Na czym polega kastracja za przestępstwa seksualne

Rządowy projekt dotyczy zaostrzenia odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności popełniane wobec osób poniżej 15 roku życia.

 

 

 

Projektowana ustawa wprowadza zaostrzenie odpowiedzialności sprawców przestępstw o podłożu seksualnym, popełnianych wobec osób małoletnich poniżej 15 roku życia, jak również wobec osób najbliższych (wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry). Jednocześnie projekt przewiduje zwiększenie skuteczności działań, podejmowanych wobec sprawców tego typu przestępstw, zmierzających do poddania ich terapii tonizującej przestępcze zachowania seksualne.
Zmiany w Kodeksie karnym dotyczą przede wszystkim wprowadzenia nowego rodzaju środka zabezpieczającego w postaci obligatoryjnego umieszczenia skazanego w ośrodku
prowadzącym terapię farmakologiczną i psychoterapię, zmierzającą do obniżenia popędu
seksualnego albo skierowania go na leczenie ambulatoryjne w celu przeprowadzenia takiej
terapii. Projektowana regulacja dotyczy wyłącznie sprawców, którzy w chwili dokonywania czynu zabronionego nie byli niepoczytalni, ani nie stwierdzono u nich choroby psychicznej. Osoby, którym przypisano popełnienie czynu zabronionego w stanie niepoczytalności (choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych), będą obejmowane leczeniem w zamkniętych zakładach psychiatrycznych w ramach orzeczonego środka zabezpieczającego (wg obecnych zasad). Umieszczenie sprawcy przestępstwa popełnionego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych w zakładzie zamkniętym lub skierowanie go na leczenie ambulatoryjne będzie musiało zostać poprzedzone wysłuchaniem przez sąd lekarzy psychiatrów, lekarza seksuologa oraz psychologa. Sprawca skazany za zgwałcenie osoby małoletniej poniżej 15 roku życia lub osoby z najbliższej rodziny, będzie obligatoryjnie kierowany do zakładu zamkniętego albo na leczenie ambulatoryjne, celem odbycia terapii farmakologicznej i psychoterapii, zmierzających do obniżenia jego popędu seksualnego. Popełnienie przestępstwa zgwałcenia osoby małoletniej poniżej 15 lat lub przestępstwa zgwałcenia wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub siostry, będzie zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, co nadaje wymienionym przestępstwom status zbrodni.
Projekt wprowadza także zupełnie nowy typ przestępstwa [art. 202a k.k.], polegającego na nawiązywaniu kontaktu z małoletnim poniżej 15 lat za pośrednictwem systemu teleinformacyjnego lub sieci telekomunikacyjnej i podejmowaniu czynności zmierzających do spotkania z nim, w celu dokonania gwałtu lub dopuszczenia się obcowania płciowego.
Zmiany w kodeksie postępowania karnego mają umożliwić sądowi, a w postępowaniu przygotowawczym – prokuratorowi, powołanie z urzędu biegłego lekarza seksuologa do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psychicznego oskarżonego, w zakresie zaburzeń preferencji seksualnych.
Kodeks karny wykonawczy, z uwagi na brak szczegółowych regulacji, które określałyby zasady postępowania terapeutycznego wobec rozważanej grupy sprawców czynów zabronionych, ma zostać wzbogacony o przepisy, które umożliwią prawidłowe i skuteczne postępowanie w stosunku do skazanych skierowanych na pobyt w zakładzie zamkniętym albo na leczenie ambulatoryjne, w celu przeprowadzenia terapii farmakologicznej i psychoterapii, zmierzającej do obniżenia jego popędu seksualnego. W przypadku uchylania się przez
sprawcę od leczenia ambulatoryjnego (w szczególności w razie niestawiennictwa sprawcy
w zakładzie ambulatoryjnym w wyznaczonym terminie), kierownik zakładu niezwłocznie
zawiadomi o tym właściwą jednostkę Policji lub właściwy organ wojskowy. Policja lub
właściwy organ wojskowy zatrzymuje sprawcę i w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania
przekazuje go do dyspozycji sądu. W ciągu 24 godzin od przekazania sprawcy do dyspozycji
sądu, podjęta zostanie decyzja w przedmiocie umieszczenia w zakładzie zamkniętym.
Celem zmiany w ustawie o Policji jest dopisanie do katalogu przestępstw, które mogą
być objęte kontrolą operacyjną nowego przestępstwa, określonego w projektowanym art. 202a k.k. Konieczność dokonania tej zmiany uzasadniona jest potrzebą zapewnienia możliwości podejmowania skutecznych działań w zakresie zwalczania tego typu przestępstw.

Tekst z portalu nasz-parlament.pl