Rasizm

Oświadczenie na Światową Konferencję przeciwko Rasizmowi

 

 

d8e8bdf1bb65a7ecbef687c7b27624e3.jpg

Rasizm ma swoje źródło nie w skórze, ale w ludzkim umyśle. Lekarstwo na uprzedzenia rasowe, ksenofobię i nietolerancję musi przede wszystkim działać na te złudzenia umysłowe, które przez wiele tysięcy lat wzbudzały fałszywe idee wyższości i niższości między ludźmi.

U podstawy wszystkich form dyskryminacji i nietolerancji leży błędne przekonanie o tym, że na ludzkość składają się oddzielne rasy, narody lub kasty oraz o tym, że te podgrupy mają odmienne wrodzone możliwości intelektualne, moralne lub/i fizyczne, co z kolei uzasadnia różne formy traktowania tychże grup.

W rzeczywistości jest tylko jedna ludzka rasa. Jesteśmy jednym narodem zamieszkującym planetę Ziemię, jedną ludzką rodziną związaną wspólnym przeznaczeniem, jedną całością stworzoną z jednej i tej samej materii, zobowiązani do tego, by  być jako jedna dusza."

Rozpoznanie takiej rzeczywistości stanowi antidotum na rasizm, ksenofobię i nietolerancję we wszystkich postaciach. Powinno ono być wiodącą zasadą w dyskusjach, obradach i ostatecznym wynikiem Światowej Konferencji przeciw Rasizmowi.

Właściwe zrozumienie tego faktu daje sposobność przeniesienia ludzkości nie tylko poza rasizm, uprzedzenia rasowe i etniczne oraz ksenofobię, ale także poza pośrednie pojęcie tolerancji lub wielokulturowości   pojęcia, które stanowią istotne etapy długo wyczekiwanego celu zbudowania pokojowego, sprawiedliwego, zjednoczonego świata, które jednak są niewystarczające, aby wyplenić tak głęboko zakorzenione choroby społeczne jak rasizm i jemu podobne.

Zasada ludzkiej jedności sięga głęboko w ludzką duszę. Ona nie jest jeszcze jednym sposobem mówienia o ideale braterstwa i solidarności. Nie jest to też mglista nadzieja czy slogan. Odzwierciedla ona raczej wieczną, duchową, moralną i fizyczną rzeczywistość unaocznioną przez wspólne dojrzewanie ludzkości w dwudziestym wieku. Jej istnienie jest teraz bardziej wyraźnie widoczne ponieważ, po raz pierwszy w historii, stało się możliwe, aby wszyscy ludzie  na świecie dostrzegli swoją wzajemną zależność i stali się świadomymi swojej jedności.

Rzeczywistość ludzkiej jedności jest w pełni poparta przez naukę. Antropologia, fizjologia, psychologia, socjologia, a ostatnio i genetyka, dekodując ludzki genom, pokazały, że jest tylko jeden ludzki gatunek, chociaż jest on nieskończenie zróżnicowany w drugorzędnych aspektach życia. Największe religie świata podobnie utrzymują tę zasadę, nawet jeśli ich wyznawcy czasami uczepią się błędnego pojęcia wyższości. Wszyscy Założyciele wielkich religii świata obiecali, że pewnego dnia nastanie pokój i sprawiedliwość, a cała ludzkość się zjednoczy.

Fakt, iż obecnie ludzkość zdaje sobie sprawę ze swojej jedności nastąpił po historycznym procesie, w którym poszczególne jednostki łączyły się w coraz większe całości. Od klanów, przez plemiona, miasta, nacje, a następnym nieuchronnym krokiem dla ludzkości jest stworzenie cywilizacji globalnej. W tej nowej cywilizacji globalnej, wszyscy ludzie i narody są częścią jednego wielkiego organizmu   organizmu jakim jest sama ludzka cywilizacja. Jak to wyraził Bahá'u'lláh ponad 100 lat temu:  Ziemia jest tylko jednym krajem, a ludzkość jej obywatelami.

