Resi Tanggal: 07/04/2018
1. 000140033077 Bayu Eka Syahputra
2. 000140033078 Annisa Wulandari
3. 000140033178 Unezz (jne)
4. 000140033179 Azizul Pane (jne)
5. 000140033180 Vinna Andriyani(jne)
6. 000140033181 Dita (jne)
7. 000140033182 Yosi Handayani (jne)
8. 000140033183 Rahma Yunita (jne)
9. 000140033184 Meti Dwi Anggra(jne)
10. 000140033185 Lely (jne)
11. 000140033186 Kholizah Aryati(jne)
12. 000140033187 Diana Trie Arth(jne)
13. 000140033188 Shella (jne)
14. 000140033189 Ardina (jne)
15. 000140033190 Yanti Nurhayati(jne)
16. 000140033191 Fuliyanti (jne)
17. 000140033192 Shopwati (jne)
18. 000140033193 Rusli Bage(jne)
19. 000140033194 Eli Azizah (jne)
20. 000140033195 Kemas Ahmad Isw(jne)
21. 000140033196 Febry Liestyawa(jne)
22. 000140033197 Erna Mustikasar(jne)
23. 000140033198 Maslakha (jne)
24. 000140033199 Danis Susan(jne)
25. 000140033200 Siti Nurfadilah(jne)
26. 000140033201 Raka Salsabila (jne)
27. 000140033202 Santi Novita Sa(jne)
28. 000140033203 Nuroktaviana (jne)
29. 000140033204 Sudarmadi (jne)
30. 000140033205 Kanti Rahayu (jne)
31. 000140033206 Dika Nur Listia(jne)
32. 000140033207 Mamah Ratu Pk A(jne)
33. 000140033208 Rosi Nur Amalia(jne)
34. 000140033209 Eka Nur Aini (jne)
35. 000140033210 Yusni Khairunni(jne)
36. 000140033211 Shintya (jne)
37. 000140033212 Desi Ria Andria(jne)
38. 000140033213 Azizul Pane (jne)
39. 000140033214 Nabila Nopriyan(jne)
40. 000140033215 Eka Hardiyani (jne)
41. 000140033216 Vika (jne)
42. 000140033217 Rizka Amalia Na(jne)
43. 000140033218 Haris Handika (jne)
44. 000140033219 Nurul Ary (jne)
45. 000140033220 Afrina Nova Pra(jne)
46. 000140033221 Ayu Putriani (jne)
47. 000140033222 Naharia (jne)
48. 000140033223 Ibu Upi
49. 000140033224 Rapi Yuli Safit(jne)
50. 000140033225 Nurul Dina Isla(jne)
51. 000140033226 Ayu Hariza (jne)
52. 000140033227 Olga Utami Putr(jne)
53. 000140033228 Heri Supriyanto(jne)
54. 000140033229 Lena(jne)
55. 000140033230 Mella (jne)
56. 000140033231 Hendri Dunan (jne)
57. 000140033232 Hikmah (jne)
58. 000140033233 Ning Navisa(jne)
59. 000140033234 Jamilah (jne)
60. 000140033235 Meiliyani Rusni(jne)
61. 000140033236 Novi (jne)
62. 000140033237 Nurasiah Jamil (jne)
63. 000140033238 Edi Suherman (jne)
64. 000140033239 Riza Puspita (jne)
65. 000140033240 Icha Cahyani (jne)
66. 000140033241 Aisyah Shinta (jne)
67. 000140033242 Nisa Nur Adha (jne)
68. 000140033243 Eli Noviasari (jne)
69. 000140033244 Kasmawati (jne)
70. 000140033245 Ema Rauli Sinag(jne)
71. 000140033246 Novia (jne)
72. 000140033247 Shela (jne)
73. 000140033248 Ibu Evi (jne)
74. 000140033249 Devi Yulianti (jne)
75. 000140033250 Ibrahim Mail (jne)
76. 000140033251 Wiwik (jne)
77. 000140033252 Eiza Siregar(jne)
78. 000140033253 Okta (jne)
79. 000140033254 Ratna Puspita (jne)
80. 000140033255 Fitri Indriani (jne)
81. 000140033256 Zainul Arifin (jne)
82. 000140033257 Mey Riskiah (jne)
83. 000140033258 Elsa Amelia (jne)
84. 000140033259 Neneng Juliah K(jne)
85. 000140033260 Raisa Fitriyant(jne)
86. 000140033261 Rudi Prima (jne)
87. 000140033262 Nadia Fitriyah(jne)
88. 000140033263 Mery Ella (jne)
89. 000140033264 Agnissaragih (jne)
90. 000140033265 Deswita Sundaya(jne)
