Słownik PR

Poniżej prezentujemy słownictwo stosowane w branży public-relations.

 

1c73d2bdc61e728a04c92f1c8bb9e839.jpg

advertising agency – agencja reklamowa

AIDA – Attention (uwaga), Interest (zainteresowanie), Desie (pożądanie) i Action (działanie); model działania reklamy

anti site (protest site, gripe site, hale site) – antystrona, witryna internetowa skierowana przeciwko firmie lub osobie, stworzona w celu publikowania treści nieprzychylnych i nieżyczliwych

backgrounder – materiał udostępniany dziennikarzowi dający mu pogłębioną wiedzę na dany temat, jak np. szczegółowy opis eventu, przedstawienie instytucji

baner – forma reklamy internetowej, najczęściej w formie prostokąta zawierającego animowaną lub statyczną reklamę, która po kliknięciu przenosi na stronę reklamodawcy

blurb – notka reklamowa, skrócony opis treści książki

brand – marka; nazwa, która wywołuje pozytywne skojarzenia w umyśle potencjalnego klienta; marka jest prawną, ekonomiczną oraz intelektualną własnością firmy chronioną przez prawo oraz dobre obyczaje handlowe; wartość firmy lub produktu oparta na zespole zindywidualizowanych, unikatowych korzyści poznawczych przez otoczenie w procesie komunikacji oraz poprzez doświadczenie

brand awarness – świadomość marki; rozpowszechnianie wiedzy o marce wśród ogółu konsumentów; skojarzenia związane z marką i jej atrybutami, takimi jak patenty, znaki towarowe, związki z kanałami dystrybucji

brand identity – tożsamość marki odzwierciedlający pożądany sposób w postrzeganiu marki; zbiór indywidualnych cech, które pozytywnie wyróżniają markę i budują jej wizerunek;

brand image – realny obraz marki; zespół wyobrażeń, opinii, emocji i skojarzeń ukształtowany w świadomości klientów

brand positioning – pozycjonowanie marki; budowanie wizerunku marki, który ją korzystnie wyróżni i pozwoli jej zająć najlepsze miejsce w świadomości klientów marek firm stanowiących konkurencję rynkową; przy pozycjonowaniu korzysta się z kryteriów, jakimi posługują się konsumenci, oceniając produkt

button – dosł. przycisk, prostokątna niewielkich rozmiarów reklama internetowa, wyświetlana na stronie głównej i podstronach

byliner – artykuł, którego autorem jest najczęściej ghostwriter, przeznaczony do publikacji w prasie i podpisany przez ważną osobistość w celu nadania odpowiedniej rangi przekazywanym informacjom

capping – określona liczba wyświetleń (odsłon) danej reklamy na stronie

clippings – klipy, wycinki prasowe zbierane w procesie monitorowania mediów

cloaking – rodzaj kamuflażu internetowego stosowany w celu ukrycia prawdziwego adresu wyświetlanej strony

community of practice – społeczność internetowa posiadająca wspólne zainteresowania, pełniąca rolę kształtowania opinii na dany temat

content – zasoby informacyjne udostępniane w internecie

corporate attitude – wizja i strategia działania firmy

corporate communication – opracowany i świadomy sposób komunikowania się firmy z otoczeniem

corporate design – system identyfikacji wizualnej firmy

corporate identity (CI) – tożsamość firmy; zespół świadomie ukształtowanych cech, które mają sprawić, że organizacja będzie postrzegana przez swoją publiczność w pożądany sposób; tożsamość kształtuje wizerunek firmy, a także tworzy jej identyfikację rynkową

corporate identity system – jednolity system wzorców tworzący tożsamość firmy i składający się z takich elementów jak: identyfikacja wizualna, oferta, kultura organizacyjna, sposób komunikowania się z otoczeniem

corporate image – wizerunek firmy; wyobrażenia i oceny, jakie na temat firmy mają klienci, będące wynikiem świadomych lub nieświadomych działań firmy; dążeniem firmy jest dbanie o to, aby wizerunek firmy był w jak największym stopniu zgodny z jej tożsamością

crisis communication - strategia antykryzysowa; opracowany przez sztab kryzysowy system metod i działań stosowany w sytuacji kryzysowej

crisis management – zarządzanie sytuacją kryzysową

cross cultural communication (CCC) – komunikacja międzykulturowa

cross-posting – masowa wysyłka tej samej wiadomości elektronicznej do wielu grup dyskusyjnych

dark site – tzw. witryna uśpiona (nieaktywna), przygotowywana na wypadek sytuacji kryzysowej w firmie, gdy zawiodą dotychczasowe kanały przekazywania informacji

decay – tempo spadku oddziaływania reklamy na odbiorcę

dotcom – określenie stosowane w odniesieniu do spółek internetowych, pochodzi z ostatniego segmentu adresu internetowego „kropka(dot)com”