Dalej, jak wyjaśniają pisma bahaickie, jedność ludzkości  oznacza organiczną zmianę w strukturze współczesnego społeczeństwa, zmianę, jakiej świat jeszcze nie doświadczył& Wymaga ona nie mniej niż rekonstrukcji i demilitaryzacji całego cywilizowanego świata   świata organicznie zjednoczonego we wszystkich podstawowych aspektach życia, machinerii politycznej, duchowej aspiracji, handlu i finansach, piśmie i języku, a mimo to, świata nieskończenie zróżnicowanego pod względem narodowych cech charakterystycznych jego sfederowanych jednostek."

W rozważaniach na tematy Światowej Konferencji Przeciw Rasizmowi, właściwe zrozumienie rzeczywistości, jaką jest jedność ludzkości pociąga za sobą wiele wniosków.

Oznacza to, że jakiekolwiek prawo, tradycja, czy konstrukt umysłowy nadający wyższe prawa i przywileje jednej grupie, stawiając ją ponad innymi jest nie tylko moralnie błędny ale u podstawy jest sprzeczny z najlepszym interesem nawet tych, którzy uważają się w jakikolwiek sposób za lepszych. Oznacza to, że kraje, jako cegły budujące cywilizacje globalną muszą trzymać się wspólnych standardów dotyczących praw oraz podejmować działania, by oczyścić swoje prawo, tradycje oraz praktyki z jakiejkolwiek formy dyskryminacji rasowej, narodowej, czy etnicznej.

Oznacza to, że sprawiedliwość musi być podstawową zasadą organizacji społecznej, zasadą, która wzywa do powszechnych działań leżących po stronie rządów, ich agencji, społeczeństwa obywatelskiego, by zajęły się niesprawiedliwością ekonomiczną na wszystkich poziomach. Pisma bahaickie zachęcają i do dobrowolnego dawania, i do działań rządów, takich jak  wyrównywanie i podział" nadmiernego bogactwa w tak sposób, aby ogromne różnice między bogatymi a biednymi zostały zniwelowane. Pisma bahaickie zalecają również konkretne działania takie jak: dzielenie się zyskami, zrównanie pracy z modlitwą, które promują ogólny dobrobyt gospodarczy wśród wszystkich klas.

Sprawę ksenofobii przed Konferencją, w związku z współczesnymi problemami mniejszości, nierówne stosowanie praw obywatelskich, przesiedlenia uchodźców w podobny sposób można rozwiązywać w świetle jedności ludzkości i jak wskazał Bahá'u'lláh, zgodnie z pojęciem obywatelstwa światowego.

Ponadto, zasada jedności ludzkości obnaża jakąkolwiek próbę rozróżnienia oddzielnych  ras  lub  ludów  we współczesnym świecie jako sztuczną i zwodniczą. Podczas gdy dziedzictwo rasowe, narodowe i/lub etniczne może być uważane za źródło dumy oraz jako tło dla pozytywnego rozwoju społecznego, takie rozróżnienie nie powinno stanowić podstawy dla nowych form oddzielenia, wyższości, bez względu na to jakie subtelne by one nie były.

Przez lata, w oświadczeniach do Narodów Zjednoczonych, Międzynarodowa Wspólnota Bahaicka wspierała i nawoływała do konkretnych działań wspierających ludzką jedność i zwalczających rasizm, takich jak:

 -  Powszechne promowanie międzynarodowych kampanii edukacyjnych mających na celu naukę o organicznej jedności ludzkości, zachęcając zwłaszcza same Narody Zjednoczone, aby wsparły ten wysiłek, angażując narodowe i lokalne rządy jak i organizacje pozarządowe.

 -  Powszechna ratyfikacja   i stosowanie   międzynarodowych instrumentów prawnych, które przedstawiają powszechne sumienie ludzkości, a które mogą przyczynić się do szeroko zakrojonego systemu prawnego do walki z rasizmem, dyskryminacją rasową, a zwłaszcza Międzynarodowej Konwencji o Eliminacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej.

 - Ogólnoświatowe promowanie edukacji o prawach człowieka, której celem jest stworzenie  kultury praw człowieka .

Międzynarodowa Wspólnota Bahaicka sponsorowała także lub w dużej mierze uczestniczyła w działaniach mających na celu wykorzenienie rasizmu i dyskryminacji rasowej. Działając głównie przez swoje filie narodowe, których obecnie jest 182, Wspólnota sponsorowała na przykład liczne spotkania publiczne, konferencje, programy edukacyjne, artykuły prasowe, programy radiowe, wystawy, które miały na celu zwalczanie rasizmu.

