JustPaste.it

Słowiański Światopogląd – Wedy

Kultura Wedyjska - Słowiano-Aryjskie Dziedzictwo.

Kultura Wedyjska - Słowiano-Aryjskie Dziedzictwo.

 

 

Słowiański ŚwiatopoglądWedy

 

 [video]http://www.youtube.com/watch?v=HLuRFO7dGJo&feature=plcp[/video]

 

- Zawartość tej księgi opiera się głównie na starosłowiańskim źródle: "Księdze Światła".

- Ale też przywoływane są inne pradawne źródła, które potwierdzają te zdarzenia.

- Te pradawne źródła przechowane zostały przez różne narody na wielu kontynentach ziemi.

- "Księga Światła" wyjaśnia te kwestie, które stanowią fundament Słowiańskiego światopoglądu.

- Poprzez to księga ta nie zastępuje tamtego źródła, ale stanowi jego istotne uzupełnienie.

- Wyjaśniającym jego zawartość i potwierdzającym jego wiarygodność i prawdziwość ...

- Poprzez znane współczesnym ludziom odkrycia archeologiczne ...

- Jasnowidzenia, przekazy i opowieści.

- Zawarte w pieśniach i traktatach.

- Ta księga wyjaśnia znaczenie starosłowiańskiej wiedzy.

- Którą podarowali Słowianom i Ariom ich wielcy Przodkowie - Bogowie.

- Ona w pełni udowadnia, że bez poważnego potraktowania Starosłowiańskiej wiedzy niemożliwe jest ...

- Rozwikłanie kwestii dotyczących powstania świata i powstania życia w naszym wszechświecie ...

- Ani też wyjaśnienia zagadek przeszłości współczesnej ludzkości ...

- A w szczególności przeszłości Słowian i Ariów ...

- A także czasów pojawienia się tych, czy też innych kultur oraz ich zaginięcia ...

- Bez poważnego potraktowania starosłowiańskiej wiedzy ...

- Cała przeszłość Ziemi, albo staje się fantastyką zmistyfikowaną poprzez pojęcia religijne ...

- Albo prymitywne materialistyczne pojmowanie - ginie przy tym prawdziwy obraz bytu ...

- A pozostaje obraz iluzoryczny stworzony przez zainteresowanych tym ludzi ...

- Obsługujących współczesne struktury władzy.

- Zupełnie znika możliwość wiernego prognozowania rozwoju ludzkości.

- W rezultacie staje się ona zakładnikiem w działaniu tajnych i jawnych sił ...

- Realizujących zgubne cele - cele te realizowane są dziś przede wszystkim z użyciem narodu Słowiańskiego.

- W związku z tym powstaje pytanie: "Jak to się stało, że Słowiańskie narody zostały sprowadzone do tego poziomu istnienia ...

- Że zarządzają nimi tacy (?)".

- Wszak jeszcze 1500-2000 temu władali oni większą częścią Euro-Azji?

- Wtedy gęstość zaludnienia na naszej Ziemi była niewysoka.

- Co pozwalało na życie Rodowymi społecznościami, gdzie surowo przestrzegano tradycji rodowych.

- A tych co je naruszali po prostu wyganiano.

- Jednak potem sytuacja zaczęła się szybko zmieniać na gorsze.

- Było ku temu kilka powodów.

- Po pierwsze około 1620 lat temu nasza Ziemia wraz z Systemem Słonecznym.

- Weszła pod nieubłagany wpływ ery Lisicy.

- Który spowodował u wszystkich ludzi - w tym i u Słowian zmianę światopoglądu.

- Osłabienie prawidłowego widzenia świata i wzmocnienie fałszywych poglądów.

- Po drugie: - Pod działaniem tych wpływów ...

- Narody przeciwne Słowianom utworzyły i wzmocniły swoje systemy religijne ...

- I ich struktury organizacyjne, które w większości były przeciwstawne, a także wrogie światopoglądowi słowiańskiemu.

