Czy wiemy, jak długo przetrwa Unia Europejska?

Długość trwania złożonej formacji geopolitycznej na kontynencie euroazjatyckim i nad Morzem Śródziemnym na podstawie analizy przypadków historycznych i współczesnych

 

Pobierz PDFIkona PDF

7a5e7a4b9f4e2152c05f7ebc6600a3ad.gif

Próba ustalenia prawidłowości, której podlega długość trwania złożonej formacji geopolitycznej na obszarach zlewiskowych kontynentu euroazjatyckiego i nad Morzem Śródziemnym na podstawie analizy przypadków historycznych i współczesnych

Wprowadzenie — inspiracja 

W 17÷18 (884÷885) numerze z 28 kwietnia÷5 maja AD 2007 Najwyższego Czasu! zo­s­tał opublikowany artykuł dra Wacława Hennela [1] o zależności trwa­łości europejskich państw wielonarodowych od czasu ich powstania. O ist­nie­niu tej zależności też są prze­ko­na­ni zwolennicy założenia Unii Eu­ro­pej­s­kiej i przekonani, że UE już istnieje. Głoszą oni, że wraz z up­ływem czasu kończy się czas państw narodowych, a coraz lepszy staje się czas tworów ponadnarodowych takich jak UE. Hen­nel [1] na podstawie przytoczonych przykładów twierdzi, że jest przeciwnie, państwa wielonarodowe istniały w przesz­łoś­ci, a im później, tym kolejne powstające trwają krócej. Wyciąga stąd wnio­sek, że i ży­wot UE też nie będzie długi.

Opracowanie stara się przedstawić trzeci punkt widzenia.

Zmiany

 

(wartości w latach)  

Opracowanie w odróżnieniu od Hennela [1] nie zajmuje się problemami narodowościowymi. Na analizowane przykłady zostały wybrane złożone (wieloskładnikowe) formacje geopolityczne. Przez złożoność rozumie się tu zbu­do­wanie ze składników zdolnych do samodzielnego istnienia jako państwa lub twory quasi państwowe Opracowanie pomija państwa powstałe ze zjed­no­cze­nia plemion, klanów bądź innych tworów niepaństwowych.

Kandydatury usunięte: Imperium Osmańskie (Tureckie), Imperium Brytyjskie, Zwią­zek Radziecki, Jugosławia.

Określenie obszaru 

Badanie jest prowadzone na obszarze zlewiskowym kontynentu eurazjatyckiego i basenu Morza Śródziemnego. Pominięte są obiekty spoza tego obszaru. Wbrew de­klaracji Hennel [1] włą­czył do swoich rozważań Imperium Brytyjskie niewątpliwie wykraczające zna­cz­nie poza Europę.

Kandydatury zmodyfikowane 

Rzym 

Starożytny Rzym został połączony z Bizancjum.

·     Początek -272 — zajęcie przez Rzymian miast etruskich, zwycięstwo nad Tarentem

·     Koniec 1453 — upadek Konstantynopola.

Wielkie Księstwo Litewskie i Rzeczpospolita Obojga Narodów 

·     Początek 1235 — Mendog, zajęcie posiadłości na Rusi Czarnej i w zach. częś­ci Rusi Białej jeszcze przed zjednoczeniem wszystkich ziem et­ni­cz­nie litewskich, próżnia geopolityczna wytworzona przez ustąpienie Tatarów wessała Litwę na Ruś

·     Koniec 1795 — III rozbiór Polski.

Przypadki dodane 

Persja 

·     Początek -836

·     Koniec -331 — bitwa między miastami Arbelą i Gaugamelą decydująca o losach Persji, w następnym roku zmarł Dariusz i Aleksander Macedoński ogłosił się jego następcą.

Hellenizm 

·     Początek -338 — bitwa pod Cheroneją, J. G. Droysen wyznaczył początek Hellenizmu na ok. -330

·     Koniec -30 — zagarnięcie Egiptu przez Rzym.

Chiny 

·     Początek -221

·     Koniec 2008.

Państwo Franków 

·     Początek 486 — bitwa pod Soissons, wyparcie przez Chlodwiga z pn. Galii jej wiel­ko­rzą­d­cę, wodza rzym. Syagriusza

·     Koniec 843 — rozpad.

Indie 

·     Początek 1451 — koniec dynastii Sajjidów, następców Timura rządzących po podboju mongolskim w 1398

·     Koniec 2008.

Wielkie Cesarstwo 

·     Początek 1797 — traktat pokojowy w Campoformio, na mocy którego Francja zyskała Belgię i decydujący wpływ w pn. Włoszech

·     Koniec 1814.

III Rzesza Niemiecka 

·     Początek 1938 — Anschluß 

·     Koniec 1945.

