, nudności, wymioty, wzrost częstości pracy serca
Sposób podawania: dożylnie, podjęzykowo, doustnie
Dawkowanie: podjęzykowo - 1 tabl ewentualnie powtórzyć po 5 min., amp dawka 10-200 mikrogramów/min lub 1-3 mg/godz.

Furosemidum
Postać: amp 20 mg/2 ml
Wskazania: ostra niewydolność m. sercowego z obrzękami, obrzęk płuc, obrzęki pochodzenia nerkowego i wątrobowego, przełom nadciśnieniowy, przewodnienie
Działania uboczne: utrata sodu i potasu przy długim używaniu, zagęszczenie krwi przy zbyt szybkiej eliminacji obrzęków
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 20-40 mg ewentualnie powtarzanie

Berotec
Postać: spray
Wskazania: astma oskrzelowa, stan astmatyczny, niewydolność serca z obkurczeniem oskrzeli
Działania uboczne: tachykardia
Sposób podawania: doustnie
Dawkowanie: 1-2 porcje ewentualnie powtórzenie po 15-20 min

Morfina
Postać: amp 10(20) mg/ 1 ml
Wskazania: ciężkie stany bólowe, ostra faza zawału m. sercowego, bóle i jednoczenie obrzęk płuc
Działania uboczne: depresja ośrodka oddechowego, sadacja, zwężenie źrenicy, trudności w oddawaniu moczu
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 2-5 mg powoli

Tramal
Postać: amp 100 mg/2ml 50 mg/1 ml
Wskazania: średnio i ciężkie stany bólowe
Działania uboczne: sadacja, pocenie się, zawroty głowy, nudności, wymioty, suchość w jamie ustnej
Sposób podawania: domięśniowo, podskórnie
Dawkowanie: dożylnie 50-100 mg powoli

Pyralgin
Postać: amp 2,5%/2ml
Wskazania: średnio i ciężkie stany bólowe
Działania uboczne: reakcja z nadwrażliwością (wykwity skórne, wstrząs)
Sposób podawania: dożylnie, domięśniowo
Dawkowanie: dożylnie 1 amp powoli

Relanium
Postać: amp 10 mg/2ml
Wskazania: sedacja, stany lękowe i niepokoju, ostre stany bólowe w zestawieniu z analgetykami, stan padaczkowy
Działania uboczne: depresja oddychania, spadek ciśnienie krwi, suchość w jamie ustnej, splątanie ośrodkowe
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 5-20 mg, w atakach drgawek do 60 mg, dzieci 1 mg/kg

Dexaven
Postać: amp 4 mg/1ml, 8 mg/2ml
Wskazania: ostre schorzenia alergiczne, wstrząs anafilaktyczny, leczenie lub profilaktyka obrzęku mózgu, udaru mózgowego
Działania uboczne: ostrożne stosowanie w cukrzycy
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 40 lub 100 mg a następnie 4-8 mg w odstępach 2-4 godz.

Hydrocortisonum hemisuccinatum
Postać: amp 100 mg/2ml (+ 3 ml rozpuszczalnik), 500 mg/2ml (+ 3 ml rozpuszczalnik)
Wskazania: stan astmatyczny
Działania uboczne: ostrożnie w cukrzycy
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie stan astmatyczny 100-300 mg, do 1,5/24 godz.

Glukoza
Postać: amp 20%/10ml, 40%/10ml
Wskazania: hipoglikemia, żywienie pozajelitowe,
Działania uboczne: hiperglikemia
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie do uzyskania prawidłowego poziomu glikemii.

Natrium bicarbonicum
Postać:
amp 8,4%/20ml
Wskazania: kwasica metaboliczna
Działania uboczne: hipernatremia, wzrost osmolarności, nasilenie kwasicy wewnątrzkomórkowej
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie do 1mEq/kg mc powtarzane co 10 m

Salbutamol
Postać:
areosol 1 dawka 0,1 mg, amp 0,5 mg/1ml
Wskazania: stan astmatyczny
Działania uboczne: drżenia mięśniowe, bóle głowy, tachykardia, zaburzenia rytmu, pobudzenie, zaburzenia snu, hiperglikemia
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: areosol 0,1- 0,2 mg do 4 x na 24 godziny, dożylnie 0,25-0,5 mg powoli w ciągu 5 min, powtarzane co 4-6 godzin

Propranolol
Postać:
amp 1 mg/1ml
Wskazania: tachykardia zatokowa, migotanie i trzepotanie przedsionków, komorowe zaburzenia rytmu,
Działania uboczne: osłabienie, uczucie zmęczenia, zawroty głowy, nudności, wymioty, biegunka, bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy
Sposób podawania: dożylnie
Dawkowanie: dożylnie 5-10 mg pod kontrolą EKG

Naloxonum
Postać:
amp 0,4 mg/1ml
Wskazania: ostre stany zatruć narkotycznymi lekami p/bólowymi
Działania uboczne: nie występują
Sposób podawania: dożylnie, domięśniowo, podskórnie
Dawkowanie: dożylnie 0,4 mg następna dawka po 5 min, powtarzane 3-4 razy podawać wolno

Phenazolinum
Postać:
amp 100 mg/2ml
Wskazania: obrzęk Quickiego, pokrzywka, świąd, odczyny zapalno-uczuleniowe
Działania uboczne:
zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie, senność, suchość błony śluzowej jamy ustnej i nosa, pobudzenie, drgawki, zaburzenia świadomości
Sposób podawania: domięśniowo
Dawkowanie: domięśniowo 0,1-0,3 g/ 24 godz.

Ketonal
Postać:
amp 100 mg/2ml
Wskazania: lek p.bólowy
Działania uboczne:
zaburzenia ze strony układy pokarmowego, zaparcia, biegunki
Sposób podawania: domięśniowo, dożylnie
Dawkowanie: domięśniowo i dożylnie 100-200 mg

Kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Polopiryna S)
Postać:
tabl 300 mg
Wskazania: stany gorączkowe, przeziębienia, profilaktyka zawału m. sercowego
Działania uboczne:
zaburzenia ze strony układy pokarmowego, uczulenie na salicylany
Sposób podawania: doustnie
Dawkowanie: doustnie po rozpuszczeniu w pół szklanki wody 300-900 mg.

 

Źródło: http://www.ratownik-medyczny.za.pl/farmakologia.htm