Nabożeństwa ekumeniczne - spożywanie wieczerzy z dwóch stołów

Odeszliście od Nauk Zbawiciela, Wy, Którzy pod płaszczykiem ekumenizmu, spotykacie się w różnych kościołach, by wspólnie z poganami odprawiać modły i bezcześcić Boskie Imię.

 

``Ekumenizm to działalność na rzecz pojednania chrześcijan. Ekumenizm to dialog różnych wyznań oraz próba wzajemnego zrozumienia. Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych.``

Szczerze mówiąc, powyższy zapis mnie martwi, więc nie podam do niego linka. Powyższy zapis mnie smuci, ponieważ nie wyobrażam sobie Apostoła Pawła, który przez, powiedzmy jakieś dziesięć, czy piętnaście lat, spotyka się z poganami na wspólnych modlitwach, na tzw. ekumenicznych nabożeństwach.

Odeszliście od Nauk Zbawiciela, Wy, Którzy pod płaszczykiem ekumenizmu, spotykacie się w różnych kościołach, by wspólnie z poganami odprawiać modły i bezcześcić Boskie Imię.

To nic, że za ten artykuł nie dostanę żadnych punktów, ani dobrych recenzji.

Przecież od momentu jak Zbawiciel odłączył mnie od fałszywych katolickich nauk, o niczym innym nie marzę, tylko o tym, by wysławiając Jego Imię,  nie być jednocześnie uczestnikiem cudzych grzechów.

Pan Jezus Chrystus, Bóg i Zbawiciel, Jest moim Mężem, jest moim Oblubieńcem, Który pewnego dnia, Stanie u drzwi…

Co powiedzą Mu Ci, Którzy zamiast głosić Ewangelię, zamiast potępiać złe, niezgodne z Biblią Nauki, przyjmują postawę pełną tolerancji i szacunku wobec bliźniego, oraz do jego religijnych tradycji?

Apostoł Paweł po swoim nawróceniu, owszem, uczył w synagogach. Jednak jego nauka nijak miała się do nauk dzisiejszych np. pastorów, którzy głosząc kazania w kościele katolickim, boją się narazić słuchającym!

Apostoł Paweł, owszem, głosił Ewangelię w synagogach. Jednak gdy Boska Nauka, którą opowiadał, nie znalazła tam posłuchu i gdy Zbawiciel zaczął  tam być obrażany, to Apostoł odłączył uczniów, by w spokoju i przede wszystkim miłości, uczyć ludzi Drogi Pańskiej, w innym miejscu.

Dzieje Apostolskie 19/8-10

``(8) Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez trzy miesiące rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym. (9) Gdy jednak niektórzy upierali się w niewierze, bluźniąc wobec ludu przeciw Drodze, ODŁĄCZYŁ SIĘ OD NICH i ODDZIELIŁ UCZNIÓW, i rozprawiał codziennie w szkole Tyrannosa. (10) Trwało to dwa lata, tak że wszyscy mieszkańcy Azji, Żydzi i Grecy, usłyszeli Słowo Pańskie.``

Wspólne nabożeństwa ekumeniczne…

Co tam robicie, Wy, którzy oczekujecie Dnia Pańskiego?

Czy może powiedzieliście na takim spotkaniu, że papieże i biskupi nie powinni uczyć ludzi modlenia się do ``Marii``, ponieważ taka nauka jest niezgodna z Ewangelią?

Czy może przypomnieliście im, że nie wolno czynić obrazów i figur, ponieważ II Boże Przykazanie zabrania ich czynienia?

Nie? Oczywiście rozumiem, przecież ``ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich``.

A gdzie jest miłość do Pana Jezusa? Gdzie szacunek dla Boga Ojca?

Mój Zbawiciel Przyniósł miecz. Miecz, który czyni rozerwanie w rodzinie, miecz, który rozpala, miecz, który rozdziera, ale jednocześnie miecz, który czyni mnie wolnym.

Jakiż układ może być między świątynią Pana Boga, a bałwanami? Jaka zgoda między Panem Jezusem, a demonami?

Jakież wspólne zdanie na temat wiary, może mieć człowiek Chrystusowy, uczeń, czy uczennica Zbawiciela, z papieżami i biskupami?

``Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się – Mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a Ja Przyjmę was.``

Nie spożywajcie Wspaniałej Boskiej Wieczerzy, wspólnie z tymi, którzy poniżają Majestat Pana Jezusa.

`` Ekumenizm to postawa pełna tolerancji i szacunku wobec bliźnich oraz ich tradycji religijnych.``

Może ekumenizm taką posiada regułkę, ale nie Nauka Pana Jezusa!

Wymieniony wcześniej Apostoł Narodów, uczy:

``8 Ale gdybyśmy nawet my lub Anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - NIECH BĘDZIE PRZEKLĘTY! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście – NIECH BĘDZIE PRZEKLĘTY!``  (List do Galatów, BT)

Pawle, jaki ty jesteś nietolerancyjny...

Do Was piszę, Wy, którzy jesteście pod wpływem Waszych nauczycieli i pastorów.

Pomódlcie się do Pana Jezusa, Boga i Zbawiciela. Zacznijcie czytać Pismo Święte, by wprowadzać Boże Nauki w czyn i… przestańcie przypodobywać się ludziom. Głoście Ewangelię tolerancji względem bliźniego, lecz głoście też Ewangelię nietolerancji wtedy, gdy Nauki Boga Ojca i Pana Jezusa są obrażane. Walczcie Mieczem Boskiego Słowa i odejdźcie od tych, którzy zamiast głosić Dobrą Nowinę, zapomnieli już, co to znaczy być ``uczestnikiem cudzych grzechów.``

Fragment jeszcze jednej mowy Apostoła Pawła. To takie przypomnienie, mówiące o tym, jak należy głosić Ewangelię:

`` (22) A Paweł, stanąwszy pośrodku Areopagu, rzekł: Mężowie ateńscy! Widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. (23) Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano: Nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. (24) Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, Ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych (25) ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko. (26) Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, (27) żeby szukały Boga, czy go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. (28) Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy. (29) Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. (30) Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, (31) gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. (32) A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: O tym będziemy cię słuchali innym razem. (33) I TAK PAWEŁ WYSZEDŁ SPOŚRÓD NICH. (34) Lecz niektórzy mężowie przyłączyli się do niego i uwierzyli, a wśród nich również Dionizy Areopagita i niewiasta, imieniem Damaris, oraz inni z nimi.``

Dzieje Apostolskie 17:22-34

Pozdrawiam

P. S.

Nabożeństwo ekumeniczne… A na zakończenie, by się wspólnie nie obrazić, modlitwa ``Ojcze Nasz``.  Do Pana Boga tą samą modlitwę zasyła poganin i ponoć człowiek wierzący. Za obopólną zgodą, usta tego, który całuje bożki, modlą się z tym, który podobno wychwala Stwórcę!

A ja myślałem, że z jednego źródła, nie może wypływać jednocześnie woda słodka i gorzka. Tak uczy Jakub, ale może uczeń Pana Jezusa się myli?

57K.O.