Nowy polski system opieki zdrowotnej i emerytalnej

Przedstawiam nowy fragment książki pt. Człowiek i klimat", którą zamierzam ukończyć do jesieni dla uczczenia 200-lecie założenia Uniwersytetu Warszawskiego. Dyskutujmy nad nim.

 

III.9.2.1.6. Partia Dekalogu i POL-CAT 

 

Ramieniem finansowym Partii DEKALOGU będzie stanowiąca własność młodzieży polskiej moja firma POL-CAT, którą tej młodzieży niniejszym (wraz z jej wszystkimi prawami)  ofiarowuję. Niech to będzie kolejny przykład rodzącej się nowej tradycji dziedziczenia – przekazywania dorobku życia społeczeństwu. Niech nasze dzieci same, dzięki własnej pracowitości i uzdolnieniom zdobywają pozycję w społeczeństwie. Taka zdrowa rywalizacja  rozwinie naszą cywilizację. Oczywiście powstaje problem sukcesji – kto ma kierować taką firmą po moim odejściu, ale mamy jeszcze czas aby to rozwiązać. Tu mała dygresja- w kapitalizmie podstawą jest własność prywatna, w komunizmie własność społeczna. W moim systemie można się bogacić ale trzeba zdobytą własność sprzedać społeczeństwu (nie można jej dziedziczyć) i zapewnić sobie dostatnią emeryturę. Jest to tzw. trzecia droga. 

 „Szczególne miejsce w upowszechnieniu idei egalitarnych zajął także, zdaniem Bankima Chandra Chatterjee, Rousseau. Jego koncepcja przygotowała grunt pod rewolucję burżuazyjną we Francji, zapoczątkowała ponadto rozwój myśli socjalistycznej oraz komunistycznej, która skoncentrowała swą uwagę na tym problemie. Podobnie jak niektórzy socjaliści utopijni, uważał on, że w celu usunięcia dysproporcji, między poszczególnymi grupami ludzi konieczne jest wprowadzenie istotnych ograniczeń do prawa dziedziczenia. Spadkobierca powinien dziedziczyć tylko tyle, ile jest absolutnie niezbędne do jego utrzymania i wykształcenia - reszta powinna służyć zaspokojeniu potrzeb całego społeczeństwa.  ” (Justyński 1985:156)).  

Dziedziczenie własności prowadzi do zjawiska koncentracji własności w gospodarce, ograniczającej wolną przedsiębiorczość i prowadzi do kryzysów gospodarczych. Powstawanie oligarchii kapitalistycznej i magnaterii feudalnej jest powodowane przez mechanizmy dziedziczenia i koncentracji własności prywatnej. Odejście od zwyczaju dziedziczenia własności uczyni społeczeństwa prężnymi i przedsiębiorczymi i przyczyni się do ogólnego i indywidualnego wzrostu zamożności i komfortu życia. 

Za pomocą struktur Partii DEKALOGU oraz  firmy POL-CAT, w sposób planowy zbuduję nową wolnorynkową gospodarkę Polski opartej na jednoszczeblowej organizacji państwa, na ekologicznym rolnictwie (polskie rolnictwo już dziś jest  ekologiczne), energetyce wiatrowej, wodnej i biogazowej, przemyśle lotniczym, tanim transporcie i komunikacji powietrznej, na przemyśle turystycznym z siecią tanich hoteli (przeciętny turysta zostawia w Polsce 300 dolarów). Rozwijające się rolnictwo, energetyka, górnictwo , lotnictwo i turystyka wpłynie na harmonijny rozwój całej polskiej gospodarki. 

