JustPaste.it

Nakhon Accounting Support บริษัทฯ

Nakhon Accounting Support บริษัทฯ ของเรา ไม่เพียงแต่เป็นบริษัทรับทำบัญชี แต่การให้บริการของเรายังเน้นไปที่การให้คำปรึกษาอย่างผู้เชี่ยวชาญและมีความเป็นกันเอง เข้าใจสภาพธุรกิจ และสามารถแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา เป็นเพื่อคู่คิดที่เข้าใจและพร้อมจะเติบโตไปกับธุรกิจของคุณ เพราะบัญชีที่ดี ต้องไม่เป็นเพียงแค่องค์กรหรือแผนกที่รับเอกสารมาบันทึกและส่งตามกำหนดได้เท่านั้น แต่ต้องสามารถวิเคราะห์ อธิบาย และสรุปข้อมูลทางการเงิน พร้อมกับให้คำปรึกษาถึงความเสี่ยง ปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เพื่อให้ผู้บริหารได้นำข้อมูลไปพิจารณาและพัฒนาองค์กรให้เติบโตได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน บริการเบื้องต้นของเรา มีหลากหลายบริการ ไม่ว่าจะเป็น จดทะเบียนบริษัท ,จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด ,จดทะเบียนพาณิชย์ , รับทำบัญชี/บันทึกบัญชี วางระบบบัญชี , ตรวจสอบบัญชี , ตรวจสอบภายใน , วางระบบองค์กร เช่น วงจรรายรับ รายจ่าย เอกสาร บุคคลากร เป็นต้น , วางแผนและบริหารภาษีอากร , จดทะเบียนเลิกบริษัทจำกัด/ห้างหุ้นส่วนจำกัด และให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการธุรกิจ และจัดหาแหล่งเงินทุนให้บริการด้วยความชำนาญ ในราคาที่คุณพอใจ ซึ่งประเภทของธุรกิจที่รับให้บริการ ได้แก่ ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจให้บริการ นำเข้า-ส่งออกสินค้า ผลิตหรืออุตสาหกรรม ซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิง และธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น แต่ละบริการของเรา หลักๆมีรายละเอียดดังนี้ 1. รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน(จนเสร็จสิ้น อัตราค่าบริการ 5,000 บาท)ㆍบริการจองชื่อนิติบุคคลㆍบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดㆍบริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ(อัตราค่าบริการ 3,500บาท)บริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรบริการจัดเตรียมแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์บริการรับส่งเอกสาร2. รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จำกัด(จนเสร็จสิ้น อัตราค่าบริการ 5,000 บาท)ㆍบริการจองชื่อนิติบุคคลㆍบริการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิㆍบริการขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรㆍบริการจัดเตรียมแบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์ㆍ บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์ㆍ บริการรับส่งเอกสาร3. รับแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนต่างๆ เช่น เพิ่มวัตถุประสงค์ แก้ไขสัญญา หรือ รายการเพิ่ม/ลดกรรมการบริษัทเป็นต้น(อัตราค่าบริการเปลี่ยนแปลงตามรายการที่ปรับเปลี่ยน) หรือจะเป็น รับสอบบัญชี สอบบัญชีนครพนม ท่านที่มีความสนใจใช้บริการทางด้านงานสอบบัญชีของเรา สามารถติดต่อมายังผู้ดูแลเพื่อสอบถามราคาได้เป็นการส่วนตัว เนื่องจากทางบริษัทของเราสามารถแนะนำผู้สอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีภาษีที่เหมาะสมต่อธุรกิจของท่าน ทั้งทางด้านความชำนาญ คุณภาพของงาน และราคา เพื่อให้เป็นไปตามหลักการประเมินราคาที่เหมาะสม ดังนั้น ทางผู้ดูแลอาจทำการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของท่านผู้สนใจ เพื่อประเมินปริมาณของงาน และระยะเวลาที่ต้องใช่ในการตรวจสอบกิจการของท่าน และให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รับรองทั่วไป บริการที่ท่านจะได้รับㆍ รายงานของผู้สอบบัญชีㆍการตรวจสอบบัญชีหรืองบการเงินจากผู้สอบบัญชี/ผู้สอบบัญชีภาษีรับอนุญาติงบการเงินภายหลังการตรวจสอบบริการยื่นงบการเงินพร้อมการจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงิน นำส่งต่อกระทวงพาณิชย์ และกรมสรรพากร