Zestawienie zbiorcze 

Dane użyte do analizy są przedstawione w tabeli (Tabela 1).

 

 

Forma­c­ja geopolityczna

Po­czą­tek

Ko­niec

Dłu­gość

Data

Wy­da­rze­nie

Data

Wy­da­rze­nie

Persja

-836

 

-331

Bitwa między Arbelą i Gau­ga­me­lą

505

Hellenizm

-338

Bitwa pod Che­ro­ne­ją

-30

Zagarnięcie Egip­tu przez Rzym

308

Rzym

-272

Zajęcie przez Rzy­mian miast et­rus­kich, zwycięż­two nad Ta­ren­tem

1453

Upadek Kons­tan­ty­nopola

1725

Chiny

-221

 

2008

 

2229

Państwo Franków

486

Bitwa pod So­is­sons

843

Rozpad

357

Wiel­kie Księst­wo Li­tew­s­kie i Rzecz­pos­po­li­ta Oboj­ga Na­ro­dów

1235

Mendog, zajęcie posiadłoś­ci na Rusi Czar­nej i w zach. częś­ci Rusi Białej

1795

III rozbiór Polski

560

Indie

1451

Koniec dynastii Sajjidów

2008

 

557

Aust­ro­węg­ry

1526

 

1918

 

392

Wielkie Cesar­s­t­wo

1797

Traktat poko­jo­wy w Cam­po­for­mio

1814

 

17

III Rzesza Niemiecka

1938

An­schluß 

1945

 

7

Tabela 1  Dane użyte do analizy 

 

Dane przedstawione w tabeli (Tabela 1) zostały zobrazowane na wy­k­re­sie (Wyk­res 1).

  

29cca2eac6631a7fcb4fcd67c31700e8.gif

Wyk­res 1  Przedstawienie graficzne zależności czasu trwania od czasu powstania analizowa­nych przypadków


Równanie 

Do danych zostało dopasowane równanie (Równanie 1).

  

e4caea3bb801187f516fa11e2dd39ed9.gif

Równanie 1  Równanie dopasowane do danych wyznaczające czas trwania złożonej formacji geopo­litycznej  od czasu jej powstania , gdzie: f637b2a5f91fc43ff56aeb8d2549dcf1.gif — długość trwania złożonej formacji geopoli­tycznej, 4fcce5725e153c8bb3917eb7274e2520.gif — czas powstania formacji geopolitycznej

Dokładność dopasowania równania (Równanie 1) do danych została sprawdzona metodą wyrównawczą Gaussa najmniejszych kwadratów, stopa odchylenia standardowego wynosi  dcd3a804a1d768b40ef380f521ffcba5.gif, co jest, zważywszy na specyfikę przedmiotu badań, wartością małą, czyli równanie (Równanie 1) jest dobrze dopasowane do danych.

Czas trwania UE 

Jeżeli UE powstanie zgodnie z Deklaracją Berlińską w 2009r., to z praw­do­po­do­bień­stwem nie mniejszym niż 68% przetr­wa 5÷6 lat i rozpadnie się po­mię­dzy latami 2014÷2015.

Najkorzystniej założyć złożoną formację geopolityczną na kontynencie eurazjaty­c­kim jest w roku 2199, długość trwania 10÷13 lat, rozpad w la­tach 2209÷2212.

Podsumowanie 

Opracowanie nie rości sobie pretensji do uznania za ostateczne, czy na­wet precyzyjne, ale może być uznane za etap w badaniu zagadnienia, po którym przyjdą następne, lepiej opisujące rzeczywistość. Problematyka jest tak bardzo interesująca, że należy mieć na­dzieję na znalezienie się chęt­nych badaczy, którzy zechcą ją zgłębiać.

Warszawa, 7 maja 2007÷2 stycznia 2008r.

Literatura

[1]   Hennel Wacław dr, Pełna integracja — zabójcza dla Europy, Najwyższy Czas!, 17÷18 (884÷885), 28 kwietnia÷5 maja 2007r. s. XLVII.

Artykuł został opublokowany w GEOPOLITYKA,GEOGRAFIA WIELKIEJ POLITYKI, BIULETYN NAUKOWO-ANALITYCZNY INSTYTUTU GEOPOLITYKI, NUMER 1(2)/2009, ROK II, ISSN 1899-8216

09a5ae86292dd8754ca17ce4e520542b.jpg

cfa291eeb2870b4dae82e4b6aedba5b3.gif

29d4b2b930b2537bdf8951321b4d2cd0.gif

0b73e88af35e2924bdfa1a16b7735423.gif

59b6392731d0c72ea700a91514099b47.gif

Zobacz też:

6ed80a2b40993f6bb2940c8df04ae947.jpg

 

Źródło: http://grzegorz.rossa.salon24.pl/

Licencja: Creative Commons - użycie niekomercyjne