Zasady postępu humanistycznego w gospodarce

Po 16 latach badań sformułowałem zasady efektywnej i pokojowej ewolucji społecznej , która pozwoli zrealizować ludzkie ideały.

 

Zasady  postępu humanistycznego w gospodarce

Autor: Bogdan Góralski

Biblioteka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego


Czy globalna pokojowa ewolucja rozpocznie się w Polsce?


Jak dotąd żadna rewolucja nie stworzyła pięknego i sprawiedliwego systemu społecznego. Wszystkie rewolucje były krwawe i nieetyczne, to znaczy nie osiągnęły celu bez marnowania ludzkiego życia i energii społecznej. Po 16 latach badań sformułowałem zasady efektywnej i pokojowej ewolucji, która pozwoli zrealizować ludzkie ideały. Globalna pokojowa ewolucja rozpocznie się właśnie w Polsce, co przyniesie pokój społeczny i międzynarodowy dzięki udanym polskim reformom społecznym i gospodarczym. Chciałbym rozpocząć w Polsce eksperyment społeczno-ekonomiczny oparty na prostych zasadach, o których wspominam poniżej:


1.Wszyscy politycy zarabiają przeciętne zarobki w kraju.

2 Tylko antykorupcyjny POL-CAT dostarcza materiały i sprzedaje usługi:

 http: //bogdangoralski.info/2018/02/22/pol-cat-joint-stock-company/.

3. Firmy produkcyjne wolne od zakazów.

4. Właściciele ziemscy, właściciele  i kierownictwo przedsiębiorstw zarabiają przeciętne wynagrodzenie swoich pracowników.


Następująca zasada  stanie się podstawą polskiego systemu społecznego:

Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen! -Karl Marx

Każdy według swoich możliwości, każdemu według jego potrzeb - Karol Marks.


Wyjaśnienie

Ideologia Karola Marksa była postępową syntezą etyki żydowskiej, tj. próbą wprowadzenia etyki Chrystusa w życie codzienne, czego nie zrealizował Kościół katolicki, wspierając feudalny świat przemocy i wojny. Niestety, implementacja idei Marksa została dokonana w biedniejszej i zacofanej części świata przez zdesperowanych ludzi, którzy chcieli budować wszystko od zera. Tymczasem prawa ewolucji są również ważne w życiu gospodarczym i społecznym, a rewolucyjne elity, które ignorowały te prawa, bezmyślnie niszczyły swoich poprzedników i ich osiągnięcia. Spokojna polska ewolucja wykorzysta wszystkie polskie zasoby i zasoby świata, aby przywrócić harmonię społeczną, która będzie oparta na zasadzie oszczędzania i dobrego wykorzystania wszystkich form energii co jest realizacją zasad Chrystusa i Marksa.


Byt tworzy świadomość a świadomość tworzy byt

zasady te są prawdziwe tylko podczas ciągłej i nieprzerwanej ewolucji, więc podtrzymujmy ewolucję.

Sądzę, że wiele niezwykłych wydarzeń z naszej historii zostało spowodowanych przez twórców naszego świata, którzy pokazują nam drogę, którą musimy pokonać, aby zbudować nowy świat wirtualny na obraz naszego świata. Nasz świat jest wirtualny, co potwierdza logiczne rozumowanie w mojej książce "Historia naturalna i zmiana klimatu". Moja książka jest kontynuacją studiów Karola Marksa i z mojej książki wynika idea:

byt stwarza świadomość i świadomość tworzy byt.

I tak bez końca w wieczności.

 

Umysł Karola Marksa opierał się na negacji nauczania Kościoła Katolickiego i ta negacja była spowodowana przez prześladowanie Żydów przez katolików. Prześladowania Żydów, które były wynikiem ignorancji feudalnych elit, spowodowały odrzucenie przez nich idei istnienia nadprzyrodzonego świata i dlatego Marks sformułował idee materializmu.

