Refleksje o Życiu Pobożnym w Imieniu Bożym

z serii: Przekazy Świętego Franciszka

z serii: Przekazy Świętego Franciszka

 

ac93b94e642c8e7d7d8b1bbf5b3a0837.jpgW imieniu Bożym, w JHWH pokładam moją Ufność i Wiarę, a On, Bóg, Elohim rzekł do mej duszy, aby wzlatywała jak ptak na Górę Bożą, na Zion! Każdy człowiek musi pamiętać ten sekret, że Bóg, Elohim ma swoje imię własne, a przecież już kiedy Patriarcha Seth spłodził pierworodnego syna rozpoczęto wzywania, inwokowania imienia Boga, imię Boże, JHWH było znane ludziom. Przywoływanie Boga jego własnym imieniem to zwyczaj, praktyka Serca zainicjowana przez Proroka, Patriarchę Setha, praktyka która ogarnęła całą ludzkość. Patriarcha Seth był trzecim synem Proroka Adama, pierwszego człowieka obecnego cyklu istnienia świata, synem obietnicy danym w miejsce Abla, którego był zamordował Kain w porywie  bezbożnego gniewu swego, nienawiści wobec brata! Seth jest ucieleśnieniem pobożności i religijności, a wprowadzony przez Setha zwyczaj przyzywania imienia Boga jest początkiem modlitwy Serca, modlitwy Słowa - Imienia  zwanej jako hesichasm. Dobre potomstwo Adama pochodzi od jego syna Setha, a zła część rodzaju ludzkiego od Kaina, który jest owocem uwiedzenia Ewy przez demona, Satana Wężowego zwanego Asmodeuszem, Wężownikiem. Wzywajcie drogie Dzieci Boże imienia Boga, a przecież EL czy ELOHIM określające Boga było dobrze znane wszystkim plemionom i pokoleniom semickiej kultury duchowej. Imię JHWH odczytywano jako Jahwah lub Jahuwah, a także jako Ja’we’ oraz używano skrótu JAH oraz wersji podwójnej Jah Jahuwah i którą formę wybierzesz na początek, rozpamiętuj, śpiewaj i wołaj, wzywaj  Boga jego imieniem z całego Serca swego i z całej Duszy twojej. Jest to sekretna tajemnica, misterium naszego Zakonu i podstawa Ewangelii.

Sethianie czy Sethyci, potomkowie proroka Setha, przechowują sekrety świętej wiary i tajemnice rozwijania Mocy Inwokacji najświętszego imienia znanego całej starożytnej cywilizacji ludzkiej. Wszędzie, gdzie Pismo Święte mówi „Pan”, „Adonai”, w rzeczywistości pisane jest oryginalnie Imię Boże JHWH, czytane Jahwah, a tam gdzie mówi „Bóg” stoi ELOHIM lub ELOAH, a najstarsza prasemicka forma EL służy złożonym imionom określającym przymioty i właściwości Istoty Bożej! Biblijny zwrot „Pan Bóg” w rzeczywistości, w ustach Jezusa zawsze brzmiał JHWH ELOHIM, a „Pan” używane jako słowo zastępcze zawsze oznaczało w Piśmie Świętym YAH (JAH) lub JAH(U)WAH! Przyjęcie do  Serca imienia Bożego, prawdziwego, objawionego imienia JHWH jest uczynieniem z Serca mieszkania i świątyni dla Boga - Stwórcy Życia, jest przygotowaniem do oddania się Bogu na wieczną służbę w myśl ślubowania Nazireatu jakie towarzyszy wiernym w naszym Zakonie! Z całą siłą weź imię Boże, JAH, przyjmij do swego Serca, umieść na ołtarzu Serca, aby cała twoja istota została przemieniona na wzór doskonałego Obrazu Bożego jakim Bóg uczynił człowieka, mężczyznę i kobietę, na swój obraz i podobieństwo. Imię Boże JAH  JAH(U)WAH przyjęte i umieszczone w Sercu uczyni ciebie cząstką wielkiej misteryjnej rodziny zakonnej Sethian, którzy na wzór Patriarchy Setha i jego potomstwa aż do proroka Noah (Noe) znało doskonale Moc i Działanie modlitwy wzywania Imienia Boga Żywego!

