FAQ - Zdawania prawo jazdy

Najważniejsze informacje przy zdawaniu prawo jazdy!

 

FAQ-Prawo jazdy

 

Jakie dokumenty są potrzebne do wydania dokumentu prawa-jazdy?

Osoba, która po raz pierwszy stara się o wydanie prawa jazdy za pośrednictwem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (MORD) potrzebuje:

  • Dowód tożsamości (osobisty) potwierdzający miejsce zamieszkanie i dane osobowe
  • Wniosek
  • Pozytywny wynik z egzaminu państwowego dla danej kategorii,
  • Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie (o ile jest ono wymagane) psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
  • Pisemną zgodę rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
  • Wyraźną, kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm zgodnie z wytycznymi

Jakie wytyczne muszą być spełnione aby fotografia została przyjeła?

Fotografia musi przedstawiając osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka zamieszczona jest także w dokumencie potwierdzającymi tożsamość tej osoby.

Jakie dokumenty dodatkowe musi przedstawić osoba która nie ukończyła 18 roku życia?

Musi przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych w tym wypadku.

Co musi spełnić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie prawa jazdy?

Obcokrajowiec który ubiega się o wydanie prawa jazdy powinien dołączyć do wniosku kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) albo zaświadczenia, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

Ile wynoszą opłaty?

140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii AM;
180 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii A1, A2 lub A;
140 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B;
170 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii B1, C1, D1 lub T;
200 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C, D lub B+E;
245 zł – za część praktyczną egzaminu państwowego dla prawa jazdy kategorii C1+E, C+E, D1+E lub D+E;

 

 

Źródło: http://formula-s.com.pl/faq/faq.html

Licencja: Domena publiczna