Rada dla Polski

Rada dla Polski

Świat jest zbiorowiskiem współpracujących środowisk. Przeżywają ci co współpracują.

Szanowni Państwo,

nasza Ziemia jest generalnie areną walki pomiędzy płciami, walki między samcami, walki pomiędzy samicami. Jednak niektórzy spośród nich potrafią współpracować aby przeżyć i wygrać ten konflikt. Istnieje na świecie mafia współpracujących mężczyzn i rywalizująca z nimi mafia dobrze zorganizowanych  kobiet. Walka idzie o rządy nad światem. Jest to pozostałość walki o przeżycie linii genetycznych homo sapiens- homo sapiens neandertalensis Hsn i homo sapiens sapiens Hss.

W środowisku  Hsn rządzą mężczyźni, w tym drugim kobiety. Homo sapiens neandertalensis (Hsn)- wykształconą w klimacie zimnym, i Homo sapiens sapiens (Hss)–wykształconą w klimacie ciepłym. Badania wykazały, że cechy neandertalczyków przetrwały we współczesnej populacji człowieka wskazując na ich mieszanie się z populacją Homo sapiens sapiens. Neandertalczycy mieli większe niż Hss mózgi i nawyk zespołowej działalności narzucony przez warunki środowiskowe. Byli populacją myśliwych z  dominującą rolą mężczyzn. Ich kobiety były prawdopodobnie wspólną własnością mężczyzn. Mieli bardziej masywną budowę ciała w porównaniu do Homo sapiens sapiens (Hss), prawdopodobnie bardziej agresywne usposobienie (wyższy poziom testosteronu) i większe apetyty seksualne wynikające z wysokobiałkowej mięsnej diety. Osobniki męskie Hsn prawdopodobnie płodziły potomstwo z kobietami Hss, z których to związków pochodził człowiek współczesny z cechami neandertalczyka. Powodowało to różnicowanie się ludzkiej populacji na tą z dominującymi cechami Hsn i tą z dominującymi cechami Hss. Dziedziczne i pochodne kulturowe cechy zachowań społecznych funkcjonowały w obu populacjach człowieka.

W populacjach o cechach Hsn dominowała zespołowa kultura mężczyzn a w populacjach Hss była odczuwalna przewaga kultury kobiet i działania indywidualne. W rozważaniach moich skupiam się na analizie obserwacji z współczesnego życia, które wskazują na najbardziej istotne cechy obu populacji wyraźnie obecnie kulturowo zróżnicowanych.  Obserwacje wskazujące na społeczny dualizm w obrębie jednego narodu wyróżniają społeczność aszkenazyjską -Hsn i sefardyjską -Hss wśród Żydów, oraz konfucjańską -Hsn i taoistyczną -Hss wśród Chińczyków. Społeczności aszkenazyjska i konfucjańska (północne Chiny) wykształciły typ męski kultury nacechowany wspólnym zorganizowanym działaniem męskich społeczności  i podległych im kobiet. Społeczności sefardyjska (?)  i taoistyczna pielęgnują indywidualne działania z większą rolą kobiet w społeczności. Społeczność sefardyjska pochodzi z Afryki a taoistyczna z południowych ciepłych Chin gdzie warunki środowiskowe umożliwiały indywidualizm i przeżycie przy wysiłku tylko jednej rodziny.

Podobieństwa i dualizm kultury żydowskiej i chińskiej każą się domyślać ukrytego konfliktu pomiędzy Hsn i Hss. Kultura Hsn to męska hierarchia umysłów i odpowiadające jej procedury pisanego żydowskiego Talmudu i konfucjańskiego ceremoniału. Kultura Hss to tajemnicami owiany taoizm i Talmud ustny, dające przewagę kobietom wykorzystującym mężczyzn do zdobycia majątku.

 Śmiertelny konflikt płci powoduje solidarność wśród samców i solidarność rywalizujących z nimi kobiet. W społeczności Hsn przeżycie zapewnia rola społeczna wynikająca z wiedzy mężczyzny służącego nadrzędnej męskiej społeczności, której wpływy i siła zapewniają pozycję materialną poszczególnym członkom. Dziedziczy w niej mężczyzna. Społeczność ta jest nakierowana na ograniczanie prywatnej własności, bo ta stwarza dla mężczyzn zagrożenie przedwczesną śmiercią z ręki kobiet i ich dzieci z powodu mechanizmów dziedziczenia. Społeczność Hsn specjalizuje się  w osiąganiu korzyści z etatowej służby społecznej zabezpieczającej emeryturą starość. Opiekę nad dziećmi przejmuje państwo zapewniając żłobki, przedszkola, bezpłatną naukę. Państwo istnieje bo jest popyt na posady w których kompetencje nie są sprawdzane przez rynek. Posady takie to specjalność mężczyzn Hsn. Zbiorowość kierowana przez mężczyzn zapewnia wszystkim egalitarne warunki życia. Przykładem takich społeczności są organizację państwowe kierowanych przez mężczyzn Chin, Rosji, Iranu.

