Nowoczesny System Podatkowy Trzeciego Tysiąclecia

Jak usprawnić i uszczelnić polski system podatkowy?

 

    1. Każdy nowo narodzony obywatel Rzeczypospolitej Polskiej wraz z otrzymaniem metryki urodzenia otrzymuje niepowtarzalny indywidualny numer (IN).
    2. Każdy cudzoziemiec otrzymujący polskie obywatelstwo otrzymuje swój IN.
    3. Każdy cudzoziemiec starający się o pracę i/lub płacący podatki
w Polsce otrzymuje swój IN ważny podczas jego pracy i rozliczania się z fiskusem w naszym kraju.
    4. IN przydzielany jest obywatelom wymienionym wyżej obligatoryjnie i jednorazowo, zaś jego ważność jest bezterminowa.
    5. Każda osoba winna znać swój niezbędny w funkcjonowaniu w społeczeństwie IN, który - obok danych personalnych - jest jedynym numerem wymaganym przez jakiekolwiek instytucje.
    6. Unieważnia się wszelkie pozostałe numery identyfikacyjne funkcjonujące przed wprowadzeniem nowego systemu.
    7. Rozważona będzie możliwość zastosowania (lub przystosowania) obecnego numeru PESEL lub NIP w proponowanym systemie.
    8. Każdy obywatel posiadający IN otrzyma zabezpieczoną przed fałszerstwem kartę identyfikacyjną (podobna do karty bankomatowej) ze zdjęciem, kodem paskowym, danymi widocznymi, danymi zakodowanymi; karta może pełnić funkcję dowodu osobistego, karty bankomatowej, przepustki zakładu pracy itp.
    9. IN przydzielony danej osobie będzie jednocześnie numerem jej paszportu, dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji uczniowskiej i studenckiej, indeksu studenckiego, polisy ubezpieczeniowej, przepustki zakładu pracy, książeczki zdrowia, świadectwa szkolnego oraz innych dokumentów.
    10. IN danej osoby będzie jednocześnie częścią numeru jej telefonu komórkowego, częścią adresu internetowego, kartoteki linii papilarnych i wszelkich innych (znanych i jeszcze nieznanych) systemów łączności i archiwizacji.
    11. Numer dowolnego konta bankowego prowadzonego w polskim banku na  rzecz osoby posiadającej swój IN, składa się z symboli banku oraz z IN podatnika-właściciela konta.
    12. Powstanie Bank Podatkowy (BP) współpracujący z urzędami skarbowymi.
    13. Każdy podatnik rozliczający się w Polsce posiada w BP  konto o numerze określonym wg zasady p. 11.
    14. Na konto podatnika przelewane są wszelkie dochody (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa o wynajem lokalu, prawa autorskie, stypendia, alimenty, profity za wynalazki, odsetki bankowe, wygrane z loterii, wygrane w konkursach, spadki, darowizny itp.), chyba że niektóre z dochodów zwolnione są z podatku, albo podatek jest uiszczany jednorazowo i bezpośrednio.
    15. Do BP kierowane są potwierdzenia o wydaniu nagród rzeczowych (konkursy, loterie) z podaną wartością (dochodem w rozumieniu p. 14 jest wartość obliczona jako 75% wartości rynkowej nagrody), chyba że niektóre z nagród zwolnione są z podatku, albo podatek jest uiszczany jednorazowo i bezpośrednio.
    16. BP przekazuje odpowiednie kwoty na fundusze (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne), na konto pracodawcy (zobowiązania pracownika wobec swej firmy), na konta wierzycieli na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.
    17. BP niezwłocznie przekazuje pozostałą kwotę na konto dowolnego banku wskazanego przez podatnika lub przesyła przekazem na wskazany adres pocztowy.
    18. Podatnik może wystąpić do BP o odroczenie (kwota odroczona) wykonania operacji opisanej w p. 17 (np. podatnik chciałby wypłatę grudniową otrzymać w styczniu, czyli w nowym roku podatkowym albo autor wydanej książki chciałby pobierać swoje wynagrodzenie z konta BP co miesiąc przez wiele lat).
