Co zrobić, aby rozpocząć działalność gospodarczą w Niemczech? cz.1

Jeżeli uprawiasz wolny zawód, wystarczy złożenie wniosku o uzyskanie nip w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę firmy lub miejsce prowadzenia działalności.

 

7657a8f5812dc79cfcf5fe2c70ee3ded.jpg

Swoją działalność musisz zgłosić w urzędzie ds. działalności gospodarczej właściwym ze względu  na planowaną lokalizację siedziby przedsiębiorstwa. Zabierz ze sobą dokument osobisty (paszport lub dowód) i w razie potrzeby odpowiednie zezwolenia Nie zapomnij, że jeśli działalność zamierzasz prowadzić w miejscu zamieszkania, Twoja umowa najmu powinna taką ewentualność przewidywać Spółkę osobową musisz zgłosić wraz ze swoimi wspólnikami,a jeśli zakładasz spółkę kapitałową, musisz przedstawić wyciąg z rejestru handlowego (niem. Handelregister).

Zgłoszenie takie powoduje już automatyczne poinformowanie o fakcie założenia przez Ciebie działalności gospodarczej innych właściwych instytucji, takich jak urząd skarbowy, izbę rzemieślniczą, handlową, branżowy zakład ubezpieczeń (niem. Berufsgenossenschaft) - niezależnie od tego sam musisz zgłosić w tej instytucji rodzaj prowadzonej działalności, liczbę pracowników i datę rozpoczęcia działalności.

Pamiętaj! W Gewerbeamt zgłaszać musisz także wszelkie istotne w Twojej działalności, jak: otwarcie filii zakładu, przeniesienie siedziby formy, zmianę przedmiotu lub rozszerzenie zakresu działalności, postawienie automatów do gier czy zamknięcie działalności. A teraz trochę o cenach :) Zarejestrowanie działalności gospodarczej to koszt ok. 25-50 euro, a wysokość opłaty zależy od gminy.

Wybór formy prawnej dla działalności gospodarczej.

Zakładając działalność w Niemczech, masz do wyboru wiele jej form prawnych. Zastanów się, z której chcesz skorzystać. Możesz założyć przedsiębiorstwo jednoosobowe (niem. Einzelunternehmen), w którego nazwie znajdzie się Twoje nazwisko. Zaletę jest to, że nie potrzebujesz do tego żadnego kapitału początkowego ani wpisu do rejestru handlowego, wystarczy wpis do rejestru działalności gospodarczej i ewentualnie zezwolenie na działalność. Wady? Odpowiadasz przed wierzycielami całym swoim majątkiem.

Jeżeli nie chcesz prowadzić działalności samodzielnie, możesz stworzyć z innymi spółkę osobową, np. spółkę cywilną, spółkę jawną, spółkę komandytową czy spółkę partnerską.

Spółka cywilna (GbR) powstanie automatycznie, jeżeli kilka osób wspólnie podejmie działalność gospodarczą. Choć umowa między wspólnikami nie jest obowiązkowa, zawrzyj ją. W przeciwnym razie obowiązywać Was będą przepisy niemieckiego kodeksu cywilnego. Nie potrzebujesz kapitału początkowego ani wpisu do rejestru handlowego, natomiast każdy ze wspólników osobno musi dokonać wpisu do rejestru działalności gospodarczej. Pamiętać należy także o tym, że jeśli Wasze przedsięwzięcie zanadto się rozrośnie, zmienia się z mocy prawa w spółkę jawną, co powoduje konieczność dokonania wpisu do rejestru handlowego.

Założenie spółki jawnej (OHG) nie wymaga kapitału początkowego, konieczny natomiast jest wpis do rejestru handlowego i zgłoszenie działalności gospodarczej i w razie potrzeby uzyskanie zezwolenia na działalność w danej branży. Razem ze wspólnikami odpowiadać będziesz całym swoim majątkiem.

Kolejnym wariantem spółki jest spółka komandytowa (KG), w której możesz uczestniczyć jako komandytysta lub komplementariusz. Jako komandytysta odpowiadasz finansowo tylko do z góry ustalonej kwoty pieniężnej, za to nie masz możliwości kierowania spółką ani jej reprezentowania. Oba te zadania może pełnić komplementariusz, który odpowiada całym swoim majątkiem. Także tutaj nie jest wymagany kapitał początkowy, wymagane jest natomiast zgłoszenie przez uprawnionego wspólnika spółki do rejestru handlowego oraz zgłoszenie działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz wykonywać wolny zawód, możesz pomyśleć o spółce partnerskiej (PartnG), zbliżonej formą do spółki jawnej. Jej założenie musisz zgłosić w sądzie rejonowym (niem. Amtsgericht). Wspólnicy odpowiadają swoim całym majątkiem z tą różnicą, że możliwe jest obciążenie kosztami tego z partnerów, który z racji swoich kwalifikacji odpowiedzialny jest w spółce za nadzór tej dziedziny jej działalności , w której popełniony został błąd skutkujący odpowiedzialnością odszkodowawczą wobec klienta.

W drugiej części artykułu dowiesz się o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, spółce akcyjnej oraz o podatkach obowiązujących w Niemczech.

---

Kursy internetowe