- Te systemy religijne obliczone były na pojmowanie prymitywne.

- Aby rozbudzić w ludziach strach, żądzę władzy i ...

- Po trzecie: - W miarę nasilenia się wspomnianych wpływów (epoki Lisa)...

- Wzrostu zaludnienia i zwiększenia się wzajemnych kontaktów ...

- Naruszający narodowe tradycje otrzymali możliwość chronienia się u wrogów Słowian ...

- Przyjmować ich uproszczone światopoglądy religijne ...

- A potem powracać jako misjonarze.

- Bardzo często powracali wraz z wojskami wroga by ujarzmić Słowian.

- Po czwarte: - Nasilenie się negatywnych wpływów i rozszerzenie się kontaktów miedzy narodami.

- Stało się katalizatorem zmiany poglądów na organizację życia Słowian.

- Przede wszystkim u książąt, którzy dostrzegli, że można władać swoim narodem zamiast jemu służyć.

- W tym środowisku pojawił się popyt na religijne systemy wrogów.

- 5. Nasilenie negatywnego wpływu ery Lisa i oddalenie się od rodowych tradycji przez kniaziów.

- Zachwycenie się przez nich cudzoziemskimi religiami.

- Przede wszystkim przenosi się na ich otoczenie i na tych przedstawicieli narodów.

- Którzy od urodzenie mieli skłonności do łamania narodowej tradycji.

- I dążyli do wyróżnienia się pośród swoich rodaków nie poprzez właściwą wiedzę.

- Lecz dzięki kłamstwu, chytrości, podłości a także poprzez zdradę.

- 6. Nasilenie się negatywnego wpływu epoki Lisa.

- I zwiększenie się kontaktów międzynarodowych.

- Doprowadziły do zwiększenia ilości wojen między nimi.

- Słowiańscy wojownicy często zwyciężali swoich przeciwników i podbijali ich kraje.

- Zawojowawszy ich osiedlali się tam i asymilowali się z miejscowymi narodami.

- Wzmacniając ich i osłabiając Słowiańskie.

- 7. Pod wpływem negatywnego promieniowania i zmian warunków klimatycznych na gorsze.

- Niektóre Słowiańskie narody przemieszczały się w rejony o warunkach dużo korzystniejszych dla życia.

- Mieszali się z miejscową ludnością i osiągali wysokie rezultaty w dziedzinie komfortu materialnego.

- Co doprowadziło do rozmiłowania w rozkoszach życia i zapomnieniu nakazów rodowych.

- A także poniżeniem rodaków, którzy pozostali w dawnej ojczyźnie.

- 8. Zdarzały się też przypadki gdy wojownicy wroga także wkraczali na terytoria Słowiańskie.

- A przy tym nie tylko grabili, lecz i gwałcili Słowianki.

- Które w wyniku tego rodziły dzieci ze zmienioną na gorszą genetyką.

- I niepełnoprawnym statusem pośród Słowian.

- Było niemało wypadków, gdy Słowiańscy wojownicy żenili się z brankami.

- A te rodziły dzieci z takimi samymi cechami i z takim samym statusem.

- Dorastając te dzieci starały się zmienić swoje położenie wszelkimi sposobami i środkami.

- Często niegodnymi - w wypadku dojścia do władzy powodowali rzeź w środowisku Słowian.

- Książę Władimir jest jedną z takich osób w naszej przeszłości.

- Chrystianizował Kijowskich Polan powodując rozprzestrzenienie się tej religii.

- Pośród innych Słowiańskich narodów.

- Wszystko to doprowadziło do degradacji Słowiańskiego Społeczeństwa Rodowego.

- I podporządkowało Słowiańskie narody cudzoziemskim rządom.

- Jednak wpływ epoki Lisa kończy się w 2012 roku.

- Od tego momentu zacznie działać promieniowanie ery Wilka.

- I zaczną kierować bieżącą sytuacją.