Jam jest JAH(U)WAH, to twój ELOHIM (Bóg)... i nie będziesz mieć innych bóstw (bogów) oprócz Mnie - oto to co sam Bóg Stwórca oznajmia prorokowi Mose, Mojżeszowi na świętej górze Horeb. Pamiętaj Boga, Stwórcę Życia, pamiętaj Jego Święte imię, przyjmuj to imię do swego Serca, powtarzaj w swej Duszy, a z głębi Serca i Duszy, niech  imię Boże powtarzają twoje usta. Oto tajemnica sprzymierzenia się z Bogiem, tajemnica zwrócenia się do Boga Jedynego, JAH ECHAD! Należy pamiętać, że Jezus i Apostołowie często wzywali Imienia Boga i ciągle Błogosławili Mocą płynącą  z imienia Boga. Powróć człowiecze do żywej wiary imię Boże wyznając całym Sercem, przyoblekając swoją Duszę w potężne i mocarne najświętsze z imion jakie słyszało kiedykolwiek ludzkie ucho! Od początku apostołowie i ich uczniowie, chrześcijanie zawsze wielbili imię Boże, zawsze śpiewali chwałę imieniu Boga i modląc się wzywali najświętszego imienia bacząc aby nie wymawiać imienia JHWH w pusty i czczy, próżny sposób samymi ustami bez zaangażowania Serca, aż do głębi Duszy. Nie będziecie brać imienia JHWH, twego ELOHIM, Boga do czczych, próżnych rzeczy, ponieważ JAH(U)WAH nie odpuści winy tym, którzy używają jego imienia do próżniaczych, pustych (czczych) rzeczy, spraw - mówi przykazanie Boże!

Będziesz służyć JHWH, twemu Bogu, ELOHIM, a On będzie Błogosławić twój CHLEB i twoją WODĘ, a oddali od ciebie wszelkie słabości, choroby! Oto nauka Pisma Świętego, aby chleb i woda pobłogosławione były dla zdrowia z wdzięcznością przyjmowane przez wszystkich, którzy służą Panu Bogu, JaHuWaH! Święty Bóg, Stwórca Życia daje błogosławiony chleb i błogosławioną wodę wszystkim, którzy Jemu służą, do Niego należą!

Służyć Bogu, to pełnić Jego Dobrą Wolę, spełniać Jego Przykazania, co Apostoł Jan Umiłowany nazywa Miłowaniem Boga, a przecież społeczne przykazania są takie krótkie, jasne i proste: nie zabijaj, nie zdradzaj, nie kradnij, nie składaj fałszywego świadectwa przeciwko sąsiadowi, nie pożądaj (chciwie) niczego co nie twoje! Tak prosto  streszczają się przykazania, a dzięki Bożym Przykazaniom na Ziemi, wśród ludzi panuje Dobro. Przychodzi przez taką służbę wypełniania Jego Nakazów samo Dobro, Błogosławieństwo i Szczęście! Istotą ostatniego  przykazania jest to, aby „nie pożądać” (chciwie) ani osób ani rzeczy, które nie należą do człowieka, nie są jego własnością. Ograniczenie chciwości posiadania prowadzi do wewnętrznej wolności i podcina korzeń wszelkiej zawistnej żądzy czy obleśnej chciwości. Służ Bogu, wielbij  Boga jego świętym imieniem JaHuWaH.