Stwierdzenie Marksa "Byt kształtuje świadomość" było uzasadnieniem negacji istniejącego porządku społecznego feudalizmu i uzasadnieniem nadchodzącej rewolucji komunistycznej, która budziła wrogość między elitami a masami społecznymi. Świadomość żydowską ukształtowały wieki okrutnych prześladowań i dlatego zwrócili się przeciwko elitom swoich prześladowców, niszcząc stary świat. Myślenie Marksa opierało się na analizie historii, która nie uwzględniała wpływu środowiska naturalnego na życie społeczne ludzi. Mechanizmy historyczne, prześladowania mniejszości, migracje, wojny i rewolucje kształtują cykliczne zmiany klimatu Ziemi, opisane w mojej książce "Historia naturalna i zmiany klimatu". Jest to wynik analizy systematycznych badań nad zmianami klimatycznymi, które rozpoczęły się dopiero pod koniec XVIII wieku i trwają do dziś.

Moja książka opiera się na współczesnych badaniach wykorzystujących badania satelitarne, co pozwoliło nam ponownie przyjrzeć się mechanizmowi klimatyczno-historycznemu naszego świata i zasadom jego istnienia.

Mój umysł i moja książka są wolne od uprzedzeń i tworzą nową przestrzeń dla naszej cywilizacji -  przestrzeni wolności i pokoju. Musimy uczyć się od zera naszej historii, aby móc kontynuować ewolucję naszej cywilizacji, która ma na celu stworzenie nowego wirtualnego świata zgodnie z zasadą: "Byt stwarza świadomość a świadomość tworzy byt". Musimy uwolnić się od ignorancji, która ogranicza nasze umysły, naszą świadomość. Musimy otworzyć się na piękno i harmonię naszego świata i chcieć istnieć w nim przez całą wieczność.

Warszawa, 20 października 2018, 5:10                            Bogdan GóralskiPowyższe zasady pokojowej ewolucji radykalnie wpłyną na postęp cywilizacyjny i kulturowy w społeczeństwie globalnym. Zasady te są  zasadami wiodącej siły globalnej ewolucji, tj. spółki akcyjnej handlu i usług POL-CAT, którą przedstawię poniżej:

"Narzędzia i usługi od ludzi, którzy są dumni ze swojej pracy"


Dlaczego wynalazłem firmę POL-CAT?


Jeśli ją kochasz, spróbujesz oddać jej cały świat, całe bogactwo świata. Będziesz tak produktywny i skuteczny dla niej i dla swoich dzieci. Ale mafie czekają na wynik twojej ciężkiej pracy i przejmą twój biznes i zniszczą twoje życie. Wymyśliłem nowy sposób prowadzenia działalności gospodarczej czyli  firmę POL-CAT. Firma POL-CAT nie zostanie przejęta przez mafie bo to będzie niemożliwe. Firma POL-CAT zbuduje nowy uczciwy świat.


Mój pomysł na świat:


Właściciele ziemscy, właściciele i zarządy przedsiębiorstw uzyskują średnie wynagrodzenie pracowników.

Ta zasada pokojowej rewolucji radykalnie wpłynie na postęp cywilizacyjny i kulturowy w społeczeństwie globalnym. Zasada, że właściciele firm zarabiają przeciętne zarobki swoich pracowników, zmusi kreatywnych ludzi do tworzenia nowych firm i tworzenia nowych miejsc pracy. Otwarcie dziesięciu dochodowych firm zwiększy dziesięciokrotnie przychody twórczych biznesmenów. Musi istnieć organizacja (POL-CAT) wspierająca kreatywnych przedsiębiorców i ułatwiająca wejście wartościowych produktów na rynek globalny
Zasada, według której rady zarządzające zarabiają przeciętne zarobki pracowników, którymi zarządzają, spowoduje przeniesienie odpowiedzialności za dochód firmy na wszystkich pracowników i optymalizację pracy firmy.


Mój pomysł na świat:

produkcja najwyższej jakości nie jest ograniczona zakazami i pracownicy mają udziały w prowizji proporcjonalne do ich efektywności w swoich przedsiębiorstwach,


Globalny handel i dystrybucja usług leży w rękach etycznej światowej elity (POL-CAT), która wspiera etyczne przedsiębiorstwa produkcyjne. W czasie gospodarczej depresji POL-CAT będzie regulatorem globalnej gospodarki obniżającym ceny dostaw, ale w okresie prosperity gospodarki będzie podnosić ceny dostaw, które pomogą osiągnąć równowagę globalnej gospodarki.