- Rozumieją to doskonale trzymający się przy władzy.

- Aby jeszcze dłużej utrzymać się przy władzy już dziś organizują oni poszukiwania starosłowiańskich źródeł pisanych.

- Aby po pierwsze skorzystać poprzez nie z pradawnej wiedzy ...

- I zastosować ją w interesie rządzących obecnie sił świata mroku.

- A z drugiej strony w celu ukrycia lub zniszczenia owych źródeł ...

- Aby nie dopuścić do odrodzenia się Słowiaństwa.

- Sprzyjają temu współczesne religie światowe i ich sekty.

- Aby utrzymać Słowian tak długo jak się da w nieświadomości i ignorancji.

- Prawie wszyscy przedstawiciele współczesnych struktur władzy sprzyjają umocnieniu w społeczeństwie roli ...

- I wpływu światowych religii.

- Równocześnie oni sami bardzo często korzystają z usług jasnowidzów i astrologów.

- Starając się w ten czy inny sposób posłużyć się częścią ujawnionej pradawnej wiedzy.

- Aby utrzymać się przy władzy i zachować nieczysto uzyskaną własność.

- Wszystko to nie sprzyja harmonijnemu rozwojowi ludzkości.

- Powodując w nim napięcia, podziały i konfrontacje.

- Które powoduje się w rozmaitym czasie rodząc wojny i katastrofy.

- Aby temu zapobiec niezbędne jest by ludzie zwrócili się ku dawnej Słowiańskiej Wiedzy ...

- I przebudowali życie społeczne stosownie do niej.

- Oznacza to zbudowanie życia według zasad i nakazów Bogów.

- Nie przyjmując Starosłowiańskiej wiedzy nie mamy możliwości uwolnienia się z władzy przedstawicieli świata mroku.

- I przejścia od wrogości między różnymi systemami jedno-kulturowymi ku wspólnocie.

- I korzystnej wzajemnie współpracy między nimi.

- Przede wszystkim pradawną Słowiańską wiedzę powinny dostrzec narody Słowiańskie.

- Jako oddech dla odrodzenia i podniesienia się.

- Wszystkie inne zrobić tego nie są w stanie i w związku z tym będą wspomagać siły świata mroku.

- Wzmacniać swoją władzę na naszym terytorium.

- W końcu wieku XX zaczął się proces ujawniania pradawnej wiedzy Słowiańskiej.

- Jednak ten proces jak dotąd jest ostrożnie dozowany.

- W obecnym czasie dostępna jest tylko ta wiedza, która pozwala ludziom zmienić swoje pojmowanie świata.

- Także ta wiedza, która sprzyja leczeniu i uzdrowieniu ludzi.

- Wszelka inna wiedza do określonego czasu pozostaje w tajemnicy.

- Gdyż społeczeństwo nie jest jeszcze na nią gotowe.

- I może przynieść sobie przy jej użyciu szkodę.

- To dzieje się współcześnie z postępem technologicznym.

- Który doprowadził już do zniszczenia znacznej części surowców naturalnych.

- Lasów i innych zasobów naturalnych.

- Pustynnieniu ogromnych przestrzeni.

- Zatruciu powietrza, gleby, rzek, oceanów.

- Wiele terenów wysycha, ociepla się klimat i przybywa rozmaitych zjawisk katastroficznych.

- Jeśli ludzie nie zmienią swojego światopoglądu.

- I rodzaju życia to wszystko zakończyć się może światową katastrofą.

- Zadanie jest stosunkowo proste ...

- Ludzkość nie może dopuścić do światowego kataklizmu.

- Nie uda się zapobiec temu bez zmiany światopoglądu i współczesnego rodzaju życia.

- Dokładnie to przede wszystkim powinny pojąć narody Słowiańskie.

- Aby poprowadzić pozostałych prawidłową drogą rozwoju.

 

53f45a3eccb21dab415c85f8e6da6fbe.jpg