double opt-out – zasada podwójnej odmowy regulująca działania promocyjne i reklamowe przy użyciu poczty elektronicznej; stanowi, że klient, który nie wyrazi chęci otrzymywania informacji pocztą elektroniczną, powinien dodatkowo potwierdzić swą odmowę; zasada ta jest już prawie niestosowana, ze względu na natrętność i nowe przepisy, które zabraniają jej stosowania; inne zasady to opt-out, opt-in i double opt-in

e-branding – budowanie wizerunku marki za pośrednictwem mediów elektronicznych

embargo – zastrzeżenie informacji, zakaz jej upowszechniania przed podaną godziną (datą)

ePR – public relations w Internecie; PR wykorzystujący w pełni możliwość medium internetowego i uwzględniający zmiany, jakie sieć wprowadziła w relacje firmy z jej otoczeniem

executive profile – biogram pracownika na kierowniczym stanowisku, przedstawienie osoby, zawierające najczęściej wybrane dane osobowe, opis kariery zawodowej, wykształcenie, zdjęcie

e-zin – czasopismo internetowe rozsyłane drogą elektroniczną

FAQ (Frequently Asked Questions) – zamieszczony na witrynie zestaw odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

feedback – sprzężenie zwrotne; reakcja na opublikowany materiał lub kampanię PR;

flack – agent prasowy, pracownik PR, rzecznik (flack = ogień przeciwlotniczy); w znaczeniu negatywnym (flack catcher);– taki, który jest w stanie każdy argument obrócić na korzyść pracodawcy

foottext – stopka, doklejka; reklama w postaci krótkiej informacji tekstowej dołączonej do każdego listu wchodzącego lub wychodzącego z serwera pocztowego, na którym wykupiono usługę; z reguły są doklejane do wiadomości wysyłanych z bezpłatnych kont pocztowych

for immediate release – do natychmiastowego wykorzystania; klauzula umieszczana na informacji dla prasy w celu zaznaczenia, że materiał jest przeznaczony do publikacji i nieobjęty embargiem

ghostwriter – osoba pisząca na rzecz kogoś innego, kto podpisze tekst swoim nazwiskiem

globalization – globalizacja; proces ujednolicania wzorców i postaw obejmujący wszystkie dziedziny życia; zanik barier w światowym przepływie informacji, idei, kapitału, pracowników, technologii i towarów wywołany zmianami technologicznymi i liberalizacją rynków; w gospodarce przejawia się poszerzaniem obszaru wolnego rynku i ujednolicaniem standardów; na zjawisko globalizacji duży wpływ miało pojawienie się nowych mediów, a w szczególności Internetu

grabber – przyciągające uwagę stwierdzenie rozpoczynające komunikat prasowy lub artykuł

groundbreaking – uroczystość otwarcia, rozpoczęcia nowego projektu

hacker – haker, członek internetowej kontrkultury wywodzącej się z wolnościowej ideologii twórców Internetu, znający tajniki sieci komputerowych i programów), często czerpiący satysfakcję z łamania stosowanych przez firmy zabezpieczeń

header – nagłówek np. komunikatu prasowego

lead – pierwszy akapit tekstu (komunikatu prasowego, wiadomości), którego zadaniem jest przyciągnąć uwagę czytelnika i przekonać go, że tekst jest wart przeczytania

inwestor relations – budowanie pozytywnych relacji firmy z jej inwestorami

internet relations – bezpośrednie, pozbawione pośredników, kontaktowanie się firmy ze społecznością internetową (z pominięciem pośrednictwa mediów i dziennikarzy)

interstitial – spot reklamowy; poltergeist; graficzna, interaktywna reklama internetowa emitowana w trakcie ładowania się strony i całkowicie przykrywająca jej treść

lay-out – układ graficzny czasopisma lub ulotki reklamowej, rozplanowanie strony internetowej

logo – graficzny znak identyfikujący daną firmę, markę lub produkt; najczęściej występujący jako symbol obrazkowy

logotyp – symbol graficzny słowny, obrazowy lub słowno-obrazowy jednoznacznie identyfikujący markę; często występujący w znaczeniu synonimicznym do logo, w istocie jednak wobec niego pierwotny

mailing – jednoczesna wysyłka masowej ilości listów elektronicznych zawierających np. informacje promocyjne lub reklamowe; wymaga wyrażenia zgody przez odbiorców na otrzymywanie tego typu maili

mailing list – baza adresowa odbiorców przekazu elektronicznego, lista mailingowa
media alert – zawiadomienie; zwrócenie uwagi dziennikarza na zbliżające się wydarzenie w celu zachęcenia go do uczestniczenia i napisania artykułu

