ch 6
13 ὅτι ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν καὶ ἕως μεγάλου πάντες συνετελέσαντο ἄνομα, ἀπὸ ἱερέως καὶ ἕως ψευδοπροφήτου πάντες ἐποίησαν ψευδῆ.

ch 33 (MT 26:7)
7 καὶ ἤκουσαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ψευδοπροφῆται καὶ πᾶς ὁ λαὸς τοῦ Ιερεμιου λαλοῦντος τοὺς λόγους τούτους ἐν οἴκῳ κυρίου.
So the priests and the prophets and all the people heard Jeremiah speaking these words in the house of the Lord.

8 καὶ ἐγένετο Ιερεμιου παυσαμένου λαλοῦντος πάντα, ἃ συνέταξεν αὐτῷ κύριος λαλῆσαι παντὶ τῷ λαῷ, καὶ συνελάβοσαν αὐτὸν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ψευδοπροφῆται καὶ πᾶς ὁ λαὸς λέγων Θανάτῳ ἀποθανῇ,
Now it came to pass, when Jeremiah had made an end of speaking all that the Lord had commanded him to speak unto all the people, that the priests and the prophets and all the people took him, saying, Thou shalt surely die.

9* ὅτι ἐπροφήτευσας τῷ ὀνόματι κυρίου λέγων ῞Ωσπερ Σηλωμ ἔσται ὁ οἶκος οὗτος, καὶ ἡ πόλις αὕτη ἐρημωθήσεται ἀπὸ κατοικούντων· καὶ ἐξεκκλησιάσθη πᾶς ὁ λαὸς ἐπὶ Ιερεμιαν ἐν οἴκῳ κυρίου.
Why hast thou prophesied in the name of the Lord, saying, This house shall be like Shiloh, and this city shall be desolate without an inhabitant? And all the people were gathered against Jeremiah in the house of the Lord.

10* Καὶ ἤκουσαν οἱ ἄρχοντες Ιουδα τὸν λόγον τοῦτον καὶ ἀνέβησαν ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέως εἰς οἶκον κυρίου καὶ ἐκάθισαν ἐν προθύροις πύλης κυρίου τῆς καινῆς.
When the princes of Judah heard these things, then they came up from the king's house unto the house of the Lord, and sat down in the entry of the new gate of the Lord's house.

11 καὶ εἶπαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ ψευδοπροφῆται πρὸς τοὺς ἄρχοντας καὶ παντὶ τῷ λαῷ Κρίσις θανάτου τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ, ὅτι ἐπροφήτευσεν κατὰ τῆς πόλεως ταύτης, καθὼς ἠκούσατε ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.
Then spake the priests and the prophets unto the princes and to all the people, saying, This man is worthy to die; for he hath prophesied against this city, as ye have heard with your ears.

16 καὶ εἶπαν οἱ ἄρχοντες καὶ πᾶς ὁ λαὸς πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ πρὸς τοὺς ψευδοπροφήτας Οὐκ ἔστιν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ κρίσις θανάτου, ὅτι ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐλάλησεν πρὸς ἡμᾶς.
Then said the princes and all the people unto the priests and to the prophets; This man is not worthy to die: for he hath spoken to us in the name of the Lord our God.

ch 34 MT 27
-- NB addressed to Thus saith the Lord to me; Make thee bonds and yokes, and put them upon thy neck, And send them to the king of Edom, and to the king of Moab, and to the king of the Ammonites, and to the king of Tyrus, and to the king of Zidon, by the hand of the messengers which come to Jerusalem unto Zedekiah king of Judah;

9 καὶ ὑμεῖς μὴ ἀκούετε τῶν ψευδοπροφητῶν ὑμῶν καὶ τῶν μαντευομένων ὑμῖν καὶ τῶν ἐνυπνιαζομένων ὑμῖν καὶ τῶν οἰωνισμάτων ὑμῶν καὶ τῶν φαρμάκων ὑμῶν τῶν λεγόντων Οὐ μὴ ἐργάσησθε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος·
9 Therefore hearken not ye to your prophets, nor to your diviners, nor to your dreamers, nor to your enchanters, nor to your sorcerers, which speak unto you, saying, Ye shall not serve the king of Babylon:
10 For they prophesy a lie unto you, to remove you far from your land; and that I should drive you out, and ye should perish.
11 But the nations that bring their neck under the yoke of the king of Babylon, and serve him, those will I let remain still in their own land, saith the Lord; and they shall till it, and dwell therein.