Ponadto, czerpiąc z twórczego ducha inicjatyw oddolnych, w wielu krajach Bahaici założyli komitety do spraw rasowej jedności, których członkami są osoby o różnych kolorach skóry, a które stworzyły programy do zwalczania uprzedzeń rasowych i do tworzenia więzi opartych na wzajemnym szacunku pośród ludzi różnych ras w swoich lokalnych społecznościach. Komitety te podjęły próbę pomocy Bahaitom w uwolnieniu się od swoich własnych uprzedzeń rasowych i we wspieraniu eliminacji uprzedzeń rasowych w ogóle w społeczeństwie poprzez szeroką współpracę z przywódcami rządów, edukacji i religii. A konkretniej, wspólnoty bahaickie na całym świecie sponsorowały liczne warsztaty dla młodzieży promujące jedność rasową, organizowały obchody otwartego  dnia jedności rasowej , prowadziły kampanie telewizyjne i filmowe promujące harmonię ras, sponsorowały dzielnicowe dialogi jedności rasowej oraz brały udział w różnych narodowych komisjach do zwalczania rasizmu.

Dla tych, którzy szukają pełniejszego zrozumienia jak jedność ludzkości można wprowadzić w życie użyteczne może być zbadanie doświadczeń samej Międzynarodowej Wspólnoty Bahaickiej, która oferuje ciągle rozwijający się model jak różnorodni ludzie mogą żyć w harmonii i jedności. W liczbie ponad 5 milionów członków, światowa wspólnota bahaicka składa się z osób o praktycznie każdym pochodzeniu. Wspólnota obejmuje ponad 2100 różnych grup rasowych i plemiennych jak i poszczególne osoby o praktycznie każdej narodowości, pochodzeniu religijnym i z każdej klasy społecznej.

Pomimo tej ogromnej różnorodności, która odzwierciedla ludność świata w ogóle, światowa wspólnota bahaicka znajduje się pośród najbardziej zjednoczonych organizacji na ziemi. Takie rozumienie jedności sięga dalej niż tylko do wspólnej teologii. Do małżeństw osób pochodzących z różnych środowisk, na przykład, zachęcają pisma Wiary Bahá'í, i/lub też osoby te ściśle ze sobą współpracują w lokalnych wspólnotach bahaickich, razem służąc w instytucjach lokalnych i narodowych.  Dokładne zbadanie światowej wspólnoty bahaickiej odkryje zadziwiająco rozległą, a mimo to wyjątkowo oddaną grupę ludzi, która świadomie tworzy kulturę globalną, taką, która podkreśla pokój, sprawiedliwość, stały rozwój i nie stawia żadnej grupy wyżej od innych.

Bahaici wierzą, że ich własny sukces w budowaniu zjednoczonego społeczeństwa wyrasta wprost z inspiracji duchowymi naukami Bahá'u'lláha, który obszernie pisał o wadze jedności, rzeczywistości jedności i potrzebie stworzenia pokojowej cywilizacji światowej. Ponad 100 lat temu napisał następujące słowa, które są podwaliną przekonań bahaickich:

 O Dzieci Człowiecze! Zali nie wiecie, dlaczego z jednej was ulepiliśmy gliny? By nie wynosił się nikt z was ponad innego. Rozważajcie po wszystkie czasy w sercach waszych, jak zostaliście stworzeni. Stworzyliśmy was wszystkich z jednej i tej samej materii, przeto się godzi wam być jako jedna dusza, chadzać jednymi stopami, jadać jednymi usty i mieszkać w jednym kraju, aby przez czyny wasze i postępki znaki jedności oraz istota wewnętrznej swobody objawione zostały z głębi duszy waszej. Oto rada Moja wam dana, o synowie światłości. Baczcie na radę tę, byście zyskali owoc świętości z drzewa cudownej chwały.

Oświadczenie Międzynarodowej Wspólnoty  Bahaickiej na Światową Konferencję Narodów Zjednoczonych przeciwko rasizmowi, dyskryminacji rasowej, ksenofobii oraz nietolerancji, która odbyła się w Durbanie, w Południowej Afryce, od 31 sierpnia 2001 do 7 września 2001.