JustPaste.it

The future of Russia and the Slavs.

We need an agreement of the Slavs based on Christ and freedom, so that the American and European elites cannot set us on against each other. Slavic culture is needed by the world.

 

The future of Russia and the Slavs.

 

Author Bogdan Goralski

bogdangoralski@wp.pl 

 

The effect of the Bolshevik revolution, which was led mostly by Jews, was the murder of the indigenous Russian elites and about 15 million of the best Russian farmers during dekulakization and forced collectivization. It was the largest planned and executed genocide of the 20th century.

All this happened in the name of Karl Marx's social theory, which, as I show in my book, Man and Climate was partly fake. About 20 million Russians were murdered in the name of false Jewish ideology. With the help of this ideology, an attempt was made to build a paradise on Earth, a Bolshevik state in which almost all the achievements of human civilization were rejected. When building from scratch, you need to know where you are going, you need to have knowledge. Neither Marx nor his followers had this knowledge.

Without knowing where you are going, it is difficult to build a stable state. The Soviet Union collapsed and with it Jewish dreams of a carefree life. What remains of the Soviet Union, from which many Jews left for Israel in the 1990s, is the Russian state built on the ruins of the Soviet empire. It struggles with an inefficient social system, inefficient industry and agriculture. The largest state on Earth requires reforms to ensure a peaceful existence for the Russian nation. These reforms should consist in returning to the past, which was destroyed by the Bolshevik revolution. A self-government structure should be created based on the old obszcziny and the new non-hereditary nobility supported by a business and scientific center owned by the all Russian community. The ideology of the new Russia will be based on the teachings of Jesus Christ. Based on such principles, the Russian state will become home to hundreds of millions of Asians who work with their work they will build prosperity for themselves and for the oppressed Russians. For this to happen, the aggression in international relations that prevents Russia from building a just state must cease. This aggression is controlled by the female mafia, led by Jewish women whose goal is world domination. States like Russia run by men are the enemy of the female mafia.

American and European elites want to destabilize Russia in order to bring order there based on their soulless principles. To achieve these goals, they set the Slavs on each other. There must be an agreement between the Slavs that will save the greatest Slavic state and use the entire culture of the Slavic nations for the prosperity of the world.

Jakuszowice, August 5, 2014, 4:30 am Bogdan Jacek Góralski

science
1,576 visits 1 online

 

Trzeba porozumienia Słowian opartego na Chrystusie i wolności, po to aby elity amerykańskie i europejskie nie mogły szczuć nas na siebie. Kultura Słowian jest potrzebna światu

 

Przyszłość Rosji i Słowian.

Autor Bogdan Góralski

bogdangoralski@wp.pl 

Efektem rewolucji bolszewickiej, którą kierowali w większości Żydzi, było wymordowanie elit rdzennie rosyjskich oraz około 15 milionów najlepszych rolników rosyjskich podczas rozkułaczania i przymusowej kolektywizacji. Było to największe zaplanowane i wykonane ludobójstwo w XX wieku.

Wszystko to stało się w imię teorii społecznej Karola Marksa, która, jak wykazuję w książce pt. Człowiek i klimat, była fałszywa. Wymordowano około 20 milionów Rosjan w imię fałszywej żydowskiej ideologii. Przy pomocy tej ideologii próbowano zbudować raj na Ziemi, bolszewickie państwo, w którym odrzucono prawie cały dorobek ludzkiej cywilizacji. Budując od nowa trzeba wiedzieć dokąd się zmierza, trzeba mieć wiedzę. Tej wiedzy nie mieli ani Marks ani jego naśladowcy.