Obowiązki i zarobki kierownictwa POL-CAT:


Obowiązkiem kierownictwa POL-CAT jest taka organizacja pracy, aby pracownicy mogli zarabiać tyle, ile potrzebują na każdym etapie swojego życia. Za organizację pracy zdalnej, przygotowanie efektywnych miejsc pracy, szkolenia, zapewnienie odpowiedniej ilości pracy dla wszystkich itd. odpowiada kierownictwo POL-CAT. Wynagrodzenie za zarządzanie POL-CAT będzie takie samo, jak średnie wynagrodzenie pracownika.

Zapewnienie optymalnej dystrybucji wysokiej jakości towarów i usług zakupionych po najniższej cenie wywrze presję na rządy krajów, aby zapewniły tanie i wykształcone zasoby siły roboczej i infrastruktury niezbędne do wspierania  wysokiej jakości produkcji. Zapewni to przepływ ludności na świecie między krajami oraz rozwój wysokiej jakości edukacji i nauki.


Warszawa, 21 września 2018,18: 42 Bogdan Góralski
Spółka akcyjna POL-CAT może być regulatorem rynku krajowego i globalnego przez wewnętrzne oddziały krajowe POL-CAT.

Wiadomo, że koszty logistyki stanowią do 50% kosztów przedsiębiorstw. Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym gorsza logistyka i udział kosztów zaopatrzenia wzrasta. POL-CAT jako regulator rynku usprawni logistykę gospodarki, zwłaszcza najbardziej innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, które stanowią rdzeń gospodarki (niestety nie w Polsce).

POL-CAT jako apolityczna firma zajmująca się handlem i usługami na rynku usprawni sprzedaż towarów i usług, poprawiając sytuację drobnych producentów i otwierając dla nich rynek, w tym międzynarodowy. Szybkość obiegu pieniędzy ulegnie poprawie, ponieważ POL-CAT wynagradzane prowizją od sprzedaży przyspieszy transakcje służące zarówno producentom, jak i firmom handlowym. POL-CAT rozpoznający globalne potrzeby w zakresie produkcji i usług będzie stymulatorem rozwoju nowych, dobrze prosperujących podmiotów gospodarczych zakładanych przez byłych pracowników POL-CAT, którzy zdobyli wiedzę niezbędną do rozpoczęcia produkcji.

Zastosowanie nowoczesnej platformy logistycznej i cyfrowej wpłynie również na szybkość i masę transakcji bankowych. Banki rozwiną nowoczesne techniki operacji bankowych, aby sprostać wymaganiom szybkich i wiarygodnych transakcji handlowych. Zaufanie do transakcji handlowych będzie priorytetem POL-CAT, który zajmie się także sprzedażą finansów.

Politycy, jako osoby słabo wykształcone, są na ogół podatni na manipulację finansistów. Skutkuje to przepływem pieniędzy między skarbem państw a systemem bankowym w czasach kryzysów finansowych. Ponieważ POL-CAT przeznaczy połowę prowizji na finansowanie badań naukowych, będzie środowiskiem grupującym elitę elit - skupiającym najbardziej wykształconych ludzi. Kryzysy finansowe będą przewidywalne, a ryzyko operacji bankowych będzie zminimalizowane. W trakcie kryzysu finansowego POL-CAT będzie stymulował producentów i handlowców, obniżając ceny dostaw. Ceny podaży wzrosną w okresach dobrej koniunktury gospodarczej.

Możliwe będzie zmniejszenie kosztów finansowych banków i ryzyka kredytowania, ponieważ POL-CAT będzie wiarygodnym informatorem o sytuacji podmiotów gospodarczych, które będzie obsługiwał.

Jakość produktów oferowanych przez POL-CAT poprawi się. POL-CAT stosujący w praktyce nowoczesną etykę chroni zasoby naturalne i środowisko naturalne poprzez wymagania jakościowe dla produktów i usług. Ulepszony zostanie dostęp do informacji rynkowych i zapewnienie wszystkim grupom społecznym produktów o najwyższej jakości zapewniających poszanowanie środowiska naturalnego.

