Przyszłe zmiany gospodarki światowej

Światowe elity podzielone są od rewolucji francuskiej na lewicę i prawicę. W związku z tym zmienia się rola państwa i rynku w poszczególnych gospodarkach narodowych. Zmieńmy to.

 

Przyszłe zmiany światowej gospodarki.

 

Światowe elity podzielone są od rewolucji francuskiej na lewicę i prawicę. W związku z tym zmienia się rola państwa i rynku w poszczególnych gospodarkach narodowych. Zaletą gospodarki wolnorynkowej jest podążanie za potrzebami społecznymi. Zaletą gospodarki państwowej, rozwijanej głównie w biednych krajach, jest tworzenie niezbędnej dla rozwoju  infrastruktury gospodarczej. Zarówno gospodarka wolnorynkowa jak i państwowa ma tendencję do koncentracji sił i środków i do tworzenia wielkich przedsiębiorstw. Maleje w nich rola małych przedsiębiorstw, które mają wysoki udział kosztów logistyki (od 10 do 40%) w cenach zbytu produktów. W gospodarce wolnorynkowej te małe innowacyjne przedsiębiorstwa są wykupywane z rąk przedsiębiorczych właścicieli przez wielki kapitał. W gospodarce państwowej z zasady tworzy się wielkie przedsiębiorstwa, bo koszt stworzenia pojedynczego stanowiska pracy i koszty logistyki są wtedy najmniejsze.

Koncentracja kapitału i środków produkcji następuje też w rolnictwie, gdzie tworzą się w miejsce małych, ogromne przedsiębiorstwa rolne, pomimo,  że małe gospodarstwa rolne są 5-cio krotnie bardziej efektywne finansowo i  60-80% bardziej produktywne (Szacunki wg. (Woś 1985:331) rolnictwa polskiego lat 80.XX wieku). Widzimy więc, że XXI wiek to czas molochów gospodarczych, nad którymi społeczeństwo powoli traci kontrolę. Władza gospodarcza decydująca o polityce państw przechodzi w ręce wąskich elit posiadających kontrolę nad wielkimi przedsiębiorstwami. Oczywistym jest, że społeczeństwa tracą na zjawisku koncentracji, z racji monopolizacji rynku przez wielkie przedsiębiorstwa. Aby przeciwdziałać temu zjawisku należy wprowadzić zasadę dziedziczenia własności przez lokalne społeczeństwo, co uniemożliwi koncentrację własności, oraz prowadzić politykę wspierania małych producentów. W tym celu należy powołać do życia centrum finansowo-logistyczn-naukowe, będące własnością społeczną,  usuwające nierównowagę w dostępie do nowoczesnych maszyn, technologii, informacji, dystrybucji  i surowców dyskryminującą małych przedsiębiorców. Nowoczesna logistyka decyduje bowiem o kosztach produkcji małych przedsiębiorstw i jej koszty stanowią 10 - 40% ceny zbytu produktów. Przedsiębiorstwo to działające globalnie, przeznaczałoby cały zysk na badania naukowe wspierające rozwój naszej cywilizacji. Działania takie są potrzebne z uwagi na nadciągające ochłodzenie klimatu ziemskiego, które wywoła powszechny kryzys gospodarczy i żywieniowy. Bez światowego porozumienia przeciwdziałającego kryzysowi grożą wojny i rewolucje na całym świecie. Małe przedsiębiorstwa przemysłowe łatwiej przestawią produkcję, dopasowując ją do potrzeb społeczeństwa w kryzysie. Małe przedsiębiorstwa rolne elastyczniej zareagują na kryzys klimatyczny jak o tym świadczy poniższy cytat:

W konsekwencji gorszego klimatu w  latyfundiach następuje większy (niż w małych gospodarstwach) spadek produkcji rolnej na hektar i podrożenie żywności. Obrazuje to przykład rolnictwa PRL. W roku 1975 w uspołecznionym rolnictwie wielkoobszarowym produkcja czysta w złotych na 1 zł wartości środków trwałych wynosiła 0,051zł a w roku nieurodzaju 1980 spadła do poziomu 0,009zł. Odpowiednio produkcja w małoobszarowym rolnictwie indywidualnym wyniosła 0,292zł w 1975 i 0,210zł w 1980- była więc 5,7 razy większa w 1975 r. i 23 razy większa w 1980 r. niż w gospodarstwach wielkoobszarowych (Woś 1985:331 tab.3). Kryzys klimatyczny roku 1980 spowodował 7-krotny spadek produkcji w PGR-ach i 1,4-krotny spadek w małych gospodarstwach chłopskich, przy czym małe gospodarstwa były wielokrotnie bardziej produktywne (z książki pt Człowiek i klimat dostępnej w internetowym Repozytorium CeON-autor Bogdan Góralski 2014).

Widzimy więc, że przyszłe  działania światowych elit przyniosą prawdopodobnie organizacyjne zmiany gospodarek narodowych i powstanie globalnego centrum finansowo-logistyczno-naukowego, które lepiej wykorzysta potencjał wolnorynkowych i państwowych gospodarek Wschodu i Zachodu, Północy i Południa, tworząc wielki bufor małych sprawnych i innowacyjnych przedsiębiorstw,  w celu zapobieżenia skutkom gospodarczym  i społecznym nadciągającego światowego kryzysu klimatycznego. 

Jakuszowice, dnia 10 sierpnia 2014 roku  godzina 4:30                                Bogdan Góralski