Nie wiedząc dokąd się zmierza, trudno jest zbudować stabilne państwo. Związek Radziecki upadł a wraz z nim żydowskie marzenia o beztroskim życiu. Po Związku Radzieckim, z którego wielu Żydów wyjechało w latach 90.XX wieku do Izraela, pozostało państwo rosyjskie zbudowane na gruzach  imperium sowieckiego. Boryka się ono z niesprawnym systemem społecznym, niesprawnym przemysłem i rolnictwem. Największe państwo na Ziemi wymaga reform aby zapewniło spokojny byt narodowi rosyjskiemu. Reformy te powinny polegać na powrocie do przeszłości, którą zniszczyła rewolucja bolszewicka. Powinna powstać struktura samorządowa oparta na dawnych obszczinach i nowej niedziedzicznej szlachcie wspomagana przez, będące własnością społeczną,  centrum biznesowo-naukowe. Ideologia nowej Rosji będzie oparta na naukach Jezusa Chrystusa. Oparte na takich zasadach państwo rosyjskie stanie się domem dla setek milionów Azjatów, którzy swoją pracą

zbudują pomyślność dla siebie i dla uciemiężonych Rosjan. Aby to się stało musi ustać agresja w stosunkach międzynarodowych uniemożliwiająca Rosji zbudowanie sprawiedliwego państwa.

Elity amerykańskie i europejskie chcą zdestabilizować Rosję aby zaprowadzić tam porządek oparty na swoich bezdusznych zasadach. Dla osiągnięcia tych celów szczują Słowian na siebie. Agresja ta jest sterowana przez kobiecą mafię, kierowaną przez Żydówki, których celem jest władza nad światem. Państwa takie jak Rosja kierowane przez mężczyzn są dla kobiecej mafii wrogiem.  Musi powstać porozumienie Słowian, które ocali największe słowiańskie państwo i wykorzysta całą kulturę narodów słowiańskich dla pomyślności świata.

Jakuszowice, 5 sierpnia 2014, godzina 4:30    Bogdan Jacek Góralski

 

Sources of Russophobia

 

Fear of punishment for overt aggression or unavailability of a source of frustration are moderators that inhibit aggression. Such intermediary variables may also explain the often observed phenomenon of "displaced" aggression - from a source of frustration to a more accessible or less fearful target. (Krahe 2005:38).

The difficulties of life in Poland, resulting from the lack of knowledge among the lying elites who are unable to prevent it, cause increasing social aggression. Due to ignorance about the mechanisms of democracy and propaganda, contemporary Polish society is unable to free itself from the elites imposed by the interests of foreign countries. As dissatisfaction with life's difficulties continues, so does the aggression that the current Polish elites skillfully direct with the help of their power over the publishers nd media. Because the Polish lying elites are practically irremovable, there is a phenomenon of aggression displaced to the target suggested by the propaganda  controlled by the lying elite's. This target of displaced aggression is Russia and the Russians. It also results from historical and cultural events. After all, Russia led the partitions and then imposed it on Poland communist system. Polish lying elites have questioned the undoubted achievements of the communist system in the country's infrastructural development. In addition, in Russian society male dominate, and in Poland Polish women are in power now and have dominating positions. Wee need Polish males that  rulling the Poland. We need modern feudal system in Poland. Besides, the Russians now arouse less fear because we are defended by NATO and the USA. All this causes a lack of respect among Poles for Russia and Russians, but in the end  we should admire them. After all, they created and they are defending the largest country on Earth in terms of area, and this is admirable. The Russian policy and mentality of the Russian people probably stem from the existence of a huge state and the need to defend it. This is why the Russian economy is dominated by the arms sector and why Russians cultivate military traditions.

The world's lying elites steer the displaced aggression of their societies by sustaining international conflicts that distract attention from the systemic difficulties of free market economies.

It is the control of displaced aggression directed at foreign targets and inducing the feeling of being threatened by an external enemy that protects them against an internal revolution. Within Western countries last a systematic concentration of ownership in the hands of a small group of people. This limits free competition that kills human entrepreneurship, which is the engine of economic and cultural progress. In order to prevent this, the principle of inheritance of property by the society from which the entrepreneurial individual arose must be introduced. This will prevent the accumulation of ownership concentration and will energize youth enterpreners and the global economy. This principle of inheritance by the local community was characteristic of the Slavic nations that cultivated it, and now it needs to be disseminated in the world. The principle of inheritance of property by the local community will change the world. Let us introduce this, and then new progressive elites will arise all over the world and the longed-for peace will prevail.