    19. Na podstawie p. 18, w ramach kwoty odroczonej nie mogą znaleźć się kwoty wymienione w p. 16.
    20. Kwota odroczona jest traktowana przez BP jako lokata terminowa i podlega oprocentowaniu ustalonemu jako średnia obliczana na podstawie tabel lokat pięciu największych polskich banków.
    21. Odsetki obliczane i dodawane są do wypłacanej (całkowicie lub częściowo) kwoty odroczonej w dniu wypłaty.
    22. W przypadku odroczenia opisanego w p. 18, przez dochód rozumie się sumę kwoty odroczonej oraz naliczonych odsetek, ale pomniejszonych o stopę inflacji (w przypadku spadku wartości naszej waluty) lub powiększonych o stopę deflacji (w przypadku wzmocnienia się tejże waluty). Przez 'naszą walutę' należy rozumieć polski złoty  lub euro.
    23. Obowiązek podatkowy powstaje w dniu przejścia kapitału z konta podatnika prowadzonego w BP w obieg finansowy Państwa (podobnie jak cło opłacane w dniu wprowadzenia towaru na dane terytorium, a nie w dniu zakupu tego towaru), czyli w przypadku p. 16 i p. 17 obowiązek podatkowy powstaje niezwłocznie, zaś w przypadku p. 18 obowiązek podatkowy jest odroczony.
    24. W BP, zgodnie z obowiązującymi przepisami, obliczany jest podatek od dochodu oraz koszt uzyskania dochodu.
    25. BP odprowadza należny podatek do Skarbu Państwa.
    26. Podatnik może zlecić BP przekazywanie należności za telefon, energię elektryczną, gaz, wodę, raty kredytowe, czynsz itp.
    27. BP nie pobiera prowizji za polecenia przelewów (do dziesięciu wskazanych odbiorców), jednakże powyższa zasada nie dotyczy przelewów na rzecz wierzycieli na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego.
    28. BP wykonuje stosowne rozliczenia i przelewy w okresie jednej doby od otrzymania przelewu oraz wszystkich informacji od pracodawcy.
    29. BP wykonuje stosowne rozliczenia i przelewy w okresie jednego tygodnia od otrzymania przelewu oraz wszystkich danych w pozostałych sprawach dodając odsetki wg taryfy dla lokat bezterminowych.
    30. W przypadku odroczenia opisanego w p. 18, BP wykonuje stosowne rozliczenia i przelewy w dniu uzgodnionym z podatnikiem, ale nie wcześniej niż w okresach ustalonych w p. 28 i p. 29.
    31. W przypadku procedury zwykłej omówionej w p. 28 i p. 29, podatnik w terminie tygodniowym może zwrócić BP wszystkie kwoty ostatnio wprowadzone do obiegu finansowego Państwa, deklarując zamianę procedury zwykłej na procedurę odroczoną.
    32. W przypadku procedury odroczonej omówionej w p. 30, podatnik w terminie tygodniowym może zwrócić BP wszystkie kwoty ostatnio wprowadzone do obiegu finansowego Państwa, deklarując nowy termin odroczenia.
    33. W przypadkach opisanych w p. 31 i p. 32, BP pobiera stosowną prowizję i uważa uprzednio wykonane operacje za niebyłe.
    34. Za przekroczenie terminów płatności (przelewów) BP automatycznie nalicza karne odsetki na rzecz podatnika, które nie podlegają opodatkowaniu.
    35. BP w danym miesiącu jednokrotnie wysyła bezpłatnie podatnikowi wyciąg wykonywanych operacji finansowych; za  następne wyciągi w danym miesiącu (wysyłane na życzenie klienta)  bank pobiera stosowną opłatę.