91. 000140033267 Larassanti (jne)
92. 000140033268 Dinda Rizkia (jne)
93. 000140033269 Mardiatul Hasan(jne)
94. 000140033270 Nursaadah (jne)
95. 000140033271 Ika Shahab (jne)
96. 000140033272 Iyang Anggai (jne)
97. 000140033273 Rini Suryani (jne)
98. 000140033274 Destiar Ulfa Y (jne)
99. 000140033275 Karlina (jne)
100. 000140033276 Nilam (jne)
101. 000140033277 Mega Purnama (jne)
102. 000140033278 Sunari (jne)
103. 000140033279 Imrawati(jne)
104. 000140033280 Risa P (jne)
105. 000140033281 Moh Arafah(jne)
106. 000140033282 Misdaniawan (jne)
107. 000140033283 Shintya Syaputr(jne)
108. 000140033284 Ade Amelia Sahe(jne)
109. 000140033285 Indah (jne)
110. 000140033286 Reiza Arysti El(jne)
111. 000140033287 Rifa (jne)
112. 000140033288 Devi Aratni (jne)
113. 000140033289 Suwardi (jne)
114. 000140033290 Bu Tati (jne)
115. 000140033291 Nur Izna Ramadh(jne)
116. 000140033292 Nopita O(jne)
117. 000140033293 Aveta Siti H(jne)
118. 000140033294 Irma Prima (jne)
119. 000140033295 Dila Titi(jne)
120. 000140033296 Ria Vitaloca
121. 000140033297 Ahmad Munandar
122. 000140033298 Herni Rianti (jne)
123. 000140033299 Mia Marlina
124. 000140033300 Qejuliana
125. 000140033301 Umi
126. 000140033302 Yanti
127. 000140033303 Novha Oktafiani
128. 000140033304 Thia Rianda
129. 000140033305 Rindi Wulandari
130. 000140033306 Rifa Mutarifarunnisa
131. 000140033307 Vee
132. 000140033308 Qejuliana
133. 000140033309 Hilda Umammi
134. 000140033310 Tri Fitria N
135. 000140033311 Elmi F
136. 000140033312 Wiyar Asih
137. 000140033313 St Rahmah
138. 000140033314 Sabila Dinar
139. 000140033315 Dhea
140. 000140033316 Rina Munzir
141. 000140033317 Rita Amelia
142. 000140033318 Laelatun Nisa
143. 000140033319 Bp Abdul Manap
144. 000140033320 Isni Junarsih
145. 000140033321 Indah Purwanti
146. 000140033322 Eka Pujianti
147. 000140033323 Fadhillah Asila(jne)
148. 000140033324 Nurlailah
149. 000140033325 Nelly Solihati
150. 000140033326 Prisma Kesuma N(jne)
151. 000140033327 Amarani Supendy
152. 000140033328 Vita Hario
153. 000140033329 Iis Maesaroh
154. 000140033330 Ai Siti Rohmah R
155. 000140033331 Nur Hidayah Skm
156. 000140033332 Sisi
157. 000140033333 Khadizah
158. 000140033334 Shalia
159. 000140033335 Imelda
160. 000140033336 Oanti Richi R (jne)
161. 000140033337 Riana Nur Agustya
162. 000140033338 Deya Hazirah(jne)
163. 000140033079 Artika Suryatik(jne)
164. 000140033080 Kholizah Aryati(jne)
165. 000140033081 Nurpuji Astuti (jne)
166. 000140033082 Delis Mudiyanah
167. 000140033083 Elisa Apriani
168. 000140033084 Dhesy Avriya
169. 000140033085 Andini Gita Saputri
170. 000140033086 Diana
171. 000140033087 Nurul Hasanah
172. 000140033088 Tari Nurullita
173. 000140033089 Nur Wijayanti
174. 000140033090 Yufi
175. 000140033091 Linda Axmalia
176. 000140033092 Ina Sovianawaty
177. 000140033093 Keken Wideswati
178. 000140033094 Elsa
179. 000140033095 Fany Junianti
180. 000140033096 Putri Aulia
181. 000140033097 Rozhalima Erma F
182. 000140033098 Yola Soraya
183. 000140033099 Una
184. 000140033100 Rika Septyani
185. 000140033101 Clara Eka Putri
186. 000140033102 Ryandini
187. 000140033103 Rahma Kiki
188. 000140033104 Dieran Idjah
