JustPaste.it

The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West

The climate catastrophe in Asia and Africa is fast approaching the West

 

The climate catastrophe in Asia, Africa, which I predicted many years ago, is fast approaching. My work published online warned of an impending regional climate catastrophe and proposed countermeasures to avoid its consequences. So far, my work has been overlooked by Western elites, but now the time of truth is coming, who was right?

Are Western scientists deceiving public opinion with the vision of man's disastrous impact on the climate, or Bogdan Jacek Góralski describing the Earth's climate mechanism driven by the variable gravitational influence of the Solar System???

And what will you Western elite do now to prevent the effects of mass migrations of people from Asia and Africa to the West? Is this what I have been proposing for several years in my online publications?

Warsaw, May 14, 2024, 9:33 am Bogdan Jacek Góralski

 

 

Katastrofa klimatyczna w Azji, Afryce zbliża się wielkimi krokami do Zachodu

 

Katastrofa klimatyczna w Azji,Africa,  którą przewidziałem kilkanaście lat temu zbliża się wielkimi krokami. Moje prace opublikowane w Internecie ostrzegały przed nadchodzącą regionalną klimatyczną katastrofą  i proponowały kroki zaradcze dla uniknięcia jej skutków. Jak do tej pory moje prace były pomijane przez zachodnie elity, ale teraz nadchodzi czas prawdy, kto miał rację?

Czy zachodni naukowcy oszukujący opinię publiczną wizją zgubnego wpływu człowieka na klimat,  czy Bogdan Jacek Góralski opisujący mechanizm klimatyczny Ziemi kierowany przez zmienny grawitacyjny wpływ Układu Słonecznego ???

I co teraz zrobisz zachodnia elito dla zapobieżenia skutkom masowych migracji ludności Azji, Afryki  na Zachód? Czy to co proponuję od kilkunastu lat w moich internetowych publikacjach?

Warszawa, dnia 14 maja 2024, godzina 9:33          Bogdan Jacek Góralski

 

Asia is boiling. What will we do if millions of people stand at the borders?

Public 

Asia is boiling. What will we do if millions of people stand at the borders?

A very severe heat wave is currently passing through Southeast Asia. Record temperatures are recorded almost every day. It got so hot in the Philippines and Bangladesh that schools were closed. It couldn't have been otherwise, because in Manila it was almost 30 degrees Celsius even at night. Heat waves are becoming a new norm in this part of the world. And experts announce that if the situation worsens, we will feel it too.

https://www.onet.pl/informacje/smoglabpl/azja-wrze-co-zrobimy-jezeli-miliony-ludzi-stana-na-granicach/dpv8sz3,30bc1058 

Azja wrze. Co zrobimy, jeżeli miliony ludzi staną na granicach?

Przez południowo-wschodnią Azję przechodzi właśnie bardzo ostra fala upałów. Rekordowe temperatury są rejestrowane niemal każdego dnia. Na Filipinach i w Bangladeszu zrobiło się tak gorąco, że zamknięto szkoły. Nie mogło być inaczej, bo w Manili nawet w nocy było prawie 30 st. C. Fale upałów stają się w tym rejonie świata nową normą. A eksperci zapowiadają, że jeżeli sytuacja będzie się pogarszać, odczujemy to i my.

 

 

https://www.onet.pl/informacje/smoglabpl/azja-wrze-co-zrobimy-jezeli-miliony-ludzi-stana-na-granicach/dpv8sz3,30bc1058 

124 visits · 1 online
© 2024 JustPaste.it