Dwa Przymierza!

 Gdyby bowiem owo pierwsze (Przymierze) było bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie (Przymierze)!

 

 

Niektórzy mówią, że Stary Zakon nie został zniesiony.

Jednak skoro Stary Zakon nie został zniesiony, to dlaczego nazywamy Go "Starym"?


To może inaczej: Zastąpmy wyraz "Zakon", również bardzo pasującym w tym miejscu wyrazem, "Przymierze".

Zacznę więc od nowa:


Niektórzy mówią, że Stare Przymierze nie zostało zniesione! Dziwne, prawda?! Przecież bardzo dobrze wiesz o tym, że Stare Przymierze, Stara Umowa pomiędzy Panem Bogiem a człowiekiem, została zniesiona a wprowadzone zostało Nowe Prawo. To Nowe Prawo, Nowa Umowa pomiędzy Panem Bogiem a człowiekiem, nazywa się  Nowym Testamentem lub  Nowym Przymierzem!


Zobaczmy co ma do powiedzenia Autor Listu do Hebrajczyków na ten temat:

Zatem niech przemówi ów nieznany pisarz:

 "(1) Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach, (2) jako  sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka. (3) Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto potrzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował. (4) Gdyby więc był na ziemi, to nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień Prawa.

(5) Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, to w ten sposób został pouczony przez Boga. Patrz zaś - mówi - abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze. (6) Teraz zaś otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach.

(7Gdyby bowiem owo pierwsze było bez nagany, to nie szukano by miejsca na drugie/przymierze/. (8) Albowiem ganiąc ich, zapowiada: Oto nadchodzą dni, mówi Pan, a  zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. (9Nie takie jednak przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami, w dniu, gdym ich wziął za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Ponieważ oni nie wytrwali w moim przymierzu, przeto i Ja przestałem dbać o nich, mówi Pan. 

(10Takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela w owych dniach, mówi Pan. Dam prawo moje w ich myśli, a na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą Mi ludem. (11) I nikt nie będzie uczył swojego rodaka ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj Pana! Bo wszyscy Mnie poznają, od małego aż do wielkiego. (12) Ponieważ ulituję się nad ich nieprawością i nie wspomnę więcej na ich grzechy. (13Ponieważ zaś mówi o nowym, pierwsze uznał za przestarzałe; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zniszczenia". 


List do Hebrajczyków 8:1-13, Biblia Tysiąclecia

 

Gdybyś jeszcze miał wątpliwości, to posłuchaj Apostoła Jana: 

 

"(17) Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa".

Ewangelia według Jana 1/17

 

Czytelniku! Zastanów się nad tym, co mówi Autor Listu do Hebrajczyków. Werset nr 7 stwierdza wyraźnie, że gdyby Pierwsze Przymierze "było bez nagany" "to nie szukano by miejsca na drugie". 

 I jeszcze powyżej masz napisane: "Zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe".

 chwilą Śmierci Pana Jezusa na Krzyżu rozerwała się zasłona świątynna... Tak! Oto dokładny moment zniesienia Starego Prawa i zastąpienia Go Przymierzem Nowym!

Jednak za moment dowiesz się rzeczy bardzo ważnej. Okazuje się, że to Nowe Przymierze zawarte pomiędzy Panem Bogiem a ludźmi nie jest takim samym przymierzem  jakie Pan Bóg zawarł z Izraelem, w dniu, gdy ich wziął za rękę, by wyprowadzić ich z ziemi egipskiej. Patrz powyżej! Mówi o tym werset 8 i 9.


Werset 10 ósmego rozdziału Listu do Hebrajczyków stwierdza, że to Nowe Przymierze pomiędzy Panem Bogiem a człowiekiem nie będzie wyryte na Dwóch Tablicach lecz na sercach ludzkich i ich myślach!

 A może zainteresuje Cię werset 13? Mam taką nadzieję! Przecież ten werset mówi wyraźnie, że Pierwsze Przymierze pomiędzy Panem Bogiem a Izraelem jest... przestarzałe! No właśnie!   

 

 Aaa... Na koniec! Czytałeś może kiedykolwiek ten fragment:

 

"(3) Powszechnie o was wiadomo,  żeście listem Chrystusowym  dzięki naszemu posługiwaniu, listem napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego; nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc". 

 

 2 list Apostoła Pawła do Koryntian 3: 3, Biblia Tysiąclecia

 

Hmmm... Ludzie wierzący są Listem Chrystusowym napisanym Duchem Boga Żywego a Ty Adwentysto Dnia Siódmego ciągle opierasz się na Czwartym Przykazaniu z Góry Synaj!


Ludzie wierzący są Listem Chrystusowym napisanym Duchem Boga Żywego a Ty Adwentysto ciągle masz zaufanie do Dwóch Tablic Kamiennych!


Ludzie wierzący są Listem Chrystusowym napisanym Duchem Boga Żywego a Ty... nie wiesz co to znaczy!

 

Do wszystkich:

Kto swoje codzienne życie opiera na "Mojżeszowym" Dekalogu a nie na Dwóch Przykazaniach Miłości, ten za nic ma Krew Syna Bożego przelaną na Krzyżu.


Dekalog i Całe Prawo Zakonu zatwierdzone było krwią zwierzęcia. Nowe Prawo, Prawo zapisane Duchem Boga Żywego na sercach ludzkich, zatwierdzone zostało Krwią Syna Bożego! Ty musisz zdecydować, co ma dla Ciebie większe znaczenie: Krew zwierzęcia czy Krew Zbawiciela!

 

 W tym wyborze może Ci pomóc Pan Jezus, Syn Boga Ojca!

 

Cytaty podałem za Biblią Tysiąclecia ale przecież możesz użyć Biblii Warszawskiej, Brzeskiej... czy jakiejkolwiek innej!