media break - rodzaj reklamy internetowej w postaci pełnoekranowej animacji, nieobciążającej pasma;

media brief – streszczenie dotyczące danego produktu lub firmy i jej otoczenia; zawierające wytyczne co do kampanii reklamowej;

media plan – plan rozłożenia kampanii reklamowej w czasie z uwzględnieniem poszczególnych nośników reklamy (media mix) – telewizji, radia, prasy drukowanej, Internetu i reklamy zewnętrznej (outdoor); pokazuje również zasięg kampanii i jej budżet; w kampaniach internetowych media plan określa sposób reklamowania się na witrynach (w sieciach reklamowych) i za pośrednictwem poczty elektronicznej (Malingi)

media relations – utrzymywanie kontaktów i współpraca ze środkami masowego przekazu za pośrednictwem kanałów elektronicznych w celu zwiększenia obecności firmy w mediach i budowania korzystnego wizerunku firmy

media-mix – wyrażony w procentach udział poszczególnych mediów – telewizji, radia, prasy, Internetu, outdoor itp. w kampanii reklamowej

megabanner - reklama internetowa typu baner; zazwyczaj trzykrotnie większa od standardowych banerów;

newsletter (biuletyn elektroniczny, e-letter, e-zin) – biuletyn informacyjny rozsyłany przy użyciu poczty elektronicznej

opt-in – działania promocyjno-reklamowe przy użyciu poczty elektronicznej opierające się o zasadę przyzwolenia, traktowaną jako ostateczną;

opt-out – odmowa regulująca działania promocyjne i reklamowe przy użyciu poczty elektronicznej; odbiorca musi zareagować we wskazany sposób, aby zrezygnować z otrzymywania przesyłek pocztą elektroniczną – brak reakcji z jego strony jest traktowany jako przyzwolenie

outsourcing – korzystanie przez firmę z usług wyspecjalizowanych firm zewnętrznych, którym zlecane są niektóre zadania; o. pozwala korzystać z zaawansowanych technologii i pomocy ekspertów bez zatrudniania wysoko wykwalifikowanych pracowników i inwestowania w kosztowne urządzenia

personalization – personalizacja; dostosowanie witryny pod względem treści i sposobu jej prezentacji do potrzeb konkretnego użytkownika, poprzez zalogowanie się w swój profil; pozwala na zbieranie informacji o preferencjach klientów i ułatwia docierania z informacją do konkretnych grup o sprecyzowanym profilu (targetowanie)

photo op – sesja zdjęciowa, w trakcie której znane osoby są do dyspozycji dziennikarzy i fotografów

pitch call – telefon od pracownika PR do dziennikarza przypominający wcześniejsze ustalenia i zachęcający do wykorzystania otrzymanych materiałów prasowych i przygotowania publikacji; uprawianie skutecznego pitchingu wymaga taktu i rozwiniętych umiejętności personalnych;

pitch letter – krótki, najczęściej jednostronicowy list do dziennikarza, mający skierować jego uwagę na konkretny temat lub wydarzenie; jest często dołączany do zestawu materiałów prasowych (Press kit) i ma zachęcić do przygotowania publikacji; zaczyna się od przyciągającego uwagę zdania (akapitu) zwanego grabber

pop-up – reklama w formie niewielkiego, samodzielnego okna przeglądarki, otwierającego się na ekranie w chwili przechodzenia z jednej strony serwisu na następną

positioning – pozycjonowanie; kreowanie koncepcji produktu i jego wizerunku w celu pożądanego ulokowania go w umyśle potencjalnego nabywcy; pozycjonowanie dąży do wyróżnienia produktu spośród produktów konkurencji, przy czym bierze pod uwagę rozpoznane potrzeby klienta; ważnym narzędziem pozycjonowania jest segmentacja rynku, czyli identyfikacja jego zróżnicowania

post – wiadomość wysłana na grupę dyskusyjną

press kit – zestaw materiałów prasowych umieszczonych w teczce lub udostępnionych w pressroomie na witrynie internetowej; z reguły są to materiały backgroundowe, biogramy, komunikaty i inne materiały informacyjne

pressroom (newsroom) – internetowe biuro prasowe, dedykowany dziennikarzom dział witryny internetowej

public affairs – działania o charakterze informacyjnym i PR, podejmowane przez państwo lub inne podmioty polityczne

public domain – status programów komputerowych, które mogą być używane bezpłatnie i bez żadnych ograniczeń

public information – działania informacyjne i PR podejmowane przez instytucje i organizacje niekomercyjne

public relations – stosunki i kontakty firmy z otoczeniem oraz wszelkie świadomie podejmowane działania służące budowaniu reputacji, kształtowaniu korzystnego obrazu medialnego i wzbudzaniu zainteresowania firmą; domeną działań PR-owca są związane z firmą wartości niematerialne

public relations officer – pracownik komórki PR, specjalista ds. public relations

publicity – przyciąganie uwagi publiczności, tworzenie rozgłosu, publikowanie informacji na temat firmy I jej produktów w mediach; domena komórki PR (public relations is what you do – publicity is what you get!)