ch 35 (MT 28:1)
1-2 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει Σεδεκια βασιλέως Ιουδα ἐν μηνὶ τῷ πέμπτῳ εἶπέν μοι Ανανιας υἱὸς Αζωρ ὁ ψευδοπροφήτης ὁ ἀπὸ Γαβαων ἐν οἴκῳ κυρίου κατ᾽ ὀφθαλμοὺς τῶν ἱερέων καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ λέγων 2Οὕτως εἶπεν κύριος Συνέτριψα τὸν ζυγὸν τοῦ βασιλέως Βαβυλῶνος·
And it came to pass the same year, in the beginning of the reign of Zedekiah king of Judah, in the fourth year, and in the fifth month, that Hananiah the son of Azur the [pseudo]prophet, which was of Gibeon, spake unto me in the house of the Lord, in the presence of the priests and of all the people, saying,
...

15 Then said the prophet Jeremiah unto Hananiah the prophet, Hear now, Hananiah; The Lord hath not sent thee; but thou makest this people to trust in a lie.
16 Therefore thus saith the Lord; Behold, I will cast thee from off the face of the earth: this year thou shalt die, because thou hast taught rebellion against the Lord.
17 So Hananiah the prophet died the same year in the seventh month.

 

ch 36 (MT 29:1)
1 Καὶ οὗτοι οἱ λόγοι τῆς βίβλου, οὓς ἀπέστειλεν Ιερεμιας ἐξ Ιερουσαλημ πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἀποικίας καὶ πρὸς τοὺς ἱερεῖς καὶ πρὸς τοὺς ψευδοπροφήτας ἐπιστολὴν εἰς Βαβυλῶνα τῇ ἀποικίᾳ καὶ πρὸς ἅπαντα τὸν λαὸν
Now these are the words of the letter that Jeremiah the prophet sent from Jerusalem unto the residue of the elders which were carried away captives, and to the priests, and to the prophets, and to all the people whom Nebuchadnezzar had carried away captive from Jerusalem to Babylon;

8 ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος Μὴ ἀναπειθέτωσαν ὑμᾶς οἱ ψευδοπροφῆται οἱ ἐν ὑμῖν, καὶ μὴ ἀναπειθέτωσαν ὑμᾶς οἱ μάντεις ὑμῶν, καὶ μὴ ἀκούετε εἰς τὰ ἐνύπνια ὑμῶν, ἃ ὑμεῖς ἐνυπνιάζεσθε,
8 For thus saith the Lord of hosts, the God of Israel; Let not your prophets and your diviners, that be in the midst of you, deceive you, neither hearken to your dreams which ye cause to be dreamed.
9 For they prophesy falsely unto you in my name: I have not sent them, saith the Lord.

 

Since the problem is consituted by the definition of false prophets, one needs first of all to consider the passages where this definition occurs. Indeed, the expression is employed in the LXX: Jer 6:13, 33:7 (MT 26:7), 33:8 (MT 26:8), 33:11 (MT 26:11), 33:16, 34:9, 35:1 (MT 28:1), 36:1 (MT 29:1), 36:8 (MT 29:8), Zech 13:2. The usage of ψευδοπροφήτης in the LXX is self-explanatory because it refers to prophets whose context depicts them negatively: - in Jer 6:13 the term prophet occurs just once in a negative context; - in Jer 33 (TM 26) the term recurs in vv. 5, 7, 8, 11, 16: in v. 5 the sense is favourable and so is translated as προφήτης; in the remaining vv. the context is negative and is therefore translated as ψευδοπροφήτης; 15 For example: L.L. Grabbe, Priest, Prophets, Diviners, Sages. A Socio Historical Study of Religious Specialists in Ancient Israel (Valley Forge, Penns.: Trinity Press International, 1995); H.J. Hermisson, Kriterien wahrer und falscher Prophet im AT: Zur Auslegung von Jer 23,16-22 und Jer 28,8-9, ZThK 92 (1995), pp ; J. Hill, The Book of Jeremiah MT and Early Second Temple Conflicts about Prophets and Prophecy, AustrBiblRev 50 (2002), pp ; J. Asurmendi, Profetas buenos y malos, verdaderos y falsos, in Id. (coord.), Jeremías, ResBíbl 37 (2003), p ; A. Osuji, Jer 28 (MT) and the Question of Prophetic Authenticity (From the Ideological to the Narratological), EstBíb 63 (2005) ; Id., True and False Prophecy in Jer (MT). Thematic and Lexical Landmarks, EphTheolLov 82 (2006), pp ; Id., Where is the Truth? Narrative Exegesis and the Question of True and False Prophecy in Jeremiah (Leuven - Paris - Walpole: Peeters Publishers, 2010). 16 Catastini, Profeti e tradizione, pp Catastini.indd /12/ :25:01