Jakuszowice, on August 11, 2014, Bogdan Góralski

Literature:

Krahé, Barbara (2005), Aggression, Translated by Jacek Suchodolski, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Źródła rusofobii

To sterowanie agresją przemieszczoną i wywoływanie uczucia zagrożenia zewnętrznym wrogiem zabezpiecza łże elity przed wewnętrzną rewolucją, która niewątpliwie szybko nadciąga.

To sterowanie agresją przemieszczoną i wywoływanie uczucia zagrożenia zewnętrznym wrogiem zabezpiecza łże elity przed wewnętrzną rewolucją, która niewątpliwie szybko nadciąga.

 

Źródła rusofobii

. Strach przed karą za jawną agresję lub niedostępność źródła frustracji są moderatorami hamującymi agresję. Takie zmienne pośredniczące mogą również wyjaśniać obserwowane często zjawisko agresji ” przemieszczonej ”- ze źródła frustracji na cel bardziej dostępny lub budzący mniejszy lęk. (Krahé 2005:38).

Trudności życia w Polsce, wynikające z braku wiedzy u elit nie potrafiących temu zapobiec, powodują narastającą agresję społeczną. Z uwagi na niewiedzę  o mechanizmach demokracji i propagandy, społeczeństwo Polski współczesnej nie potrafi uwolnić się od narzuconych  interesami obcych państw elit. Ponieważ niezadowolenie z trudności życiowych trwa, trwa również agresja, którą obecne polskie elity umiejętnie kierują przez władzę nad publikatorami. Ponieważ elity polskie są praktycznie nieusuwalne, występuje zjawisko agresji przemieszczonej na cel podpowiedziany przez publikatory sterowane przez łże elity. Tym celem agresji przemieszczonej jest Rosja i Rosjanie. Wynika to też z zaszłości historycznych i kulturowych. Rosja kierowała przecież zaborami a potem narzuciła Polsce

system komunistyczny. Łże elity polskie zakwestionowały niewątpliwe osiągnięcia ustroju komunistycznego w rozwoju infrastrukturalnym kraju. Poza tym w społeczeństwie rosyjskim dominują mężczyźni a w polskim kobiety są równoprawne. Rosjanie poza tym budzą obecnie mniejszy lęk bowiem broni nas NATO i USA. Wszystko to powoduje brak szacunku u Polaków do Rosji i Rosjan a przecież powinniśmy ich podziwiać. Stworzyli  i obronili przecież największe obszarowo państwo na Ziemi i jest to godne podziwu. Rosyjska polityka i mentalność narodu rosyjskiego prawdopodobnie wynika z faktu istnienia ogromnego państwa  i z konieczności jego obrony. To dlatego w gospodarce Rosji dominuje sektor zbrojeniowy a Rosjanie kultywują tradycje wojskowe.

Światowe łże elity sterują agresją przemieszczoną swoich społeczeństw podtrzymując konflikty międzynarodowe, które odwracają uwagę od systemowych trudności wolnorynkowych gospodarek.

To sterowanie agresją przemieszczoną skierowaną na cele zagraniczne  i wywoływanie uczucia zagrożenia zewnętrznym wrogiem zabezpiecza ich przed wewnętrzną rewolucją. Wewnątrz ich krajów następuje  systematyczna koncentracja własności w rękach małej grupy ludzi. Ogranicza to wolną konkurencję zabijającą ludzką przedsiębiorczość będącą motorem postępu gospodarczego i kulturowego. Żeby temu zapobiec trzeba wprowadzić zasadę dziedziczenia własności przez społeczeństwo z którego wyrosła przedsiębiorcza jednostka. Zapobiegnie to narastaniu koncentracji własności i zdynamizuje młodzież do działania oraz światową gospodarkę. Taka zasada dziedziczenia przez lokalną społeczność była charakterystyczna dla kultywujących ją  narodów słowiańskich i teraz trzeba ją upowszechnić na świecie. Zasada dziedziczenia własności przez lokalną społeczność  odmieni świat. Wprowadźmy ją a powstaną wtedy na całym świecie nowe postępowe elity i zapanuje upragniony pokój.

Jakuszowice, dnia 11 08 2014 rok                                                                   Bogdan Góralski

Literatura:

Krahé Barbara (2005), Agresja, Przekład Jacek Suchodolski, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

36 visits · 1 online