 W chwili obecnej w Polsce brak hoteli -mamy tylko 35 łóżek hotelowych na 10 tyś. mieszkańców. Istnieje pilna potrzeba stworzenia sieci polskich hoteli bo w chwili obecnej w Polsce tylko 13% hoteli należy do sieci. Tymczasem 50% rezerwacji biznesowych jest robiona w sieciach. Polska sieć hotelowa będzie najlepszą reklamą Polski i podwyższy jakość usług hotelarskich. Polska będzie krajem wartym odwiedzin dlatego rozwijajmy polskie hotelarstwo. W Czechach na 10 tyś. mieszkańców jest 220 łóżek, w Austrii 703, na Malcie 2000 łóżek. W Polsce jedno lotnisko przypada na 3,2 mln obywateli a w UE na 460 tyś. mieszkańców. Lotniska regionalne będą rozwijały się dynamicznie i potrzebują dobrego inwestora- to dobre zadanie dla POL-CAT.  

                 Rozwijajmy sieć lotnisk i komunikację lotniczą –tak robi cały świat. Rozwój przemysłu tanich  lotniczych maszyn transportowych pozwoli Polsce wyeksportować nadwyżkę żywności, węgla i opału (Azja i Afryka cierpią na brak żywności i opału), rozwinąć turystykę i komunikację krajową. 

Podstawową jednostką organizacyjną i polityczną państwa stanie się wspólnota  parafialna, gmina wyznaniowa, w której będzie działać komórka Partii DEKALOGU, co zapewni obywatelowi naturalną potrzebę więzi społecznej, spełni potrzebę poczucia sensu  istnienia i  struktury. Wspólnoty parafialne, gminne wszystkich wyznań religijnych będą wspierane w rozwoju przez naukowo-gospodarcze centrum POL-CAT. To w takich podstawowych jednostkach wyznaniowych skupi się życie duchowe, gospodarcze i polityczne. Powstanie w nich także system opieki zdrowotnej i emerytalnej. Podatki dla POL-CAT, regionalne, osobiste, podatki ZUS  będą pobierane w jednostkach wyznaniowych i w nich będą rejestrowane. Powstanie cyfrowy rejestr obywateli każdej parafii, gminy wyznaniowej i na ich cyfrowych kontach będzie gromadzony podatek zdrowotny od uzyskanego obrotu. W momencie choroby pacjent lekarza będzie dysponował osobiście całą sumą zgromadzonego na koncie parafialnym, gminnym podatku zdrowotnego, którą będzie mógł przeznaczyć na leczenie w dowolnie wybranym gabinecie lekarskim, szpitalu itp.. W sytuacji braku środków na parafialnym koncie podatku zdrowotnego będzie mógł zaciągnąć kredyt na leczenie z parafialnego funduszu zdrowia i spłacać go w dogodnych ratach przez resztę życia. Dzieci byłyby przypisane do podatkowych kont zdrowotnych rodziców. Centrum POL-CAT, z uzyskanych od parafii i gmin środków, prowadziłoby ubezpieczenia reszty Polaków niezrzeszonych w parafialnych, gminnych organizacjach i dostarczałoby oprogramowania i sprzętu komputerowego dla jego obsługi w parafiach i gminach.    

System emerytalny polegałby na podatkach emerytalnych pobieranych od obrotu w każdej parafii i gminie wyznaniowej i gromadzonych na indywidualnych kontach emerytalnych. Zgromadzenie wystarczających środków na koncie umożliwiałoby przejście na emeryturę w dowolnym momencie życia, a emerytury wypłacała by parafia, gmina wyznaniowa. Np.. zbudowanie dochodowej firmy i sprzedanie jej parafii, gminie pozwalałoby na uzyskanie środków na emeryturę w dowolnym momencie życia co byłoby zależne tylko od pracowitości i wykazanej przedsiębiorczości przy budowaniu własnej firmy. Centrum POL-CAT, z uzyskanych od parafii i gmin środków, prowadziłoby ubezpieczenia emerytalne reszty Polaków niezrzeszonych w parafialnych, gminnych organizacjach i dostarczałoby oprogramowania i sprzętu komputerowego dla jego obsługi w parafiach i gminach wyznaniowych.

Warszawa, dnia 5 marca 2016 roku, godzina 11:46