Dobry Bóg, JAH JAHUWAH, stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo, udzielił ludzkiej istocie pewnych rad i przykazań, które człowiek świadomy Boga Żywego zawsze powinien pamiętać w swym Sercu i zawsze zachowywać, stosować w swoim codziennym życiu. Zważaj, daję ci każdą roślinę wydającą nasienie (ziarno) jaka jest na Ziemi i każde drzewo, na którym są owoce, zawierające nasienie, niech dla ciebie będzie to POKARMEM! Oto Przykazanie jakie otrzymał człowiek uświęcony, bezgrzeszny człowiek będący Obrazem i Podobieństwem Boga, przeto zmierzając do Kadoszim, Uświęcenia musimy czynić wszystko aby stosować się do wymogów Boga stawianych Świętemu Praojcu ludzkości, Praczłowiekowi.  Nie przystoi Świętym Bożym łamać  przykazania danego człowiekowi dla podtrzymania jego czystego i uświęconego stanu bycia doskonałym Obrazem Boga. Trzeba pamiętać, przyjmując imię Boże  JAH JHWH do Serca i przyoblekając się w Wiecznego (OLAM) Boga (EL) poprzez Jego imię, że mieszka ono w Sercach tych na stałe, którzy trzymając się przykazań raz na zawsze udzielonych Świętym Bożym, Kadoszim! Kto wzmocni w sobie święte imię  JAH, ten niewątpliwie nie będzie w stanie złamać strzeżonych mocą Ducha przykazań Bożych, a wiedzą to ci, którzy w skutek modlitwy Serca uwielbiającej, adorującej, najświętsze imię Ojca Niebiańskiego spontanicznie nie byli w stanie wziąć do ust  niczego innego jak tylko pokarm czysty, spożywany przez niewinnych w rajskim stanie Niepokalania. Bądźcie czystymi dla imienia Bożego, już przez Setha przywoływanego w początku tego cyklu stworzenia świata! Głośno wołam do JHWH, głośno do JHWH czynię Przebłagania - powiada psalmista ku wiecznej chwale Boga i pożytkowi człowieka.

Jeśli człowiek nie chce wymawiać ani znać imienia Boga, to czyni tak jakby nie chciał  znać właściciela  tego imienia,  a przecież  ostracyzm, odrzucenie kogoś polega i na odrzuceniu, zapomnieniu, nie wymawianiu jego imienia.  Jeśli kogoś kochamy, to często, jak najczęściej myślimy, pamiętamy i wspominamy jego imię, a to daje nam radość z głębi Serca, z powodu naszej Miłości. Kto miłuje Boga, ten niewątpliwie przywołuje Go Jego imieniem JAH, JEAHWEH, jak często jest w chorałach wyśpiewywane przez rzeczywiście pobożnych ludzi. Narody semickie miały w zwyczaju szczerym Sercem wyśpiewywać imię Boże po 101 razy, na drewnianym różańcu z koralików, a liczbę tę uważano za sprzyjającą, jak mówi Zbawiciel, za przynoszącą plon stukrotny! Kto nie zna imienia Boga, a wzywanie imienia Bożego nie sprawia mu radości, ten jest bezbożnikiem, któren nie ma nic wspólnego z Bogiem! Jezus, Zbawiciel przyszedł aby objawiać imię Boże, jak to przypomina Apostoł Jan w swej Ewangelii i dlatego czystym Sercem wydobywamy dźwięk imienia Bożego przez nasze usta, aby innym było także objawione! Dzieci Beliala, synowie zła i niegodziwości zatykają swoje uszy przed dźwiękiem imienia Bożego, a przecież po tym odróżnia się dzieci diabelskie, że się wzbraniają przed modlitwą z imieniem Boga na ustach.

Jeśli psalmista swą Ufność i Wiarę pokłada w JAH JHWH, jeśli już Prorok Seth rozpoczął zwyczaj przyzywania, inwokowania Boga jego własnym imieniem JHWH, to jakże inaczej mogliby postępować szczerzy i wierni Pismu chrześcijanie? Przeklęty, kto ukrywa imię Boże, przeklęty kto zastępuje je zamiennikami, ukrywając, że Jedyny, ECHAD, posiada swoje autentyczne, znane już Patriarchom imię własne, które bywa odczytywane w zależności od tego czy śpiewane czy wołane z pozoru trochę inaczej, ale w istocie zawsze zachowując kolejność swych istotnych liter JHWH. Byłoby nieprawdopodobną strata dla ludzkości zagubić i ukryć to święte imię, które prorokom i świętym dawało natchnienie, moc i władzę działania w imieniu Boga. Niewątpliwie, aby działać w imieniu Boga, trzeba się całym, do głębi Duszy stać imieniem Bożym, a to przychodzi przez ustawiczne powtarzanie, szeptanie, nucenie i myślenie imienia Boga, JAH JAHUWAH! Oto tajemnica naszej wiary, Bogu niech będą dzięki, a błogosławieństwo wszystkim, którzy idą w ślady Pana Jezusa, syna Boga Żywego! Āmen!

Święty Franciszek z Asyżu

 

Autor: Święty Franciszek z Asyżu