Scheme of the climate mechanism of the Earth.

The above scheme is the result of 17 years of independent research on the Earth's climate and is confirmed by several years of direct observations of weather over Poland, Europe.

 

IV.2.6. Scheme of the climate mechanism of the Earth.

Bogdan Góralski

Library of Historical Instytut of University of Warsaw

2.6.1. Northern hemisphere climate warming and southern hemisphere cooling.

 

Increased magnetic activity of the Sun caused by gravitational interactions of solar system planets, increase of solar wind power and reduction of cosmic rays in Earth's atmosphere, gravitational influence of planets on Earth's shell (Earth's shell = shell + earth's mantle) causing it to rotate around liquid earth core. The flattening of the globe on the moving earth's shell moves to the axis of rotation of the Earth. The apparent motion of the north magnetic pole approaching the geographic pole, the change in the geometry of the geoid, because the geoid flattening moves in the direction of the axis of rotation of the Earth, changing the moment of inertia of the planet and increasing its velocity of rotation, decreasing the number of earthquakes as a result of lowering the stresses in the earth's crust. The northern hemisphere decreases insolation and warmth from the southern hemisphere. Descending upwelling - the downward flow of oceanic water to the ocean surface reduces biological production and increases ocean acidification and increases carbon dioxide concentrations in the atmosphere. Reduction of sulphate aerosols forming clouds over the oceans, reduction of cloud over oceans, ocean surface warming, and change in distribution of Hadley, Ferrell and Polar atmospheric circulation cells. Increasing the NAO index, changing the location of high and low pressure zones in the troposphere, inflating hot air from the south, moving the Intertropical Convergence Zone- ITCZ and other precipitation zones to the north.

 

V.2.6.2. Cooling of the northern hemisphere and warming of the southern hemisphere.

 

Reduction of the magnetic activity of the Sun caused by the gravitational interaction of a group of planets of the Solar System on one side of the Sun. Reducing the strength of solar wind and increasing cosmic rays in the Earth's atmosphere. Gravitational influence of the planets on the Earth's shell (Earth's shell = shell + Earth's mantle) causing the shell to rotate around the liquid earth core. Movement of the northern geographic pole set on the surface of the moving earth's shell towards the plane of the ecliptic, the apparent motion of the northern magnetic pole away from the geographic pole. Changing the geoid shape because the geoid flattening moves towards the equator of Earth, changing the moment of inertia of the planet and decreasing its velocity of rotation. Increasing the number of earthquakes due to the increase of stress in the Earth's crust, the southern hemisphere increases sunlight and warmer than the northern hemisphere, increasing the upwelling - the flow of deep-ocean water to the surface of the ocean increases the production of biological and reduces the acidification of the ocean and reduces the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Increasing ocean formation of sulphate aerosols that create clouds over the oceans, increasing cloud cover over the oceans, cooling the ocean surface, and altering the distribution of Hadley, Ferrell and Polar atmospheric circulation circuits, changing the course of jet streams, decreasing the NAO index. Change of location of high and low pressure zones in the troposphere, inflow of cold air masses from the north, shift of the Intertropical Convergence Zone - ITCZ and other precipitation zones to the south.

 

The above scheme is the result of 17 years of independent research on the Earth's climate and is confirmed by several years of direct observations of weather over Poland and Europe and observations using European and American Internet sources.

 

Jakuszowice, 15 August 2017,6: 45 Bogdan Góralski

.

 

IV.2.6. Schemat ziemskiego mechanizmu klimatycznego.