POL-CAT wykorzystujący nowoczesny system etyczny zunifikuje globalną kulturę i usunie podziały cywilizacyjne, zatrudniając ludzi wszystkich narodowości, co wpłynie na procesy pokojowe między narodami. Spowoduje to wzrost globalnej migracji osób poszukujących przyzwoitej płacy i warunków życia, które będą globalnie egalitarne wraz z rozwojem POL-CAT. Jakość życia na świecie będzie wzrastać.


Warszawa, 18 września 2018, 18.50                               Bogdan Góralski


Pieniądze są miarą społecznej użyteczności dla człowieka.

Pieniądze są symbolem społecznego uznania w tworzeniu miejsc pracy dla mniej kreatywnych niż biznesmen. Doświadczenia krajów rozwiniętych pokazują, że większość miejsc pracy tworzą małe i średnie przedsiębiorstwa, ponieważ są one efektywnie zarządzane i najbardziej innowacyjne. Dlatego funkcjonujące społeczeństwo powinno mieć instytucję wspierającą rozwój biznesu i tworzenie nowych miejsc pracy w takich przedsiębiorstwach. Firma POL-CAT, którą zamierzam reaktywować w Polsce, będzie taką publiczną instytucją zaufania.
Jeśli masz pomysł na założenie firmy spełniającej potrzeby społeczne, POL-CAT pomoże Ci rozpocząć produkcję lub usługi, dostarczając know-how i niezbędne środki produkcji, a także pomoże Ci sprzedać produkt lub usługi w sieci sprzedaży POL-CAT.
Firma POL-CAT udzieli gwarancji wymaganej przez przedsiębiorcę w umowie z bankiem.
Wynagrodzenie POL-CAT będzie stanowić 10% prowizji od wartości sprzedaży, z czego połowa stanowić będzie wynagrodzenie dla pracowników POL-CAT, a druga połowa będzie finansować rozwój polskiej nauki. W ten sposób POL-CAT nie będzie generował żadnych zysków, a jego wartość wzrośnie wraz z osiągniętą wielkością sprzedaży. POL-CAT będzie regulatorem rynku krajowego, ponieważ w razie kryzysu gospodarczego, w porozumieniu z dostawcami towarów i usług, obniży ceny dostaw, które będą stymulować gospodarcze życie kraju. Jedynymi równoprawnymi akcjonariuszami POL-CAT będą pracownicy, którzy po zakończeniu swojej działalności sprzedadzą swój udział w POL-CAT wyłącznie firmie POL-CAT. W ten sposób POL-CAT będzie stale niezależnym, rozwijającym się przedsiębiorstwem kierującym się interesem etycznych pracowników. Zasady działania POL-CAT przedstawiono poniżej:

Warszawa, 30 marca 2018, 4:53 Bogdan Góralski

Tryb działania spółki akcyjnej POL-CAT

Do tej pory handel opierał się na zasadzie, że klient szuka produktu. Odwracam tę zasadę i szukam klienta dla produktu. Konsekwencje tej reguły spowodują ogromne obniżki cen  i doprowadzą do wyższej jakości towarów dla przeciętnego klienta. POL-CAT obniży cenę wybranych towarów na rynku. Potrzebuję dobrych specjalistów IT, aby zrealizować tę rewolucję na rynku.

Nowoczesne zarządzanie w POL-CAT będzie polegało na pełnym wykorzystaniu talentów i kreatywności współpracujących równych właścicieli-pracowników przy jednoczesnym zapewnieniu swobodnego powstawania naturalnych liderów zespołów pracowniczych. Rozwój oferty i usług sprzedażowych POL-CAT będzie wymagał wzrostu zatrudnienia i kreatywności równych (samokontrolujących) właścicieli kierujących się własnym zyskiem, co przyniesie  korzyści wszystkim akcjonariuszom POL-CAT.