RBL (Realtime Blocking List) – listy blokujące, na których gromadzone są dane serwerów pocztowych rozsyłających spam, skrótem RBL-e określa się podmioty internetowe gromadzące takie dane

serach engine – wyszukiwarka

serach engine monitoring – monitorowanie wyszukiwarek w celu sprawdzenia widoczności witryny w sieci lub sprawdzenia wyników przeprowadzonego pozycjonowania

serach engine positioning – pozycjonowanie w wyszukiwarkach; zespół działań podejmowanych w celu zwiększenia widoczności witryny w wyszukiwarkach internetowych

signature file – plik podpisu, sygnaturka dołączona na końcu każdej wiadomości wysyłanej przez nadawcę;

site – witryna internetowa

skycraper – pionowa reklama, najczęściej o wymiarach 120x600 lub 160x600

smart releases – komunikaty zbudowane przy użyciu nowych technologii informatycznych, zawierające np. materiały audiowizualne

spam – elektroniczne śmieci; niechciana poczta elektroniczna i reklamy przysyłane bez naszej zgody

spin doctor – ekspert w kształtowaniu opinii publicznej, specjalista PR, który potrafi korzystnie pokierować wydarzeniami medialnymi, zneutralizować głosy krytyczne) pod adresem osoby bądź firmy i odzyskać sympatię otoczenia; może być zarówno politycznym sztabowcem, jak i dyrektorem ds. komunikacji lub kontaktów z mediami; określenie o znaczeniu zbliżonym do spin meister

sponsored link – link sponsorowany; reklama w wyszukiwarce internetowej, wyświetlana na czołowym miejscu listy wyników wyszukiwania w formie odnośnika do strony internetowej reklamodawcy

story angle – propozycja tematu dla dziennikarzy, do której dołączone są materiały ułatwiające przygotowanie publikacji; story angles są udostępniane w pressroomach firmowych witryn i wchodzą w skład oferowanych tam zestawów materiałów prasowych, tzw. online Press kit;

streaming – technologia pozwalająca na prezentowanie przekazu wideo i (lub) audio na komputerze użytkownika

submission services – usługi świadczone przez agencje internetowe polegające na rejestrowaniu witryn w wyszukiwarkach i katalogach

target group – grupa docelowa, wybrani odbiorcy przekazu promocyjnego

targeting – targetowanie, kreowanie przekazu do określonej grupy odbiorców spełniających przyjęte kryteria lub np. o odpowiedniej porze dnia; meteotargeting pozwala uzależnić wyświetlanie reklamy internetowej od aktualnej pogody (łączy się z odpowiednim serwisem), natomiast geotargeting umożliwia emisje reklamy w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika (na podstawie adresu IP)

teaser – „przynęta”, krótka forma tekstu mająca przyciągnąć uwagę odbiorcy i zachęcić do zapoznania się z pełną wersją

thread – wątek w grupie dyskusyjnej

top layer – reklama internetowa o dowolnym kształcie, w formie animacji z możliwością użycia efektów dźwiękowych, wyświetlana nad treścią strony na przezroczystej warstwie nałożonej na witrynę, w dowolnym jej miejscu i przez określony czas

trade mark – znak towarowy, zmysłowo postrzegane oznaczeni (rysunek, ornament, forma plastyczna, wyraz, zdanie, melodia), które jest zarejestrowane i chronione prawem

tubing – analiza witryny, połączona z optymalizowaniem jej kodu pod kątem uzyskania jak najlepszej widoczności w wyszukiwarkach (wysokich miejsc w wynikach wyszukiwania)

viral marketing – marketing wirusowy (kampania wirusowa), rodzaj komunikacji marketingowej oparty na nieformalnym przekazie opinii pomiędzy odbiorcami i klientami (Word of mouth); przekazywane informacje i opinie podlegają powielaniu w postępie geometrycznym – tak jak w przypadku wirusów komputerowych – jedno „zarażenie” wywołuje bowiem szereg kolejnych; narzędziem marketingu wirusowego są internetowe kanały dyskusyjne

VNR (Visual News Release) – komunikat prasowy wykorzystujący możliwości techniki przekazu audiowizualnego (smart release)

web positioning – pozycjonowanie witryny, polegające na zwiększaniu jej widoczności w sieci WWW

wire serwices – internetowe serwisy rozprowadzające komunikaty prasowe

WWW – Word-Wide Web – ogólnoświatowa sieć komputerowa

 

Opracowanie: www.kawatv.pl

 

Źródło: http://www.kawatv.pl/