    36. W przypadku przekazywania należności na wskazany adres pocztowy, BP wydaje bezgotówkowy imienny przekaz pocztowy na blankiecie czekowym (zabezpieczenie przed kradzieżą podczas napadu na doręczyciela).
    37. Powyższy imienny czek jest drukowany na zwykłym blankiecie, jeśli kwota widniejąca na dokumencie umożliwia jego realizację w zwykłym urzędzie pocztowym.
    38. Czek jest drukowany na specjalnym blankiecie (zabezpieczenia podobne do banknotu), jeśli kwota widniejąca na dokumencie umożliwia jego realizację w wytypowanym urzędzie pocztowym lub w banku (wyższe kwoty).
    39. Czek może być zrealizowany także w sieci sklepów, w okresie trzech miesięcy od jego wystawienia, jeśli kwota transakcji nie jest mniejsza od kwoty uwidocznionej na czeku.
    40. Czeki przyjęte przez jednostki handlowe wymieniane są na gotówkę lub ich równowartość przelewana jest na konto tychże jednostek, przy czym wytypowany bank nie pobiera prowizji od opisanych czynności.
    41. W przypadku kradzieży imiennych czeków posiadaczowi (przed realizacją) albo w jednostce handlowej lub w drodze do banku (po realizacji) będą wystawione duplikaty.
    42. Po upływie trzech miesięcy czek może być zrealizowany przez wytypowane banki, po wniesieniu prowizji zależnej od przeterminowania czeku.
    43. Za wkłady w BP i za czeki wyemitowane przezeń poręcza Skarb Państwa.
    44. Wszelkie opłaty za towary lub usługi podlegające systemowi ulg podatkowych w danym roku wnoszone są bezgotówkowo, chyba że nabywca nie jest zainteresowany ulgą (np. przekroczył górny jej limit). Podatnik płaci czekiem lub kartą BP, przy czym stosowane są zasady znane w bankowości (pokrycie, debet, prowizje, potwierdzenie banku przy większych kwotach itp.). BP niezwłocznie realizuje swe zobowiązania (wykupuje czek i odbiera kopię rachunku) obciążając jednocześnie konto swego klienta-podatnika. W przypadku braku środków na tymże koncie BP zastosuje znane rozwiązania. Jeśli na koncie podatnika znajduje się kwota przewyższająca wydatek pomniejszony o ewentualną wartość ulgi, to BP sprawdza uprawnienia podatnika do ulgi, sprawdza możliwość zastosowania ulgi do danego towaru lub usługi, porównuje aprobowany wydatek do górnego limitu ulgi (dolny limit byłby zlikwidowany), oblicza kwotę ulgi i dodaje do stanu konta podatnika w BP oraz wysyła informację do podatnika wg p. 35.
    45. Wszelkie towary i usługi, które są objęte ulgami podatkowymi winny być wyraźnie oznaczone w punktach handlowych, cennikach, ogłoszeniach, reklamach, informatorach. Podstawą ich oznakowania będzie lista opracowana przez odpowiednie ministerstwa, komisje sejmowe, federacje konsumenckie. Dopuszczalna byłaby procedura zgłaszania swych towarów lub usług do czynników decyzyjnych (przez fabryki polskich samochodów, biura turystyczne itp.) o stałe lub czasowe umieszczenie ich produktów na "ulgowej" liście, co zwiększyłoby popyt na te dobra.
    46. Wszelkie usługi medyczne opłacane są czekami zdrowotnymi wystawianymi przez nieprywatne punkty usług medycznych i podpisywane są także przez pacjenta-podatnika. Czeki te są dostarczane do BP, który zatwierdza legalność wystawionego czeku, sprawdza fakt ubezpieczenia pacjenta oraz ustala kwoty obciążenia i obciąża tak konto kasy chorych jak i (ewentualnie) konto tegoż podatnika przelewając ustalone kwoty na konto punktu usług medycznych. W punktach usług medycznych wprowadza się zakaz obrotu gotówkowego. W przypadku niezidentyfikowania pacjenta kosztami obciąża się Skarb Państwa.