POL-CAT SA znajdzie nowe kanały sprzedaży profesjonalnych produktów i usług i będzie je obsługiwał w Polsce i za granicą, za co otrzyma prowizję od producentów i dystrybutorów sprzedanych towarów w zależności od cen sprzedaży w oparciu o zasada:

1. Sprzedawane produkty są dostarczane do kupującego z magazynu producenta, dystrybutora i fakturowane przez producenta, dystrybutora na warunkach określonych przez POL-CAT w specyfikacji dostawy,

2. Klient decyduje o szczegółach zakupu zgodnie z utworzonymi regulaminami sprzedaży w POL-CAT w zakresie uzyskanych rabatów od dostawców towarów i usług,

3. Producent, dystrybutor produktów dostarczanych do sieci handlowej prowadzonej przez POL-CAT podpiszą notarialną umowę o wyłączności POL-CAT w stworzonej przez POL-CAT  sieci sprzedaży. Umowa określi opłatę prowizyjną dla POL-CAT za usługi świadczone na rzecz producentów i dystrybutorów sprzedawanych towarów, w zależności od cen sprzedaży ich towarów,

4. POL-CAT zastrzega sobie prawo do samodzielnego stworzenia oferty handlowej obejmującej towary i usługi, wybór marek oraz prawo do negocjowania ram cenowych na zakup  produktów,

5. POL-CAT zastrzega sobie prawo do ukształtowania swojej sieci sprzedaży i jej obsługi,

6. Koszty dostawy i ubezpieczenia pokrywa dostawca,

7. Płatność za towary zakupione przez odbiorcę jest przekazywana bezpośrednio na konto producenta, dystrybutora produktów sprzedawanych w sieci POL-CAT,

8. Opłata prowizji POL-CAT za sprzedaż dokonywana jest co miesiąc na rachunek bankowy POL-CAT, po dokonaniu zapłaty przez klienta za dostarczone towary,

9. Wszyscy pracownicy POL-CAT są wyłącznymi i równoprawnymi udziałowcami POL-CAT i mogą odsprzedać swoje udziały wyłącznie na rzecz POL-CAT. Wartość akcji pracowniczych POL-CAT obliczana jest jako trzyletnia wartość sprzedaży POL-CAT podzielona przez bieżącą liczbę pracowników minus suma wszystkich wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi,

10. Połowa całej prowizji uzyskanej ze sprzedaży POL-CAT zostanie wykorzystany na sfinansowanie rozwoju nauki.

11. Pracownicy POL-CAT otrzymują wynagrodzenie roczne do wysokości maksymalnej w zależności od wartości połowy rocznej prowizji osiąganej przez pracownika,

12. Załoga POL-CAT S.A składa się z równej liczby kobiet i mężczyzn.

Odpowiedzialność biznesowa kobiet ewoluowała ewolucyjnie z powodu potrzeby opieki nad potomstwem, zaniedbywanej przez mężczyzn, którzy dbali tylko o władzę i seks. Dlatego w globalnej firmie POL-CAT obowiązkowe będą parytety płci i proporcjonalność zarobków w zależności od efektywności. Moją ostatnią propozycją jest zróżnicowanie czasu pracy w zależności od jego wydajności. Ci, którzy są bardziej produktywni, będą pracować krócej niż mniej wydajni w generowaniu prowizji. Długość czasu pracy, np. kobiet, które są bardziej wydajnymi pracownikami, będzie prawdopodobnie krótsza niż mężczyzn, którzy są naturalnie bardziej leniwi niż kobiety. Czas pracy zależy od wydajności pracy. Pozwoli to kobietom na dłuższe wychowywanie dzieci i opiekę nad domem rodzinnym.

Warszawa 2 lipca 2017, 12: 51 Bogdan Góralski

Moja propozycja ustanowienia globalnej firmy POL-CAT ma na celu centralizację w dystrybucji i usługach, pozostawiając wolny rynek w produkcji. Wolny rynek dystrybucji i usług wprowadza chaos i nie ma możliwości zapewnienia producentom dobrej logistyki w zakresie dostaw i sprzedaży towarów i usług. POL-CAT zmotywuje ludzi do pracy z elastycznym wynagrodzeniem prowizyjnym i czasem pracy, które zwiększą efektywność i odpowiedzialność pracowników. Kobieta pracująca efektywnie będzie pracowała krócej niż mężczyzna,  wspierając życiowego partnera swoimi zarobkami, aby zapewnić im niezależność. Skuteczni pracownicy będą mogli pozwolić sobie na godne życie. Producenci z całego świata otrzymają dobrą logistykę dostaw i sprzedaży towarów dobrej jakości.

 

 

Pojawi się skuteczny system światowej gospodarki, który usunie konflikty gospodarcze między krajami i problemy konfliktów społecznych.


Warszawa, 1 grudnia 2018, 21:19                                                   Bogdan Góralski