Profesjonalne tłumaczenie autoreferatu na język angielski

Polscy naukowcy starający się o awans w hierarchii zobowiązani są do przedłożenia autoreferatu, czyli podsumowania ich osiągnięć naukowych. Jak przetłumaczyć go na angielski?

 

Autoreferat habilitacyjny lub profesorski zwykle składa się z kilku-kilkunastu podpunktów, które wg ustawy powinny zostać rozwinięte. Aplikant celem otrzymania tytułu doktora habilitowanego lub profesora belwederskiego powinien złożyć ten dokument w dwóch wersjach językowych. Często naukowcom brakuje czasu na przygotowanie wersji anglojęzycznej, toteż skłonni są zlecać w trybie pilnym tłumaczenie autoreferatu podmiotom zewnętrznym – niezależnym tłumaczom lub agencjom tłumaczeń.

Praktycznie wszyscy ludzie nauki w Polsce posługują się biegle językiem angielskim, choć czasem tylko biernie z uwagi na niedobory gramatyczne. Leksykę anglojęzyczną, szczególnie w swojej branży, naukowcy z doktoratem świetnie znają, niektórzy jedynie mają trudności z budowaniem naturalnych struktur gramatycznych w języku angielskim, których nauczenie się jest znacznie trudniejsze i bardziej czasochłonne niż opanowanie słownictwa. Poza tym nie każdy człowiek jest wszechstronnie uzdolniony na wzór Leonardo da Vinci'ego i dość często zdarza się, że wśród naukowców o ścisłym umyśle nie ma już miejsca na zagłębianie się w niuanse humanistyczne i problemy językowe. Nie będąc purystami językowymi, tacy naukowcy wolą zlecić tłumaczenie autoreferatu czy innego tekstu naukowego (artykułu,

566219cb510c0d93f01df06f0eb167b8.jpg

abstraktu, wniosku o grant badawczy etc.) do profesjonalnego biura tłumaczeń. Wówczas dodatkowo mogą liczyć też na korektę native speakera, czyli rodzimego użytkownika języka angielskiego.

Autoreferat to nic innego jak drobiazgowy opis osiągnięcia naukowego, w naukach ścisłych najczęściej dotyczący napisanej monografii, czyli obszernej publikacji na dany, wąski temat, w dużej mierze opartej na badaniach własnych, a traktującej rzecz w sposób możliwie jak najbardziej wyczerpujący. Autoreferat najczęściej obejmuje około 100 tysięcy znaków ze spacjami tekstu, stanowiąc dość bogaty materiał dowodowy. Z kolei w naukach humanistycznych osiągnięcie zwykle dotyczy dziedziny sztuki i może polegać na skomponowaniu nowego utworu muzycznego bądź nagraniu koncertu z udziałem orkiestry symfonicznej czy stworzeniu dzieła plastycznego bądź serii prac etc. W naukach humanistycznych treść autoreferatu zwykle nie nosi cech ścisłej strukturyzacji dokumentu, lecz przyjmuje formę swobodniejszą. Tutaj nacisk kładziony jest na formę (wartość artystyczną), a nie na bezwzględną poprawność formalną.

Profesjonalnie wykonane tłumaczenie autoreferatu powinno uwzględniać:

  • właściwą terminologię specjalistyczną (warto konsultować fachowe pojęcia naukowe z autorem pracy),
  • odpowiednie nazewnictwo jednostek administracyjnych uczelni wyższych (wydział, instytut, katedra / zakład, pracownia), do których odnoszą się afiliacje, czyli miejsc pracy aplikanta, związanych z jego działalnością naukowo-dydaktyczną,
  • właściwe nazewnictwo stopni naukowych w języku angielskim,
  • skrupulatne usystematyzowanie dorobku naukowego habilitanta lub aplikanta na katedrę profesorską.

Bardziej szczegółowy opis z konkretnymi wskazówkami, jak profesjonalnie przełożyć treść autoreferatu, poparty przykładami w języku angielskim, czytelnik znajdzie w powyższym linku.

     

Licencja: Creative Commons