2.6.1. Ocieplenie  klimatu północnej hemisfery i oziębienie południowej hemisfery.

Zwiększenie aktywności magnetycznej Słońca powodowane przez grawitacyjne oddziaływanie  planet Układu Słonecznego, zwiększenie siły wiatru słonecznego i zmniejszenie promieniowania kosmicznego w atmosferze ziemskiej, oddziaływanie grawitacyjne planet na powłokę ziemską (powłoka ziemska = skorupa + płaszcz ziemski) powodujące jej obrót wokół płynnego jądra ziemskiego, ruch północnego bieguna geograficznego wyznaczonego na powierzchni ruchomej ziemskiej powłoki ku prostopadłej do płaszczyzny ekliptyki, pozorny ruch północnego bieguna magnetycznego zbliżającego się do bieguna geograficznego, zmiana kształtu geoidy obrotowej bo spłaszczenia geoidy przemieszczają się w kierunku osi obrotu Ziemi,   zmiana momentu bezwładności planety i zwiększenie jej prędkości obrotu, zmniejszenie liczby trzęsień ziemi wskutek obniżenia naprężeń w skorupie ziemskiej, północna hemisfera zmniejsza nasłonecznienie i cieplejsza od południowej hemisfery, malejący upwelling - wypływ głębinowych wód oceanicznych na powierzchnię oceanu zmniejsza produkcję biologiczną i zwiększa zakwaszenie oceanu oraz wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, zmniejszenie wydzielania chmurotwórczych aerozoli siarczanowych nad oceanami, zmniejszenie  zachmurzenia nad oceanami,  ocieplenie powierzchni oceanu  i lokalna zmiana rozprzestrzenienia komórek cyrkulacji atmosferycznej Hadleya, Ferrela i Polarnej, zmiana przebiegu w atmosferze prądów strumieniowych jet stream, zwiększenie indeksu NAO, zmiany położenia stref wysokiego i niskiego ciśnienia w troposferze,  napływ gorących mas powietrza z południa, przesunięcie strefy The Intertropical Convergence Zone- ITCZ oraz innych stref opadów atmosferycznych ku północy.

 

IV.2.6.2. Oziębienie  klimatu północnej hemisfery i ocieplenie południowej hemisfery.

Zmniejszenie aktywności magnetycznej Słońca powodowane przez grawitacyjne oddziaływanie zgrupowania planet Układu Słonecznego po jednej stronie Słońca, zmniejszenie siły wiatru słonecznego i zwiększenie promieniowania kosmicznego w atmosferze ziemskiej, oddziaływanie grawitacyjne planet na powłokę ziemską (powłoka ziemska=skorupa + płaszcz ziemski) powodujące jej obrót wokół płynnego jądra ziemskiego, ruch północnego bieguna geograficznego wyznaczonego na powierzchni ruchomej ziemskiej powłoki ku płaszczyźnie ekliptyki, pozorny ruch północnego bieguna magnetycznego oddalającego się od bieguna geograficznego, zmiana kształtu geoidy obrotowej bo spłaszczenia geoidy przemieszczają się w kierunku równikowi Ziemi,   zmiana momentu bezwładności planety i zmniejszenie jej prędkości obrotu, zwiększenie liczby trzęsień ziemi wskutek wzrostu naprężeń w skorupie ziemskiej, południowa hemisfera zwiększa nasłonecznienie i cieplejsza od północnej hemisfery, rosnący upwelling - wypływ głębinowych wód oceanicznych na powierzchnię oceanu zwiększa produkcję biologiczną i zmniejsza zakwaszenie oceanu oraz zmniejsza stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, zwiększenie wydzielania  aerozoli siarczanowych tworzących chmury nad oceanami, zwiększenie  zachmurzenia nad oceanami,  oziębienie powierzchni oceanu  i lokalna zmiana rozprzestrzenienia komórek cyrkulacji atmosferycznej Hadleya, Ferrela i Polarnej, zmiana przebiegu w atmosferze prądów strumieniowych jet stream, zmniejszenie indeksu NAO, zmiany położenia stref wysokiego i niskiego ciśnienia w troposferze,  napływ zimnych mas powietrza z północy, przesunięcie strefy The Intertropical Convergence Zone- ITCZ oraz innych stref opadów atmosferycznych ku południowi.

 

Powyższy schemat jest wynikiem 17 lat niezależnych badań nad  klimatem Ziemi i jest potwierdzony przez kilkuletnie bezpośrednie obserwacje pogody nad Polską i Europą i obserwacje przy wykorzystaniu źródeł internetowych europejskich i amerykańskich.

 

Jakuszowice, dnia 15 August 2017,6:45                             Bogdan Góralski

.