189. 000140033105 Ani Nur Azizah
190. 000140033106 Sukma Burhanuddin
191. 000140033107 Ranti Rosmayanti
192. 000140033108 Jois
193. 000140033109 Sulis
194. 000140033110 Pipit Puspita
195. 000140033111 Zakaria Thalib
196. 000140033112 Astini Wulandari
197. 000140033113 Mas Pindon
198. 000140033114 Sri Siti Ardilan
199. 000140033115 Inis (jne)
200. 000140033116 Indah Melati
201. 000140033117 Fasya
202. 000140033118 Haryanto
203. 000140033119 Icha
204. 000140033120 Linda Ferawati
205. 000140033121 Andi Marlia Umar
206. 000140033122 Qejuliana
207. 000140033123 Yayu Sri Mulyani
208. 000140033124 Puji Sabah
209. 000140033125 Wina
210. 000140033126 Yulita Wahyuni
211. 000140033127 Putri Damayanti
212. 000140033128 Roro Ayu Puspa J
213. 000140033129 Siti Sarah Somaya
214. 000140033130 Fandianta (jne)
215. 000140033131 Vera Iswatun (jne)
216. 000140033132 Yana (jne)
217. 000140033133 Dian Mayasari (jne)
218. 000140033134 I Dara Donggeng(jne)
219. 000140033135 Rima Silvia (jne)
220. 000140033137 Adinda Kania L(jne)
221. 000140033138 Yuniar (jne)
222. 000140033139 Masruroh (jne)
223. 000140033140 Siti Aisyah (jne)
224. 000140033141 Rizky Bayu (jne)
225. 000140033142 Ikhsan Budiman (jne)
226. 000140033143 Azizul Panei (jne)
227. 000140033144 Linam Khoeri (jne)
228. 000140033145 Mama Tata (jne)
229. 000140033146 Welda Ana Yulit(jne)
230. 000140033147 Puri Fadilah (jne)
231. 000140033148 Nina Marlina (jne)
232. 000140033149 Herawati (jne)
233. 000140033150 Desti Serwanti (jne)
234. 000140033151 Wiwin (jne)
235. 000140033152 Paikem(jne)
236. 000140033153 Nia
237. 000140033154 Siska (jne)
238. 000140033155 Mila Ena (jne)
239. 000140033156 Eva Budiarti (jne)
240. 000140033157 Sarmila Herfian(jne)
241. 000140033158 Silva Oskavia (jne)
242. 000140033159 Ardiansyah (jne)
243. 000140033160 David Suhega (jne)
244. 000140033161 Liza Maulida (jne)
245. 000140033162 Ayutiya (jne)
246. 000140033163 Riska Juliana (jne)
247. 000140033164 Jajang Sopian
248. 000140033165 Hermiy Shop (jne)
249. 000140033166 Shadikkin (jne)
250. 000140033167 Anillah Rahmah (jne)
251. 000140033168 Puput (jne)
252. 000140033169 Okti (jne)
253. 000140033170 Risna (jne)
254. 000140033171 Ika Alvira (jne)
255. 000140033172 Astri Dinda (jne)
256. 000140033173 Nurul Fitri (jne)
257. 000140033174 Hanisah Oktavia(jne)
258. 000140033175 Rahmi Lubis (jne)
259. 000140033176 Karlina (jne)
260. 000140033177 Munawaroh (jne)
Cek resi di : http://www.sicepat.com/cek-resi

JNE TANGGAL 07-04-2018
1.022280001011818 CINDY / ROBY RISAKOTTA
2.022280004773018 NOVALNAIRA
3.022280004774918 ABU BAKAR
4.022280004775818 WIWIK
5.022280004776718 DESI
6.022280001330218 TIARA MEISELLY
7.022280003025818 DEVI APRILIA
8.022280004778518 ABU BAKAR
9.022280003545918 LISA FATMATYA
10.022280004781018 KRISDIANI
11.022280004418118 WAHYUNINGSIH
12.022280000946018 INEZ ( ICHA)
13.022280004783818 ICAK
14.022280002207018 TINACH
15.022280000527718 SARI ANGGRAINI SYAHF
16.022280001188518 MILDA EKA PRATIWI
17.022280004788318 BARKAH NURAHMAN (ADM
18.022280004789218 NURUL ISTIQOMAJ
19.022280004790918 PRISKA
20.022280004791818 NINDY RIANYCreated: 10/04/2018
Visits: 44
Online: 0