W społeczności Hss, o której mam bardzo mało wiedzy, dziedziczy raczej kobieta i to ona zdobywa majątek korzystnie wychodząc za mąż za bogatego mężczyznę lub dziedzicząc majątek po rodzicach. W tej społeczności liczy się indywidualny sukces rodziny, potomstwa nakierowanych na osiąganie maksymalnych zysków z biznesu prywatnego zabezpieczającego bezpieczną starość. Taktyka ta wynika z miłości matczynej, która musiała od zawsze troszczyć się o potomstwo często porzucane przez egoistycznych ojców. Kobiety spostrzegły , że ojca mogło już nie być a odziedziczony po nim biznes przynosił dalej zyski, zaczęły więc truć już niepotrzebnych mężów i ojców.

Aby wychować współcześnie dwoje dzieci w Polsce trzeba przeznaczyć na nie około 500 000 zł a dodatkowo trzeba zapewnić im mieszkanie co kosztuje podobną sumę. Zgromadzenie takich pieniędzy, poza kosztami utrzymania, wymaga dobrze prosperującej firmy prywatnej zaspokajającej potrzeby społeczności bo etatowa praca takich zysków nie zapewni, chyba że wspomagana korupcją. Korupcja na świecie to wielki społeczny problem.

Społeczeństwa z przewagą kobiet będą rozwijały gospodarkę rynkową z dominującym elitarnym sektorem prywatnym. Przykładem takich społeczności są USA, Australia, Wielka Brytania, Tajwan. Polska jest mieszanką obu systemów, ponieważ rządzą w niej Żydzi bądź ich potomkowie ze społeczności zarówno Hss -partia PiS oraz Hsn - partia PO. Gdzie w takim razie miejsce dla Polaków?

Polacy muszą być dziwną mieszanką linii genetycznych Hsn i Hss bo wykształcili odmienny typ kultury w której zniesiono mechanizmy dziedziczenia i własność prywatną dziedziczy społeczeństwo. W małżeństwach Polaków zgodnie współpracują mąż i żona wychowując potomstwo. W dawnej szlacheckiej Polsce majątki przekazywano Kościołowi, który był społecznym gwarantem ładu i etyki. Dziś Kościół nie ma już takiego autorytetu i odczuwalny jest brak społecznej instytucji, której można by przekazywać zgromadzony za życia majątek i rodzinną firmę w zamian za emeryturę.

Mają propozycją jest powołanie do życia takiego społecznego gwaranta ładu społecznego o nazwie POL-CAT , który przejmował by rodzinne firmy od właścicieli udających się na emeryturę i opiekował się ich potomstwem zapewniając pracę i możliwość praktyki biznesowej dorosłym dzieciom. Firma taka zmieniłaby rzeczywistość biznesową w Polsce i wpłynęłaby na poprawę sytuacji małych biznesów, które nie zniknęłyby z rynku po odejściu na godną emeryturę ich właścicieli. Firma ta wspierałaby potencjałem naukowo-organizacyjno-finansowym-dystrybucyjnym rozwój małych polskich firm i zapewniałaby zatrudnienie młodym ludziom. W chwili obecnej większość małych firm polskich nie ma sukcesorów, bo dzieci właścicieli wykształciły się i poszukują pracy w dużych firmach z potencjałem rozwojowym i nie chcą pracować ponad siły w rodzinnych biznesach tak jak ich rodzice.

Takie rozwiązanie problemu sukcesji w małych firmach wpłynęłoby na poprawę sytuacji emerytalnej społeczeństwa, żywiołowy rozwój małych polskich biznesów, poprawienie możliwości kooperacyjnych dla dużych firm, wzrost zatrudnienia młodych wykształconych ludzi w firmie POL-CAT, która stałaby się eksporterem polskich produktów, wzrost szans na pracę w małych dobrze prosperujących biznesach dla reszty młodzieży, która nie musiałaby emigrować za chlebem.

Powstałaby wreszcie duża polska solidna firma, która cały zysk przeznaczałaby na finansowanie w Polsce badań naukowych wspierających polski biznes. Miałoby to ogromne znaczenie dla pomyślnego rozwoju Polski, bo rozwiązałoby ogromny problem dziedziczenia własności prywatnej. Likwidowałoby przyczyny konfliktu interesów płci i zapewniałoby godne życie młodzieży i emerytom-biznesmenom. Powstałaby platforma współpracy Polek i Polaków a wiadomo, że współpraca zapewnia przeżycie.

 

Jakuszowice, dnia 18 lipca 2015 roku, godzina 6:19                          Bogdan Góralski